Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Henrik, 2018. Lönsamhet i att konvertera från konventionell till ekologisk mjölkgård : en fallstudie. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
763kB

Abstract

En ökad marknad för ekologiska varor enligt Ekoweb (2017) ger ett stort intresse för att bedriva ekologisk produktion då många konsumenter värnar om miljövänlig mat och god djurhållning, och att det ekologiska livsmedlet slår försäljningsrekord varje år: Detta gör ämnet intressant att studera (Jordbruksverket, 2018b). Det blir oftast ett högre täckningsbidrag på de flesta gårdar med ekologisk produktion. Med bättre lönsamhet än i den konventionella produktionen som är kantat med dåliga marginaler är detta intressant att studera. Regeringsbeslutet om livsmedelsstrategin har en stor betydelse då det där säger sig vilja ha mer ekologiska livsmedel (Bucht & Barr, 2017).

Målet med denna studie är att få svar på om det finns en högre lönsamhet med ekologisk mjölk och växtodling, än konventionellt.

Metoden som använts är en litteraturstudie kombinerat med en fallstudie. Fallföretaget består av en produktion med 70 konventionell produktionen. Detta fallföretag har varit utgångspunkten vid framtagande av kalkyler som beskriver såväl konventionell som ekologisk produktion.

Resultatet för fallföretaget visar att det går att få ett högre netto i en ekologisk produktion med en kombination mellan mjölk och växtodling. Det ger ca 930 000 SEK per år. Att kombinera mjölk och växtodling ger alltså en god lönsamhet bl.a. eftersom gården kan producera sitt egna foder. Det är även visat i en känslighetsanalys att man kan ha betydligt lägre skördar än avkastning på mjölk jämfört med konventionell produktion för att få samma TB. Även det ekologiska bidraget som finns i ekologisk produktion ger en bättre total ekonomi men är ej nödvändigt för ekologisk produktion, för att ändå få bättre TB än konventionellt. Det har även visat att fallföretaget har möjlighet till att hålla höga omställningskostnader under en kort tid.

För att minska kostnader i den ekologiska produktionen är det viktigt med att få fram foder med bra värden som har bra värden med protein, energi och NDF. Detta för att slippa inköp av dyrt proteinfoder. Försök som Spörndly & Spörndly (2013) har gjort visar att kostnaderna för fodret har en stor påverkan på lönsamheten i ekologisk mjölkproduktion. Detta innebär att gårdar med tillräcklig areal för foderproduktionen till djuren har mögligt till god lönsamhet.

Svårigheten i rapporten har varit har varit att avgöra vad priset på grödor och mjölk kommer att vara framöver även nivåerna för avkastning på grödorna är svåra att uppskatta med tillräcklig trovärdighet. För mjölkavkastning finns det en stor spridning på detta bland landets producenter.

,

Numerous consumers demands more environmentally friendly food-production and better animal welfare today. This is a reason for the growing market of organic food market according to Ekoweb (2017), which generates an incentive towards organic production. Another reason towards organic production is the increasing sales of organic products. (Jordbruksverket, 2018b). It is usually a higher coverage contribution on most farms with organic production. With better profitability than in conventional production that is lined with bad margins, this is interesting to study. The government's decision on the food strategy is of great importance when it States that it wants to have more organic food (Bucht & Barr, 2017).

The aim of this study is to find out if there is a higher profitability of organic milk and crop cultivation than conventional.

The method used is a literature study combined with a case study. The Business case consists of 70 milk cows plus recruitment and 180 hectares of plant production with conventional production. Business case has been the starting point for calculating both conventional and organic production.

The result for the case company shows that a higher net can be obtained in organic production with a combination of milk and crop cultivation. The profit is about 930,000 SEK per year.
Combining milk and plant cultivation therefore gives a good profitability, among other things. because the farm can produce its own feed. It has also been shown in a sensitivity analysis that you can have significantly lower crops than yield on milk compared with conventional production to get the same TB. Even the organic contribution in organic production provides a better overall economy but is not necessary for organic production to get better TB than conventional. It has also shown that the casualty company has the potential to maintain large conversion costs for a short period of time.

In order to reduce costs in organic production, it is important to obtain good value foods that have the right levels of protein, energy and NDF. This is to avoid the purchase of expensive protein food. Experiments that Spörndly & Spörndly (2013) have done shows that the costs of the feed have a major impact on the profitability of organic milk production. This means that farms with sufficient area for food production to the animals have possibility to good profitability.

The difficult has been to decide what the price of crops and milk will be in the future. Even the yields on crops are difficult to estimate with sufficient credibility. For milk yields, there is a large spread among this country's producers.

Main title:Lönsamhet i att konvertera från konventionell till ekologisk mjölkgård
Subtitle:en fallstudie
Authors:Andersson, Henrik
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Melin, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:omställning, krav, ekologiskt, mjölkproduktion, kostnader, mjölk, sammansättning, avkastning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9789
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9789
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2018 13:10
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics