Home About Browse Search
Svenska


Lefverman, Cecilia, 2018. Evaluation of the economic impact and description of a BRSV-outbreak in a dairy herd. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) is globally one of the most important causes of respiratory disease in beef and dairy cattle of all ages and results in considerable costs for cattle farmers and significant suffering for the affected animals. The BRSV-infection can be subclinical to severe, and even fatal. There is no effective treatment and no commercially available vaccine that induces satisfying duration of protection, though promising vaccine candidates are under development. In addition to treatment costs and animal loss BRSV is associated to reduced production, such as reduced growth, reduced milk yield and fertility disorders. The virus can be transmitted directly and indirectly by respiratory secretion. Spread between and within herds is often rapid. The contagious nature of the virus together with its severe impact on animal welfare and economy necessitate effective preventive measures.

To develop cost-efficient prevention strategies against BRSV evaluation of the economic impact caused by the virus is necessary. This study aimed to estimate the economic impact of BRSV by analyzing the short-term costs associated to a BRSV-outbreak in a Swedish dairy herd. The parameters investigated were veterinary care, drug treatment, diagnostic tests, milk production, death and extra labor. The sum of the estimated budget items was 71,464 SEK, which rounded corresponded to 130 SEK per animal housed in the farm during the outbreak, or 270 SEK per cow. Out of the investigated costs milk loss (23,234 SEK, 32,5%), death (21,000 SEK, 29,4%) and extra personnel (17,112 SEK, 23,9%) were the three major budget items (61,346 SEK, 85,8%). Veterinary cost (2656 SEK, 3,7%), medicine costs (5399 SEK, 7,6%) and costs for diagnostic tests (2063 SEK, 2,9 %) were comparably small costs (10,118 SEK, 14,2%). Due to the possible long-term consequences such as reduced growth and reproduction disorders not being included, the estimated sum of 71,464 SEK is most likely an underestimation of the true cost for the farm.

The estimated cost in this study is an example of the short-term economic impact of a BRSVoutbreak. By seemingly small changes of an outbreak’s characteristics the economic impact can change greatly. The investigated outbreak in the present study was for example characterized by relatively low mortality, 0,37%. In literature outbreaks of up to 20 % mortality are described. The clinical illness in the present herd was also relatively low, which was explained mainly by high inter-herd biosecurity and overall good cattle management and air quality resulting in minimized viral exposure and consequently less severely affected animals. The economic estimations and the epidemiologic observations presented in this study are in agreement with other papers emphasizing the economic impact and animal suffering of BRSV. Further, the epidemiologic observations presented in this study indicates that decreased feed consumption and decreased milk yield can be used as early warning signs of an upcoming BRSV-outbreak. In conclusion more research is needed to gain broader and more in-depth knowledge about the economic impact of BRSV, both for different kinds of herds and in terms of long-term economic consequences.

,

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) är globalt en av de viktigaste orsakerna till luftvägssjukdom hos nötkreatur av alla åldrar och resulterar i stora kostnader för nötbönder och avsevärt lidande för de drabbade djuren. En BRSV-infektion kan vara subklinisk till allvarlig, och har i vissa fall dödlig utgång. Det finns ingen effektiv behandling och kommersiellt tillgängliga vaccin skyddar inte optimalt. Lovande vaccinkandidater är dock under utveckling. Utöver vårdkostnader och djurförluster leder BRSV till försämrad produktion, så som i form av minskad tillväxt, sänkt mjölkproduktion och reproduktionsstörningar. Viruset kan smitta direkt eller indirekt via sekret från luftvägarna. Spridning mellan och inom besättningar sker ofta snabbt. På grund av virusets smittsamma natur i kombination med dess negativa påverkan på djurvälfärd och bondens ekonomi är behovet av effektiva förebyggande åtgärder stort.

För att möjliggöra framtagandet av kostnadseffektiva preventionsstrategier är det nödvändigt att kvantifiera kostnaderna associerade till BRSV. Den här studien syftar till att bidra med information om BRSVs påverkan på lantbrukets ekonomi genom att analysera de kortsiktiga ekonomiska effekterna av ett BRSV-utbrott i en svensk mjölkkobesättning. Parametrarna som undersöktes i den här studien var veterinärvård, läkemedelskostnader, diagnostiska tester, mjölkproduktion, dödsfall och extra arbete. Totalsumman för dessa utgifter uppgick till 71 464 kronor, vilket avrundat motsvarade 130 kronor per djur i besättningen. De tre största utgiftsposterna var mjölkförlust (23 234 kronor, 32,5 %), dödsfall (21 000 kronor, 29,4 %) och extra personal (17 112 kronor, 23,9 %). Veterinärvård (2656 kronor, 3,7 %), läkemedelskostnader (5399 kronor, 7,6 %) och kostnader för diagnostik (2063 kronor, 2,9 %) var förhållandevis små utgifter (10 118 kronor, 14,2 %). På grund av att potentiella långtidseffekter så som minskad tillväxt och reproduktionsstörningar inte inkluderades är det troligt att kostnadsberäkningen i studien är en underskattning av gårdens verkliga totalkostnad av utbrottet.

Den framtagna totalkostnadsuppgiften i den här studien är ett exempel på vad ett BRSV-utbrott kan kosta. Med till synes små förändringar i ett utbrotts karaktär kan de korrelerande ekonomiska följderna förändras stort. Utbrottet i den här studien karaktäriserades exempelvis av en förhållandevis låg mortalitet, 0,37 %. I litteraturen finns utbrott med upp till 20 % mortalitet beskrivna. Vidare var den kliniska sjukdomsgraden i det undersökta utbrottet förhållandevis låg, vilket framförallt förklarades med gårdens strikta hygienrutiner och överlag goda djurhållning och luftkvalitet, som antogs resultera i en under omständigheterna låg virusexponering och motståndskraftiga djur, och därigenom mindre allvarligt påverkade djur. De ekonomiska estimeringarna och de epidemiologiska observationerna i den här studien stödjer de i litteraturen tidigare angivna observationerna för BRSVs negativa konsekvenser gällande ekonomi och djurvälfärd. Vidare indikerar de epidemiologiska observationerna i den här studien att nedsatt aptit och sänkt mjölkproduktion kan användas som tidiga varningstecken för ett nära förestående BRSV-utbrott. Fortsatt forskning är nödvändig för att bredda och fördjupa kunskapen om BRSVs ekonomiska konsekvenser, både för olika besättningstyper och gällande långtidskonsekvenser.

Main title:Evaluation of the economic impact and description of a BRSV-outbreak in a dairy herd
Authors:Lefverman, Cecilia
Supervisor:Valarcher, Jean-Francois and Alvåsen, Karin and Hägglund, Sara and Österberg, Julia
Examiner:Fall, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:54
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:BRSV, economic impact, dairy herd, respiratory disease
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9633
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Animal husbandry
Animal diseases
Language:English
Deposited On:21 Aug 2018 09:06
Metadata Last Modified:27 Sep 2020 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics