Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Moa, 2018. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna.

Målet med examensarbetet är att undersöka och visa på vilka sätt tillgängligheten och användbarheten kan höjas av stadsnära vattenrum som stärker invånarnas och besökarnas förbindelse till vattnet. Syftet med arbetet är vidare att öka kontakten mellan land och vatten med fokus på tillgänglighet och användbarhet genom ett platsspecifik gestaltning av Ulricaparken i Ulricehamn.

Uppsatsen inleds med en förstudie (kapitel 2) där litteraturstudie och studie av referensprojekt studeras utifrån olika aspekter av tillgänglighet och användbarhet.
Därefter följer kapitlet ”Inventering” (kapitel 3) som innehåller dokumentstudier av Ulricehamns kommun och Ulricaparken och avslutas med tre stycken analyser av tillgänglighet och användbarhet i Ulricaparken vilka är ”Lynchanalysen”, ”Analys av tillgänglighet och användbarhet samt ”Analys av tillgänglighet, siktlinjer och programmerad plats”.

I kapitel 4 presenteras gestaltningsförslaget av Ulricaparken samt analyserna som utvärderar hur förslaget svarar mot aspekterna tillgänglighet och användbarhet.
Kapitel 5 är det sista kapitlet och innehåller en diskussion kring resultatet av frågeställningen, litteraturstudien, referensplatserna och reflektioner över metod och teorier samt gestaltningsprocessen. Därefter nämns nya frågeställningar som kommit upp under arbetets gång och avslutas med slutord.

Slutsatser som kan dras utifrån de olika delarna och momenten i uppsatsen och som bör prioriteras i arbetet med att tillgängliggöra och öka användbarheten av stadsnära vattenrum är följande; en god belysning som förlänger användbarheten, förbättrar tillgängligheten och ökar tryggheten på platsen samt tillgängliggöra och öka användbarheten för barn i utemiljön. Vidare bör användandet av växtlighet i gestaltningen prioriteras som har en god placering för att skapa dynamik och rumslighet och belysa årstidsväxlingar i stadsrummet. Slutligen bör välplanerade övergångar mellan olika material skapas som bidrar till en god tillgänglighet för bland annat personer med rörelsesvårigheter och rullstolsbundna personer.

,

Access to green spaces is decreasing increasingly as cities are densified and new housing blocks are being erected on old industrial land by the water. This imposes higher demands on the quality, availability and accessibility of residential proximity, which also has to provide a higher visitor pressure due to the large migration to the urban areas.

The aim of the thesis is to investigate and show how to increase the accessibility and usefulness of urban water spaces that strengthen residents and visitors’ connections to the water. The purpose of the work is to increase contact between land and water, focusing on accessibility and usability through a site-specific design of Ulricaparken in Ulricehamn.

The essay starts with a prestudy (chapter 2) where literature studies and study of reference projects are studied based on various aspects of accessibility and usability.

Next, the chapter entitled ”Inventory” (chapter 3) contains document studies of Ulricehamn municipality and Ulricaparken and concludes with three analyzes of accessibility and usability in Ulrica Park, which are the ”Lynchanalysen”, ”Analysis of Accessibility and Usability, and” Analysis of Accessibility, sightlines and programmed location ”.

In chapter 4 is the design proposal of Ulricapark presented as well as the analyzes that evaluate how the proposal responds to the aspects of accessibility and usability.

Chapter 5 is the final chapter and contains a discussion about the outcome of the question at issue, the literature study, the reference sites and reflections on method and theories as well as the design process. Thereafter, new issues are mentioned that have arisen during the course of work and end with final words.

Conclusions that can be drawn from the different parts and points of the essay and which should be prioritized in the work of making accessible and increasing the usefulness of urban water spaces is, a good lighting that extends usability, improves accessibility and increases the safety of the site and making the outside envoronment available and increasing the usefulness for children. Use well-placed vegetation in order to create dynamics and spatiality and highlight seasonal changes in an urban environment and create well-planned transitions between different materials that contribute to good accessibility for people with disabilities and wheelchair-related persons.

Main title:Att tillgängliggöra vattnet
Subtitle:ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum
Authors:Danielsson, Moa
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltningsförslag, tillgänglighet, användbarhet, tillgängliggöra vatten, vattenrum, vatten som designelement, Ulricehamn, Ulricaparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9605
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2018 11:54
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics