Home About Browse Search
Svenska


Huitfeldt, Klara, 2018. Användning och nytta med analys av tromboelastografi (TEG) hos sjuka hundar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Background: Hemostasis is a complex system involving both cells and soluble factors in plasma. Disruption of this system may lead to either an increased risk of bleeding or an increased risk of thrombosis. The traditional hemostasis test is focused on analyzing a specific part of this system, such as coagulation factors. Assessment of the global hemostasis, based solely on traditional tests can be misleading, as they provide no information about the interaction between the blood components to maintain hemostasis together. Thromboelastography (TEG) is a method performed on whole blood that analyses the interaction of blood components important to hemostasis. The output is a graph that illustrates the hemostatic dynamics over time.

Objectives: The objective of this study was to investigate for which indications dogs at the small animal clinic, Swedish University of Agricultural Sciences are sampled for TEG and the results and practical consequences of the analyses. An additional objective was to correlate the TEG with more traditional hemostasis analyzes, for example as platelet count, aPTT/PT and Ddimers when these was available.

Methods: For this study, data from 176 dogs tested for TEG at the Swedish University of Agricultural Sciences between 2015-2016 have been used. Based on the records, patients were divided into main groups based on why the veterinarian chose to order a TEG and how the results were used. The material has also been evaluated based on the dogs respectively coagulation profiles.

Results: The most common indication for TEG analysis in dogs was the assessment of critically ill patients, and the need for treatment with blood or plasma products. Other indications included assessment prior to surgical procedures, and diagnostic guidance of dogs with increased bleeding. Hypercoagulability was the most common coagulation profile in the dogs.

Conclusions: Thromboelastography can provide valuable information of the hemostatic status in dogs that are critical ill, prior surgical treatment or evaluation of hemostatic disorders. The most common coagulation profile in the patient group was hypercoagulability, which may be due to a high proportion of inflammatory-affected dogs tested and included in the study.

,

Bakgrund: Hemostasen är ett komplext system där så väl celler som lösliga faktorer i plasma är involverat. Rubbning i detta system kan leda till antingen en ökad blödningsrisk eller en ökad risk för trombbildning. De traditionella hemostastesten är fokuserade på att analysera en specifik del, så som exempelvis koagulationsfaktorer. Det gör att bedömning av den totala hemostasen, enbart utifrån de traditionella testerna kan bli missvisande då de inte ger någon information om hur blodets olika delar samspelar för att upprätthålla hemostas. Tromboelastografi (TEG) är en analysmetod som baseras på helblod där alla komponenter viktiga för hemostasen ingår. Instrumentet ger en graf som visar hur hemostasen ser ut i sin helhet.

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka vid vilka situationer som hundar på Universitetsdjursjukhuset (UDS) provtas för TEG och vad detta tillför. Utöver detta jämfördes också hur TEG-resultat korrelerar med de mer traditionella hemostas-analyserna som trombocytantal, aktiverad partiell tromboplastintid, protrombintid och D-dimer.

Material och metod: Som underlag till studien har journaldata från 176st hundar provtagna för TEG på UDS mellan år 2015-2016 används. Utifrån journalerna har patienterna delats in i huvudgrupper baserat på varför klinikveterinären valt att beställa en TEG och hur resultatet användes. Materialet har även studerats utifrån koagulationsprofil.

Resultat: Den vanligaste indikation för provtagning var för bedömning av kritiskt sjuka patienter bland annat för att undersöka om behandling med blod eller plasma var indicerat. Andra anledningar var inför kirurgiska ingrepp eller som diagnostisk vägledning av hundar med ökad blödningstendens. Hyperkoagulabilitet var den vanligaste koagulationsprofilen hos hundarna.

Slutsats: Tromboelastografi kan ge värdefull information om en sjuk hund behöver behandling med plasma eller huruvida olika ingrepp vågar utföras. I studien var den vanligaste koagulationsprofilen hyperkoagulabilitet vilket delvis skulle kunna bero på att en stor andel av de hundar som ingick i studien också var inflammatoriskt påverkade.

Main title:Användning och nytta med analys av tromboelastografi (TEG) hos sjuka hundar
Authors:Huitfeldt, Klara
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:Hanson, Jeanette
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:41
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:tromboelastografi, TEG, hemostas, koagulation, hyperkoagulabilitet, hypokoagulabilitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 08:31
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page