Home About Browse Search
Svenska


Friberg, Oscar and Jönsson, Amelie, 2018. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. Följaktligen dominerar flertalet större aktörer idag marknaden, medan de kvarstående produktioner av mindre skala möter en större konkurrens samt behöver anstränga sig mer för att nå ut till konsumenterna. Många mindre livsmedelsproducenter har därför valt att fokusera på nischade produkter och/eller tjänster med avsikt att bli mer unika och attraktiva ur ett konsumentperspektiv. Ett alternativ är att tillsammans med andra verksamhetsgrenar etablera en gårdsbutik och vidareutveckla verksamheten på gården. För att nå ut till konsumenterna med en sådan drift krävs bra marknadsföringsstrategier som i sin tur kan bidra till ett ökat intresse för verksamhetens plats men även till ökad konsumtion. Syftet med denna studie är att undersöka hur marknadsföringsstrategierna storytelling och word-of-mouth kan gynna en sådan verksamhet, samt hur marknadsföringen kan bidra till att skapa ett intresse för en geografisk plats på landsbygden.

För att svara på frågeställningen har en fallstudie genomförts på tre livsmedelsproducerande företag på den svenska landsbygden. De utvalda fallföretagen Eriksgården i Sjöbo AB, Gårdsbutiken Månstorp i Laholm AB samt Sivans Osthandel AB har sitt säte på landsbygden i olika delar av Sverige. Samtliga fallföretag driver en gårdsbutik kring vilken flera verksamhetsgrenar är uppbyggda, däribland produktion av livsmedel för konsumtion.

Den insamlade empirin stöds av en teoretisk ansats som inkluderar fyra områden inom marknadsföringen. Det första temat är storytelling, vilket behandlar företags framställning och användning av berättelser i verksamheten för ett ökat konsumentintresse. Detta följs av platsmarknadsföring, som beskriver strategier för att skapa en positiv bild av en geografisk plats. Det tredje temat är word-of-mouth, vilket uppstår då interaktion och utbyte av kunskaper mellan konsumenter leder till marknadsföring för ett företag. Avslutningsvis uppkommer marknadsmixen och dess fyra P-komponenter, vilka kan knytas till olika delar av ett företags marknadsföring.

Storytelling kan kopplas till produktens eller platsens forna historia och är ett verktyg som gör företaget unikt men också stärker dess värderingar. Företagens berättelser bygger också till stor del på platsens karaktär vilket gentemot konsumenterna har visat sig stärka trovärdigheten. Word-of-mouth beskrivs som en effektiv strategi för indirekt marknadsföring hos studiens alla fallföretag. Om konsumenten vid besöket av företagen får ett gott intryck och förmedlar detta vidare kan det fungera som marknadsföring för företagen. Via electronic word-of-mouth kan intrycken förmedlas snabbare och effektivare vilket bidrar till ökat besöksantal för företagen

,

The increasing demand for food products of domestic origin has recently caused a development in the Swedish food-industry. The need for adaptation has therefore prompted producers to expand their businesses in order to meet customer demand. As a result the market is today partially comprised of large-scale enterprises, causing smaller productions to face increasingly growing competition while also having to work harder to reach customers. Producers of smaller scale has therefore chosen to specialize their businesses allowing them to take on a unique character. This activity is done with the intention of attracting a larger base of customers, while still having the business center on a certain product or service. To establish a farm shop in connection to the business is therefore an alternative, which can further evolve into several business categories. For marketing of such an endeavor, the use of several marketing-strategies can be required. As the farm shops are located on the countryside, a focus on marketing the geographical location as a point of interest for consumers is needed. The purpose of this work is to evaluate how storytelling and word-of-mouth as methods can be of use in such a business, while also assessing how the marketing needs to be implemented in order to create interest around a location.

To give explanation to these questions and produces answers, a case study on three different producers of food situated on the Swedish countryside has been carried out. The chosen businesses Eriksgården i Sjöbo AB, Gårdsbutiken Månstorp i Laholm AB and Sivans Osthandel AB are all based on the countryside of different Swedish provinces. The firms all include a farm shop as part of their business and comprise of several business categories, which incorporates the production of food products.

The empirical evidence assembled for this study is supported by a theoretical framework, which includes four strategies related to marketing. The first is storytelling, which deals with a firms ability to generate and use stories in order strengthen the company. This is followed by place branding, a strategy describing actions which contributes in creating a positive depiction of a geographical location. The third strategy is word-of-mouth, the interactions and exchange of information by consumers regarding material relevant to the marketing of a firm. The final strategy is the marketing mix, which all describes a different part of the marketing used by businesses.

Storytelling can be linked to products or the history of a place and is a tool that makes the company unique. The stories of companies are also mostly based on the characteristics of the place, which has shown itself to strengthen credibility to consumers. Word-of-mouth is described as an effective marketing strategy for all participants in this case study. By giving visitors a positive impression, this feeling can be passed along to other consumers which indirectly markets the business. Digital media further allows for this passing of information to reach consumers faster and more effectively, thereby contributing to a larger amount of visitors for the

Main title:Att marknadsföra en plats
Subtitle:fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden
Authors:Friberg, Oscar and Jönsson, Amelie
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1154
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:storytelling, word-of-mouth, platsmarknadsföring, marknadsmix, gårdsbutik, livsmedelsproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2018 08:06
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics