Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Johanna, 2018. Kalvhälsa i stora besättningar : rutiner för att uppfylla en god kalvhälsa i stora besättningar med kalvamma. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
463kB

Abstract

Inom mjölkproduktionen är det kalven som är framtiden, det är därför viktigt att den hålls frisk under sin uppfödningsperiod. Det finns många faktorer som påverkar om en besättning har en god kalvhälsa. När besättningarna blir större är det en större risk att fler kalvar drabbas vid ett utbrott av en sjukdom och konsekvenserna blir större. Detta har undersökts genom en litteraturundersökning som är gjord utifrån olika databaser.

Kalvar som hålls i gruppbox för större utlopp för sina sociala och naturliga behov. Samt att de börjar oftast att äta hö och koncentrat tidigare än kalvar som hålls i ensambox, vilket gör att våmmen utvecklas bättre. Det negativa med att hålla kalvar i gruppbox med kalvamma är att risken för att kalvarna diar på varandra ökar vilket är en nackdel. De vanligaste sjukdomarna som drabbar kalvar är diarré och lunginflammation. Smittspridningen av dessa ökar i takt med att kalvarna hålls i grupp eftersom de smittar via djurkontakt. Smittorisken kan minimeras om det sker daglig rengöring av nappen om möjligt helst tre gånger om dagen för att smittorisken ska minimeras. Att tillämpa ”all in all out” gör att sjukdomsfallen minskar och kalvhälsan blir bättre. En dålig kalvhälsa ger stora ekonomiska förluster både i pengar och i arbetstid, dålig kalvhälsa har ofta ett samband med hur hälsan för korna i besättningen är, kalvar som har varit sjuka som kalvar har en större risk att bli sjuka även som kor.

En annan viktig del i att få en bra kalvhälsa i en stor besättning är gruppstorleken som kalvarna hålls i eftersom diarré och lunginflammation smittar via djurkontakt. Att ha kalvarna i mindre grupper minimerar smittrisken och ger en bättre kalvhälsa. Optimal gruppstorlek är 6–9 kalvar. Då uppfylls kalvarnas sociala behov och smittrycket hålls lågt. Om det inte är möjligt att tillämpa ”all in all out” är det bästa att inte har en högre åldersskillnad på kalvarna än 21 dagar. När kalvarna flyttas ihop i gruppbox är det lämpligt att de är 14 dagar gamla dels för att de lär sig fortare att dricka ur kalvamman och de är mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Att utfodra kalven med helmjölk är det mest naturliga, men vi samma energiinnehåll i pulvermjölken och helmjölken finns det ingen signifikant skillnad i daglig tillväxt utan det är först efter avvänjning som tillväxten hos pulvermjölksutfodrade kalvar minskar. Kalvar som utfodras med helmjölk anses vara friskare än de som utfodras med pulvermjölk.

,

The calf is the future of the milk production, that is why it is crucial that the calf is healthy during the rearing period. Many factors affect if a herd has good calf health or not. When the herds get larger there is a higher risk that more calves will be afflicted with the disease and the consequences will, therefore, be more substantial. This study has been done as a literature review for pre-modelled case farm.

Keeping calves in group boxes considered beneficial for their social development as well as performance and growth. Calves usually start to eat hay and concentrate earlier than calves kept in single boxes, which stimulates the development of rumen and forestomachs. However, cross suckling could be seen in calves kept in group boxes with automatic milk feeders. The most common diseases affecting calves are diarrhoea and respiratory conditions. Improved management and hygiene could minimise the risk of infection for group-kept calves. Bad calf health causes significant economics losses both in money and in working hours. The calf health in the herds often has a connection with health of the cows in the herds; calves that have been ill at a young age are at higher risk of getting sick even as cows.

Another essential part of securing good calf health in large herd is the size of the group calves are kept in, because diarrhoea and respiratory diseases spread through animal contact. Having calves in smaller groups minimises infection risk and provides better calf health (optimum group size is 6-9 calves). This also complies with the calf’s social needs. If it is not possible to apply "all in-all out" approach, it is best not to have age difference between calves higher than 21 days. When the calves are moved together in the group box, it is advisable that they are 14 days old, partly because they learn faster to drink from the automatic feeder and are more resistant to disease. To feed the calf with whole milk is the most natural, but if we have the same energy content in powdered milk and whole milk, there is no significant difference in daily growth, but it is only after weaning that the growth of powdered milk-fed calves is reduced. Calves fed whole milk are healthier than those fed with powdered milk.

Main title:Kalvhälsa i stora besättningar
Subtitle:rutiner för att uppfylla en god kalvhälsa i stora besättningar med kalvamma
Authors:Bengtsson, Johanna
Supervisor:Guzhva, Oleksiy
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Kalvhälsa, stora besättningar, kalvamma, gruppstorlek, pulvermjölk, helmjölk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9706
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2018 06:36
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics