Home About Browse Search
Svenska


Wennborg, Oscar and Berg Helgöstam, Theodor, 2018. Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi : en fallstudie av Skandia Fastigheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
415kB

Abstract

Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility. En nytänkande typ av hållbarhetsarbete som allt fler av de multinationella företagen börjar inkludera är cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi är målsättningen att sluta kretsloppet genom att effektivisera flöden av information, material och arbetskraft, och beakta avfallet som värdefulla resurser. Således leder det cirkulära arbetet till nya målsättningar i företagen. Utmaningen för företagen vid omställningen är därför att anpassa sina affärsmodeller och styrning mot de nya målen. Ett av många företag som explicit har uttalat att de arbetar med Cirkulär Ekonomi är Skandia Fastigheter.
Syftet med denna studie är genom att undersöka ekonomistyrningen i Skandia Fastigheter, ett företag som explicit uttalat att de jobbar mot en cirkulär omställning, skapa en ökad förståelse för hur styrningen påverkar denna omställning. Vid studien utfördes elva intervjuer i fallföretaget Skandia Fastigheter, med personer från olika delar i organisationen och två externa respondenter som har erfarenhet och kunskap om cirkulär ekonomi i organisationer. Empirin analyserades därefter med hjälp av Malmi & Browns (2008) styrpaket för att belysa faktorer i ekonomistyrningen som kan underlätta implementeringen av cirkulär ekonomi i organisationer.
Studien visar på att det uppstår svårigheter med en praktisk implementering av cirkulär ekonomi om konceptet inte genomsyrar alla delar i styrpaketet. Konceptet bör framförallt reflekteras i den cybernetiska styrningen då det är viktigt att kunna mäta och beräkna den ekonomiska nyttan av det cirkulära aktiviteterna. På så vis kan cirkulära arbetet motiveras för beslutsfattare, samt utvärderas och följas upp.

,

Today's environmental issues have increased companies’ social responsibility- taking. Therefore many companies nowadays integrate sustainability work and CSR, Corporate Sustainable Responsibility in their businesses. One innovative sort of sustainability work, that more and more of global companies adopt, is the concept of Circular Economy. In a circular economy the goal is to end the cycle of resources by streamlining flows of information, materials and labour and considering the waste as valuable resource. Thus, circular work leads to new goals in the companies and the challenge for companies in the transition is therefore to adapt their business models and managerial control to the new goals. One of many companies that have explicitly stated that they are working towards a circular economy is Skandia Fastigheter.
The purpose of this study is to develop a greater understanding of how the managerial control affects the transition towards a circular economy, by an analysis of the managerial control in Skandia Fastigheter, a company that has explicitly stated that they are working towards a Circular Economy. The study carried out eleven interviews in the case company Skandia Fastigheter, with people from different parts of the organization and two external respondents who have experience and knowledge of circular economy in organizations. The empirical observations were then analysed by using Malmi & Brown's (2008) model of control systems as a package to highlight key-factors in financial management that could facilitate the implementation of circular economics in organizations.
The findings show that difficulties arise at the implementation process of Circular Economy if the concept doesn’t pervade all parts of the control package. It’s foremost important to integrate Circular Economy in the cybernetic control since measuring and calculating the economic benefits from the circular activities are essential to motivate the concept for the company’s decision makers.

Main title:Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi
Subtitle:en fallstudie av Skandia Fastigheter
Authors:Wennborg, Oscar and Berg Helgöstam, Theodor
Supervisor:Gustafson Backman, Jenny
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1166
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:ekonomistyrning, cirkulär ekonomi, styrpaket, management control, circular economy, control package
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9827
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9827
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2018 11:37
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics