Home About Browse Search
Svenska


Bylin, Jessica, 2018. Effekten av social kontakt på träning och inlärning hos hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
728kB

Abstract

Denna litteraturstudie har belyst området social inlärning hos hästar, hästens sociala behov och därmed exempelvis inhysningssättets påverkan på beteende och inlärning. Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns belägg för social inlärning hos hästar samt att ta reda på om det i så fall uppstår problem när hästar hålls socialt isolerade. Hästar är sociala djur som i det naturliga lever i flock och de har vissa beteendebehov. Viktigt för hästar samt fokus i denna litteraturstudie är behovet av daglig social kontakt med andra hästar, då sociala beteenden som blir omöjliga att utföra vid individuell inhysning kan påverka hästens välfärd negativt. I många inhysningssystem som de ser ut idag tas detta inte tillräcklig hänsyn till då många hästar hålls enskilt och socialt isolerade från varandra. Anledningen till detta kan vara den ökade skaderisk som ägare anser det innebära att hålla hästar i flock, men det skulle även kunna bero på okunskap kring hästens naturliga levnadssätt och beteendebehov. Inte heller lagstiftningen kräver att hästar ska ha möjlighet till fysisk kontakt med andra hästar. Hästar har tre grundläggande behov som är viktiga för deras välfärd. Dessa tre behov utgörs av många timmars födointag per dag, mycket daglig rörelse samt den sociala kontakten som de får tillgodosedd genom att leva i flock. Det finns forskning som tyder på att den sociala miljön kan underlätta träning i andra sammanhang samt ge snabbare resultat vid inlärning än hos hästar som hålls ensamma. Detta kan innebära att social kontakt med andra hästar kan underlätta annan träning vid ridning eller hantering, vilket gör detta ämne intressant att studera då det hade gynnat ryttaren eller den som hanterar hästen. Studier som berör social inlärning i dagsläget har ofta valt att fokusera på födosök som motivationsfaktor. Vid träning där födosök används som motivation har man inte kunnat konstatera att hästar nödvändigtvis använder sig av just social inlärning. Social inlärning innebär att en individ lär sig genom att observera en annan häst som löser en uppgift. Utformning av framtida studier bör utforska effekten av andra motivationsfaktorer vid social inlärning, så som det sociala beteendebehovet eller flyktbeteende vid utebliven social kontakt i jämförelse med hästar som får social kontakt med artfränder. Detta vore intressant då dagens studier mestadels fokuserat på social inlärning under födosök och ätbeteende, vilket verkar vara svårt att genomföra på ett sådant sätt att det blir naturligt för hästarna att förstå och genomföra.

,

This literature review has been conducted on social learning in horses, which also covers the social need of a horse and therefore also, for instance, the effect from different housing systems on behaviour and learning. The purpose with this review was to investigate if there is evidence that social learning occurs in horses and if there, in that case, would be problems arising when horses are kept socially isolated from conspecifics. Horses are social animals that naturally live in herds and they have specific behavioral needs. Important for horses and the focus of this literature review is the need of daily social contact with other horses, since social behaviors that become impossible to perform in individual housing systems may affect the horses welfare in a negative way. In many housing systems today, this is not taken into account as many horses are kept individually and socially isolated from each other. The reason for this may be owners’ concerns about an increased risk for injuries when keeping horses together with other horses, but it could also be due to ignorance of the horse's natural way of life and behavioral needs. Legislation does not require that horses get the opportunity for physical contact with other horses. Horses have three basic needs that are important for their well-being. These three needs consist of many hours of food intake per day, a lot of daily activity and the social contact they receive by living together with other horses. There is research that indicates that the social environment can facilitate training in other contexts and provide faster learning outcomes than for socially isolated horses. This may mean that social contact with other horses can facilitate training while riding or handling the horse, which makes it interesting to study since it would be beneficial for the rider or caretaker. Researchers who have studied social learning have often chosen to focus on foraging as a motivational factor. Studies where foraging has been used as motivation during training has not yet proved that horses necessarily use social learning during these sessions. Social learning means that an individual learns by observing another horse solving a task. The design of future studies should focus on other motivational factors during training in social learning, such as gaining access to conspecifics or flight responses during social deprivation versus social housing. This would be interesting since todays’ studies mostly focus on social learning during foraging and feeding behavior, which seems hard to execute in a way that it becomes natural for the horse to understand the learning task.

Main title:Effekten av social kontakt på träning och inlärning hos hästar
Authors:Bylin, Jessica
Supervisor:Yngvesson, Jenny and Johansson, Johanna
Examiner:Hartmann, Elke
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:752
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:social inlärning, inhysningssystem, social isolering, häst, naturligt beteende, beteendebehov
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9811
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:27 Sep 2018 12:57
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics