Home About Browse Search
Svenska


El Hamoul, Samira, 2017. Gradering av planttäthet av höstvete : fotografering av grödan. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Graderingar i fält sker i dagsläget nästan uteslutande manuellt. Metoden är mycket tidskrävande och beroende på graderingsutförarens erfarenhet kan även resultatet av graderingen vara av bristande kvalitet. Syftet med denna studie var att undersöka ett alternativt tillvägagångsätt, nämligen användningen av index uträknade från foto av grödan.

Tidigare studier inom området gradering av gröda genom bildanalys har haft blandade resultat. Tillvägagångsätten i tidigare utförda studier har också varierat likaså vad som valts att studeras.

I enlighet med denna studies frågeställning och avgränsning undersöktes huruvida gradering av planttäthet av höstvete manuellt kunde korreleras till värdet för Excess green Index. Excess green Index är ett index som beskriver biomassans grönhet.
Fotograferingen utfördes enbart med en vanlig RGB-kamera det vill säga digitalkamera. Kameran var i sin tur monterad på en drönare som flögs över studiematerialet.

Resultatet som erhölls var ett R2-värde på 0,27 för jämförelsen för graderingen utförd på hösten, samt ett R2-värde på 0,07 för graderingstillfället på våren. Korrelationen var svag mellan de jämförda värdena vid båda tidpunkterna. Svaret på frågeställningen blev därvid att efter denna studies metod och resultat, att planttäthetsgradering genom fotografering och vidare utläsning av Excessgreen Index inte var möjligt.

Dock kunde skillnad mellan ledens grönhet detekteras. Användningen av detta index till avläsning av täthet av biomassa bedöms därför möjlig, vilket har bekräftats i separata tidigare studier.

,

Scoring in crops in field today is done almost exclusively manually. A method which is very time consuming and depending on the performers’ experience, the result of the scoring can be lacking in quality. The objective with this study was to explore an alternative approach. An approach which uses an index based on data from photos of the crop.

Previous studies in the field of scoring in crops through remote sensing has had mixed results. The approaches in these earlier studies have also varied, likewise the object of the study.

According with the issue and limitations of this study the possibility of a correlation between manual of scoring plant density and the index Excess green index was investigated. Excess green Index, ExG is an index which describes the greenness of biomass.
The photos of the crop were exclusively taken with an ordinary RGB-camera (digital camera). The camera was placed on a drone which was flown over the crop material.

This resulted in a value for R2 of 0.27 in the comparison of the reading from the autumn. The R2 for the spring reading was 0.07. The correlation between the two compared data sets was low in both readings. The answer to the issue of this study was therefore, no. With the method of this study the result indicates that plant density cannot be rightfully scored using ExG.

However, difference in greenness between the treatments was detected. The use of this index for reading density of biomass is therefore considered possible, which already has been confirmed in earlier separate studies.

Main title:Gradering av planttäthet av höstvete
Subtitle:fotografering av grödan
Authors:El Hamoul, Samira
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Langvad, Karl
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:drönare, höstvete, planttäthet, Excess green Index, ExG, försöksmaterial, manuell gradering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9705
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9705
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2018 13:32
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page