Home About Browse Search
Svenska


Björk, Agnieszka, 2018. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. Unfortunately, the valuation and management of social values is much neglected in today's forestry, and this creates conflicts in urban forests. Participatory planning involving more stakeholders than the landowner can be used to resolve conflicts in the forest.

This study focused on a conflict of interests in a recreational area around Skärsjön near Skinnskatteberg. Extensive parts of the forest around Skärsjön are in the final harvesting phase. The objective of this study was to identify the goals of the various stakeholders, to examine visitor preferences, and to propose a management method based on the results. Surveys and interviews were used in the data collection.

According to the literature, Continuous-Cover Forestry (CCF) is the most suitable forest management method for use in forests with high social values. This is also confirmed by this study’s results. It is clear that the visitors’ preferences were drawn to multilayered forest structures such as mature forest with undergrowth, multilayered forests and natural forests. Forest phases like clearcut, young forests, and forests after first thinning were found to be the least appealing.

A surprising result in the study was that the respondents preferred spruce forest over pine or birch forest. The respondents’ perceived need for shelter during their short vacation at Kolarbyn or their visit to the swimming area could be an explanation. Even the expressed sympathy for natural forest is astonishing. Is it the study's modest sample affecting the outcome or is this a result of increasing environmental awareness and knowledge in society?

In any case, managing the forest around Skärsjön using Continuous-Cover Forestry (CCF) is recommended to meet the wishes of the stakeholders. A compromise is needed where the economic expectations are lowered to accommodate those values we do not have the knowledge to valuate or the will to acknowledge, but which are irreplaceable for the inhabitants and visitors of Skinnskatteberg.

,

Sveriges största naturresurs – skog, förväntas möta flera motstridiga behov. I dess brukande prioriteras hög virkesproduktion och på senare tid har även insatser för bevarande av höga naturvärden och biologisk mångfald krävt sin rätt. Ytterligare en viktig aspekt knuten till skogen är skogens betydelse för människan. Olyckligtvis är värdering och hantering av sociala värden mycket eftersatt i dagens skogsbruk vilket skapar konflikter i tätortsnära områden. Deltagande planering där flera intressenter än markägaren involveras, kan användas för att lösa konflikter i skogen.

Detta arbete inriktas på en målkonflikt i ett fritidsområde runt Skärsjön i närheten av Skinnskatteberg där omfattande delar av skogen befinner sig i slutavverkningsfasen. Syftet med detta arbete var att identifiera de olika intressenternas mål med skogsområdet samt undersöka preferenser hos besökare för att skapa en bild av vad de önskar av skogen och föreslå en skötselmetod utifrån detta. Enkäter och intervjuer användes i datainsamlingen.

Hyggesfria skötselmetoder är enligt litteraturen mest lämpliga att användas i skogar med höga sociala värden, vilket även resultaten av detta arbete bekräftar. Det är tydligt att respondenternas preferenser dras mot skogstillstånd med varierande grad av skiktning som avverkningsmogen skog med underväxt, flerskiktad skog och naturskog. Skogstillstånd oundvikliga vid trakthyggesbruk som kalhygge, ungskog och skog efter första gallring är minst tilltalande.

Ett överraskande resultat i studien var att respondenterna föredrog att vistas i granskog. Respondenternas behov av avskärmning under den korta semestern i Kolarbyn eller besöket vid badplatsen kan vara en förklaring. Även sympatin för naturskog förvånar. Är det studiens blygsamma omfattning som påverkar utfallet eller är det ett resultat av den ökande miljömedvetenheten och kunskapen i samhället?

I vilket fall så är hyggesfri skötsel av området runt Skärsjön att rekommendera för att bejaka intressenternas önskemål. En kompromiss behövs, där de ekonomiska förväntningarna tyglas för att ge plats åt de värden som vi inte har kunskapen att värdera eller viljan att erkänna, men som för Skinnskattebergsborna och områdets besökare är oersättliga.

Main title:Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg
Authors:Björk, Agnieszka
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:08
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:hyggesfritt, målkonflikter, attityder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9636
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9636
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2018 08:10
Metadata Last Modified:20 May 2020 12:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics