Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Victor, 2018. Användarupplevelse för äldre lantbruksföretagare : viktiga aspekter vid utvecklandet av användarupplevelse för äldre användare i digitala tjänster. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
479kB

Abstract

Lantbruksbranschen genomgår just nu en omfattande digitaliseringsfas. Detta märks speciellt i att företag som Lantmännen och LRF konsult utvecklar digitala tjänster avsedda för lantbruksföretagare. Genomsnittsåldern i den svenska lantbrukskåren är väldigt hög, vilket ställer krav på att dessa digitala tjänster är anpassade för äldre användare. I denna litteraturgenomgång beskrivs användarupplevelse och hur åldrandet påverkar denna aspekt.
Syftet med denna uppsats är att ge klarhet i vad användarupplevelse är, samt hur denna användarupplevelse kan förändras beroende på åldern hos användarna. I litteraturgenomgången definieras äldre användare som personer som är 55 år och äldre. Denna studie besvarar följande frågeställningar:
1.Hur påverkar åldrandets effekter användarupplevelsen?
2.Finns det några fördelar med att beakta användarupplevelsen för äldre vidutvecklandet av digitala tjänster?
3.Vilka är de generella rekommendationerna vid utformning av digitala tjänster föratt undvika att dessa effekter blir hämmande?
I litteraturstudien så användes Evans (2002) fyrastegsmetod. Stegen i Evans (2002) metod är:
(1)Samla information; (2) Identifiera nyckelfynden; (3) Sammanställ teman mellanstudierna; (4) Beskriva fenomenen.
I litteraturgenomgången kunde två teman urskiljas. Delvis fördelar med att beakta användarupplevelsen för äldre användare vid utvecklandet av digitala tjänster, delvis hur åldrandets effekter påverkar användarupplevelsen vilket även omfattar generella rekommendationer för äldre användare vid utveckling av digitala tjänster.
I dessa teman sammanställdes resultat med gemensamma nämnare från de olika studierna. Det visade sig att produktiviteten hos yngre och äldre användare i IT system är åtskilda. Yngre användare har en högre produktivitet och upplever därför en högre användarupplevelse vid användandet av IT system. Äldre användare presterar bättre i ett för dem anpassat IT system gentemot ett kommersiellt system. Det finns även en mängd rekommendationer som kan implementeras i nya och befintliga IT system avsedda för att förbättra äldre användares användarupplevelse, men att utvecklare oftast fokuserar på yngre användare vid framtagandet av digitala tjänster.

,

The agricultural industry is currently undergoing an extensive digitization phase. Nowadays, companies such as Lantmännen, and LRF konsult, have developed digital services on the Swedish market, intended for agricultural entrepreneurs. On the other hand, the average age in this profession is very high, and that trend does not seem to end. As a result, these digital services also need to be adapted to older farmers. This literature review describes the user experience in information technology, and how aging affects this user experience.
The purpose of this paper is to clarify what user experience is, and how this user experience can change depending on the age of users. In this literature review, older users are defined as people who is 55 years of age and older. This study answers these questions:
1. How does aging impact affect the user experience?
2. Are there any advantages to considering the user experience for older people in the development of digital services?
3. What are the general recommendations for designing digital services to prevent these effects from being inhibitory?
In this literature study, Evans (2002) four-step method were used. The steps in Evans (2002) method are: (1) collect information; (2) Identify the key concept; (3) Compile the themes between the studies; (4) Describe the phenomena.
In the literature review, two themes could be distinguished: benefits of considering the user experience for older users in the development of digital services, and how the effects of aging affect the user experience, which also includes general recommendations for older users in the development of digital services. In these themes, results were combined with common denominators from the different studies.
It turned out that the productivity of younger and older users in IT systems is separated, with younger users having higher productivity, and thus experiencing a higher user experience in the use of IT systems, and that older users perform better in a customized IT system rather than in a commercial system. There are also a lot of recommendations that can be implemented in new and existing IT systems designed to improve older user’s user experience.

Main title:Användarupplevelse för äldre lantbruksföretagare
Subtitle:viktiga aspekter vid utvecklandet av användarupplevelse för äldre användare i digitala tjänster
Authors:Håkansson, Victor
Supervisor:Nybom, Jozefine
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Digitalisering, användarupplevelse, äldre, lantbrukare, litteraturstudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9782
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9782
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2018 09:11
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics