Home About Browse Search
Svenska


Sorjonen, Isabelle, 2018. De gröna takens upplevda kvalitet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Malmö stad och Stockholm stad har satt upp mål om att gröna tak ska komplettera städernas grönstruktur på marknivå. I samband med den pågående urbaniseringen och förtätningen av dagens städer, blir målet om gröna tak intressant. Vad finns det för upplevda kvaliteter på gröna tak? Studien undersöker i en fallstudie om det är möjligt att skapa likvärdiga upplevda kvaliteter på tak som på mark. Grönområdens upplevda kvaliteter har bedömts tidigare på marknivå, men inte på gröna tak. Nordic Green Space Award (NGSA) är ett kvalitetssytem som används för att jämföra parker och grönområden objektivt utifrån upplevd kvalitet. Studien testar om delar av NGSA - verktyget fungerar på takparker och är ett sätt för att förstå takparkerna. Sju parker på tak och bjälklag studeras och diskuteras. Målgruppen för studien är stadsplanerare och kommuner, som är beslutsfattare för planeringen och användningen av mark och byggd miljö. Studiens diskussioner och slutsatser är det jag vill föra vidare till målgruppen. Analysmetoden är ett sätt att komma fram till dessa. Grönytor och parker på mark har många kvaliteter, men vilka upplevelsekvaliteter har takparker och vad saknas? Det är därmed oklart om takparker är en rättvis jämförelse med grönytor på marknivå. Vad får det för konsekvenser för upplevelsen och glädjen vid grönytor om dessa i framtiden ska finnas på tak likväl som på mark? Finns samma kvaliteter på takparker som på parker på marknivå, går några kvaliteter förlorade eller vinner vi nya kvaliteter med takparker? Syftet med studien är att undersöka om de upplevda kvaliteterna en takpark ger är en rättvis jämförelse med de upplevda kvaliteterna som parker på mark ger. Detta med fokus på användarperspektivet. Frågeställningen som studeras är; Hur kan takparker komplettera den upplevda kvaliteten som finns i parker på mark? I studien ser vi exempel på nyanlagda takparker på underjordiska parkeringar, rekreation för hotellgäster, shoppare och arbetare samt övergiven tågräls som blivit parker för offentlig rekreation. Studien har visat att det är möjligt att gestalta takparker med bra upplevelsekvalitet och det finns inga begränsningar i möjligheterna för vegetation.

,

Malmö city and Stockholm city have set goals for green roofs to complement the urban green structure at ground level. In connection with the ongoing urbanization and densification of today’s cities, the goal of green roof becomes interesting. What kind of perceived qualities is there on green roofs? The study investigates in a case study whether it is possible to create equivalent perceived qualities on roofs as on ground. The perceived qualities of the green areas have been assessed previously at ground level, but not on green roofs. The Nordic Green Space Award (NGSA) is a quality system used to compare parks and green areas objectively based on perceived quality. The study tests whether parts of the NGSA tool works on roof parks and is a way to understand the roof parks. Seven parks on roofs and tiles are studied and discussed. The target group for the study is urban planners and municipalities, who are decision makers for the planning and use of land and built environment. The study’s discussions and conclusions are what I want to move on to the target group. The method of analysis is one way of reaching these. Green areas and parks on land have many qualities, but what perceived qualities does roofs have and what is missing? It is thus unclear whether roofs are a fair comparison with ground level green spaces. What causes consequences for the experience and the joy of green spaces if these in the future will be on roofs as well as on land? Are there similar qualities on roof parks as in parks at ground level, are any qualities lost or do we win new qualities with roofing parks? The purpose of the study is to focus on the user perspective, if the perceived qualities of a roofing park provide a fair comparison with the perceived qualities of a park on the ground. The question being studied is; How can roof parks complement the perceived quality found in parks on land? In the study we see examples of newly built roofing parks on underground parking, recreation for hotel guests, shoppers and workers, as well as abandoned railways that have become parks for public recreation. The study has shown that it is possible to design roofing parks with a good perceived quality and there are no limitations on the ability of vegetation.

Main title:De gröna takens upplevda kvalitet
Authors:Sorjonen, Isabelle
Supervisor:Randrup, Thomas and Emilsson, Tobias
Examiner:Persson, Bengt and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna tak, upplevd kvalitet, förtätning, nordic green space award, takpark, hållbar stadsutveckling, grönstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9578
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9578
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 10:54
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics