Home About Browse Search
Svenska


Cronqvist, Matilda, 2018. Minska smågrisdödligheten : ett försök att med små medel minska dödligheten första veckan i smågrisens liv. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
322kB

Abstract

Smågrisdödligheten ökar ju fler smågrisar suggan föder då det krävs mer av suggan bland annat en större försiktighet för att inte trampa eller lägga sig på sina smågrisar. Det krävs också att suggan har en bra mjölkproduktion för att kunna försörja ett större antal smågrisar.

Suggan och smågrisen har olika behov när det gäller temperatur i sin omgivning, därför är det vanligt att dela upp boxen i olika ”temperaturzoner” med hjälp av värmelampa och eller golvvärme. I en grisningsbox finns det oftast en smågrishörna dit det är avstängt så att suggan inte kan ta sig in. I denna smågrishörna finns det möjlighet att få upp en högre temperatur och lockande ljus med hjälp av värmelampa. Detta är ett bra hjälpmedel till att få en säker miljö för smågrisen och där den kan ligga utan att riskera att bli trampad eller klämd av suggan. Att ha en dragfri och rätt tempererad miljö i smågrishörnan bidrar till att smågrisarna själva söker sig dit och chansen att de överlever de första dagarna i livet ökar.

Vid försökets start delades suggorna först upp i åldersklasser, unga och gamla suggor för att få en jämn fördelning åldersmässigt. Efter denna indelning delades suggorna upp i två olika grupper, en kontrollgrupp och en s.k. omsorgsgrupp. För att skapa en gynnsam miljö i stallet, som är av äldre modell, valde jag att använda mig av fyra olika åtgärder.

Första åtgärden var att kontrollera flödet på vattennipplarna till suggan för at hon ska få i sig tillräckligt mycket vatten och på så vis ha en god aptit och hålla en hög mjölkproduktion.

Andra åtgärden var att undvika drag i smågrishörnan. Därför kompletterades smågrishörnan med tak över för i form av flyttbara plexiglas.

Tredje åtgärden var att kontrollera miljön i hyddan med temperaturmätning med hjälp av IR- termometer. Att se hur smågrisarna ligger under lampan är också ett bra hjälpmedel för att veta om temperaturen är rätt. De ska ligga bredvid varandra på sidan vid en behaglig temperatur. Ligger de i en hög visar det att de utsätts för drag eller att lampan är för högt upp för att ge tillräcklig värme.

Som fjärde åtgärd använde jag mig av skift di som en åtgärd för att de små i kullen skulle få en bättre förutsättning att få i sig råmjölk och bli mer konkurrenskraftiga. Det innebär i stora drag att de stora smågrisarna tas bort från juvret så att de små får mat tillsammans med några större kullsyskon som stimulerar suggan.

Dessutom gjordes en extra kvällsrunda under grisningen för att ha mer tillsyn. Denna åtgärd gynnade dock både omsorgsgruppen och kontrollgruppen.

Mitt resultat visade att det fanns en positiv skillnad mellan smågrisarna i ”omsorgsgruppen” jämfört med de i ”kontrollgruppen” men att antalet avvanda per kull inte var signifikant då mitt material var litet med få suggor under en kort period. I försöket hade jag totalt med 44 suggor varav 33 togs med i bearbetningen (17 i kontroll- och 16 i omsorgsgruppen). Då det är stor variation i materialet när man mäter smågrisdödlighet krävs det många fler kullar i varje behandling för att visa signifikanta resultat.

Jag har under mitt försök hittat andra intressanta lösningar att prova. En väl strödd och mjuk yta, där smågrisarna kan boa ner sig, har minst lika stor effekt som att ha tak över smågrishörnan har jag blivit övertygad om. En annan sak som skulle vara intressant att prova är att ha en slags gummibeklädnad på golvet i smågrishörnan som gör att även om halmen glider undan så är platsen utan strö ändå mjuk att ligga på.

,

The piglet mortality increases the more piglets the sow gives birth to. This because of that more is required from her, among other things. For example the sow need a bigger carefulness to not trample or lay down on her piglets.

It is also required that the sow has a good milk production to support a larger number of piglets. In a pig stable, there is usually a piglet area which is closed so that the sow cannot get in. This is a good way to protect the piglets. In this area there is the possibility of obtaining a higher temperature and tempting light with a heat lamp. Here the piglets have a safe environment where they can sleep without risking being trampled or squeezed by the sow. To have a soft and well-tempered environment in the piglets area helps the piglets to lie comfortable and the chance that they survive the first days of life increases.

When I started my experiment, the sows were first divided into age classes, young and old sows, to get an even distribution age-wise. After this classification, the sows were divided into two different groups, one ”control group” and a ”care group”. In order to create a favorable environment in the stable of older model, I chose to use four different measures.

The first measure was to control the flow of water so that the sow could get enough water and have a good appetite to maintain a high milk production.

The second thing I introduced was a roof of removable plexiglas over the piglet creep area to avoid drafts.

The third thing was to control the temperature in the piglet creep area by using an IR thermometer for measurement. To watch how the piglets lie under the heat lamp is another way to check if the temperature is right. The piglets should lie side by side at a comfortable temperature. If they are in a pile, they show that the environment is to cold.

The fourth thing I did was to nurse the small piglets by putting the big ones away from the sow to give the small ones a better chance to get colostrum and becoming more competitive. The big piglets are removed from the udder so that the little ones get fed along with some bigger siblings who stimulate the sow.

Furthermore, I introduced an extra night round during the farrowing within the experiment, to have more supervision. However, this favored both the care group and the control group.

My result showed that there was a positive difference between those in the "care group" compared to those in the "control group". However, the difference between numbers of weaned pigs per litter was not significant as my material was small with few sows during a short period of time. In total 44 sows were included in the experiment. Of these, 33 sows were included in the calculations (17 in control and 16 in the care group). Since there is a large variation in the material when measuring piglet mortality, many more litters would be required in each treatment to get significance. Another thing that would be interesting to try is use some rubber mat on the floor in the creep area that makes this area a soft place to sleep on.

Main title:Minska smågrisdödligheten
Subtitle:ett försök att med små medel minska dödligheten första veckan i smågrisens liv
Authors:Cronqvist, Matilda
Supervisor:Olsson, Anne-Charlotte and Guzhva, Oleksiy
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Smågrisproduktion, sugga, smågris, dödlighet, öka smågrisöverlevnad, värme, skift di
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9720
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9720
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2018 05:36
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics