Home About Browse Search
Svenska


Norén, Felicia and Ronström, Sofia, 2018. Gefleortens Mejeriförening : Orsaken bakom fusionen med Arla Foods. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
733kB

Abstract

Den svenska mejerimarknaden har förändrats snabbt och radikalt. Allt fler kooperativa företag försvinner och ett fåtal större aktörer kvarstår. De mindre kooperativa företagen som inte klarar att konkurrera pressas till att fusionera eller köpas upp. Gefleortens Mejeriförening är en av många mindre kooperativ som inte har kunnat anpassa sig till marknadsutvecklingen. Gefleorten hade inte kunnat klara sig på egen hand och för att undvika konkurs valde föreningen att fusionera med Arla Foods. Denna studie undersöker orsakerna bakom fusionen.

Dagligvaruhandelns makt har ökat explosionsartat genom bland annat handelns egenmärkta varor. Detta har försatt Gefleortens i en beroendeställning till dagligvaruhandeln. Den främsta orsaken bakom fusionen mellan Gefleortens och Arla är transaktionsspecifik inlåsning. Gefleortens har inte kunnat följa med marknadsutvecklingen, på grund av att föreningen inte kunde investera tillräckligt mycket. Detta har lett till att föreningen blivit låst till befintlig produktion. Investering i alternativ produktion och samhandelspartner visade sig för riskfylld, vilket resulterade i fusionen med Arla.

Genom att undersöka de kooperativa egenskaperna i Gefleortens organisation dras slutsatsen att vagt definierade äganderätter med tillhörande problem såsom portföljproblemet och gratispassagerarproblemet kan ha bidragit till fusionen. Empiri visar varierande intressen inom medlemskåren och olika grad av engagemang bland medlemmarna. Därmed kan beslutsprocessen ha försvårats, vilket kan ha hämmat Gefleortens verksamhetsutveckling. Dock visar studiens resultat att vagt definierade äganderätter inte alltid är orsaken till problem inom kooperativa företag. Detta studiens bidrag till litteraturen.

Den teoretiska referensramen som använts är transaktionskostnadsteori och äganderätts- och agentteori. Teorierna utgör grunden för en teoretisk syntes som prövas i en kvalitativ undersökning varvid data insamlats via telefonintervjuer. Urvalet av respondenter omfattar Gefleortens och Arla Foods ordförande samt medlemmar i Gefleortens. Respondenterna valdes ut genom massmedia och rekommendationer tills nya data inte tillförde ny information.

,

The Swedish dairy market has changed rapidly and radically. All the more cooperative firms disappear and a few major actors remain. The smaller cooperative firms are unable to compete are forced to merge or become acquired by other firms. Gefleortens Mejeriförening is one of many smaller cooperatives that have not been able to adapt to the market development. Gefleortens was not able to adapt to the market and chose to merge with Arla Foods. This study aims to investigate the causes of the merger.

The power of the grocery stores has increased explosively through their own-labeled goods, amongst other factors. This has coerced Gefleortens to depend on the grocery stores as a sales channel. The main cause for the merger between Gefleortens and Arla is a transaction-specific lock-in situation. Gefleortens has not evolved alongside the market development due to the fact that it could not invest sufficiently enough. This resulted in the cooperative being locked to existing production. Investment in alternative production and trading partners proved to be risky, blazing the trail for the merger with Arla.

By examining the cooperative features of Gefleortens’ organization, it is concluded that vaguely defined property rights and associated problems such as the portfolio problem and the free-rider problem might have contributed to the merger. The empirical data show cases of dispersed interests within the membership and different levels of dedication among members, all of which can make the decision process difficult. This may have caused stagnation in Gefleortens' organizational development. However, the study´s empirical results highlights the fact that vaguely defined property rights are not always the reason for problems within the cooperative organization. This is the contribution to the existing literature.

The theoretical framework of the study is transaction cost theory, property right theory and agency theory. A theoretical synthesis is developed to be tested in a qualitative survey where the data was collected through telephone interviews. The sample of respondents includes the chairpersons of Gefleortens and Arla Foods and member of Gefleortens. Respondents were selected continuously until new data no longer did provide new information.

Main title:Gefleortens Mejeriförening
Subtitle:Orsaken bakom fusionen med Arla Foods
Authors:Norén, Felicia and Ronström, Sofia
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1163
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperativ, mejeri, svenska mejerimarknaden, transaktionsspecifika tillgångar, transaktionskostnader, äganderättsteori, agentteori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9812
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9812
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agro-industry
Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:27 Sep 2018 13:05
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics