Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sarah and Nilseryd, Julia, 2018. Hur rutiner kopplat till kalvskötsel följs ute på konventionella mjölkgårdar : en enkätstudie. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
434kB

Abstract

Inom mjölkproduktion är fungerande rutiner och management något som är mycket viktig att ha för att uppnå bra resultat i produktionen. Eftersom kalvarna är gårdens framtid är det viktigt att de får en bra uppväxt i en bra miljö och det måste finnas bra rutiner för att sköta kalvarna. Många råd och tips finns från både rådgivningsorganisationer, veterinärer och forskare kring rutiner för att uppnå en god kalvhälsa. Dock är det ett problem att rutiner kring exempelvis hygien, utfodring och tomtid för boxar är något som på många gårdar inte är bra. Ofta är det dåliga rutiner kring råmjölksgivan och hygienen kring givan. Exempelvis ges inte råmjölk tillräckligt snabbt och hygien vad gäller hinkar, nappar samt foderbord och vatten är ett problem. Även rutiner för mjölkgiva till kalvarna, både råmjölk och resten av mjölkgivan, är bristfälliga då det ges för liten mängd mjölk. Platsbrist är en annan sak som är problematiskt ute på gårdar vilket leder till att det finns för få ensamboxar för att kunna få tomtid mellan kalvar. Tomtid är något som är viktigt att ha efter att boxar/hyddor har tvättats för att på så sätt hålla smittrycket nere. Den här uppsatsen fokuserar på att ta reda på om det finns rutiner för kalvskötseln på konventionella mjölkgårdar och om dessa rutiner följs. En fråga som vi ställer oss är hur kalvdödligheten påverkas av hur rutiner kring råmjölk, hygien, utfodring och tomtid följs?

Studien är kvantitativ i form av en enkätundersökning vilken har genomförts genom att skicka ut en enkät till åtta olika konventionella mjölkgårdar. Resultatet från enkätundersökningen visade bland annat att de gårdar som inte hade rutiner även hade en högre kalvdödlighet. Studien visade även att fyra av de åtta gårdarna i undersökningen inte hade rutiner för arbete med kalvarna nedskrivna på papper vid kalvavdelningen. Det var enbart en gård som instämde helt att det fanns rutiner nedskrivna. Enkätstudien visade vidare att gårdarna i studien mäter råmjölk bra och att kalvarna utfodras med en mängd mjölk som är lämplig enligt rekommendationerna för att möjliggöra en bra start för kalven. En av slutsatserna i undersökningen är att hög kalvdödlighet kan kopplas till problem med rutiner på gårdarna och att rutinerna inte följs upp. Det är därför mycket viktigt med bra rutiner både vad gäller god hygien, rengöring och foderhygien för att få en god kalvhälsa.

,

In the dairy industry, functioning routines and management are something that is very important to achieve good results in production. Because the calves are the future of the farm, it is essential that they grow well and in a good environment and there must be well-established operating procedures.Many advices and tips are available from both advisory organisations, veterinarians and researchers regarding routines contributing to good calf health. However, it is a problem that routines related to hygiene, feeding (colostrum and milk/milk replacement) and empty time for calf-boxes are not always of highest priority on many farms. This essay puts focus on finding out if there are routines for calf care at conventional dairy farms and if stock personnel follows these procedures. The central question is to find out if calf health/mortality is affected by how routines around colostrum feeding and management, hygiene, and empty time are described and followed?

The study is quantitative in the form of a questionnaire survey, which has been carried out by a survey to eight different conventional dairy farms. The results of the survey showed, among other things, that the farms that had no routines also had higher calf mortality. Moreover, the study showed that four of the eight farms did not have routines for working with calves written on paper at the calf department. It was only one farm that agreed that there were routines written down. The survey also showed that the study farms measured colostrum and that the calves were fed with an amount of milk appropriate to the recommendations to enable a good start for the calf. One of the conclusions of the study was that high calf mortality were linked with calf-related routines that were not followed up. It is therefore essential to have functional management routines and their annual re-evaluation for securing good calf health on farm level.

Main title:Hur rutiner kopplat till kalvskötsel följs ute på konventionella mjölkgårdar
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Nilsson, Sarah and Nilseryd, Julia
Supervisor:Guzhva, Oleksiy
Examiner:Bergsten, Christer
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Rutiner, Standardrutiner, Kalvhälsa, Kalvdödlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9702
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2018 13:07
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics