Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Anna, 2018. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats sjuka avseende felin kardiomyopati. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Cardiomyopathy is the most common type of heart disease in cats, and an international breeding program exist that aim to identify individuals affected with the two most common forms of cardiomyopathy; hypertrophic (HCM) and restrictive (RCM) cardiomyopathy. The diagnosis of HCM or RCM can be established by an echocardiographic examination. The screening reports are sent and registered in a publicly available data base (PawPeds).

The aim of this study was to explore the potential influence of a HCM or RCM diagnosis at a certain point in life on to the cats future, regarding to development and treatment of the heart disease or/and other extra cardiac disease processes and regarding to survival and cause of death. This was performed throughout an electronic survey sent to owners to cats that have been screened within the health program between the start of the program in 2004-01-01 to 2015-1231. The overall response rate was 10 % (1 133) of the 14 000 cats that had been screened during this period. In the total study population, the morbidity regarding HCM or RCM was 6 % (62 cats), and HCM was the predominant (94 %) cardiomyopathy diagnosis. The mortality for the total study population was 17 % and in the group of cats classified with HCM/RCM 53 % was deceased.

The group of cats that had been diagnosed with HCM/RCM at breed screening had an age at diagnosis ranging between 1 and 11 years, with an average age of 3,8 years (median 4 years). Although cardiomyopathy has previously been shown to have a highly variable onset, this is a younger age than reported in other studies. However, the PawPeds program focuses on cats for breeding, which also include comparably young animals. Many of these cats were in a preclinical stage of disease. In 27 % of cats diagnosed with HCM or RCM, at least one normal screening had been conducted before they were diagnosed with cardiomyopathy. Therefore, there is a risk that cats with cardiomyopathy are missed if the examination is not repeated. The prevalence of cardiomyopathy (3-4 % according to PawPeds) could in fact be much lower than in reality if cats are only screened at the age of one year, and never again in the cats’ lifetime. Most part (60 %) of the cats was claimed as being free from signs of heart disease, which confirms that many cats were in a preclinical stage. Medical treatment was given to 35 % but, for the most part the owners to these cats experienced none or only a slight improvement of the treatment. The survival after diagnoses in this study varied between 0 to 6 years, and the mean survival time was 3 years (median 3 years) for cats with HCM and 1,5 years (median 1,5 years) for cats with RCM. Of cats diagnosed with HCM/RCM, 54 % had relatives with the same diagnoses. The majorities (68 %) of the cats diagnosed with cardiomyopathy were male and 61 % of the deceased cats with HCM/RCM were male. 58 % of the deceased cats had died had a heart related death. Even if many cats diagnosed with HCM/RCM died of heart related causes, other causes of death were also common, such as kidney disease/other diseases in the urinary tracts. Of the deceased cats; 9 % were described to have developed signs of congestive heart failure.

This study shows that the diagnosis of cardiomyopathy influences the cats’ future life, both with regards to medical treatment and cause of death. The study shows, furthermore, that cats may develop cardiomyopathy after having been diagnosed as normal at an initial breed screen, which underscores the importance of screening cats also at higher age.

,

Kardiomyopati är den vanligaste kategorin av hjärtsjukdom hos katt, och internationellt finns hälsoprogram för att tidigt kunna identifiera katter med hypertrofisk (HCM) eller restriktiv (RCM) kardiomyopati, vilka är de vanligaste typerna av kardiomyopati. Diagnos fastställs genom ekokardiografisk undersökning, och resultaten administreras och offentliggörs av den ideella föreningen PawPeds.

Denna studie hade till syfte att utvärdera vad en diagnos av HCM eller RCM vid en tidpunkt i livet har för betydelse för kattens framtid avseende eventuell utveckling och behandling av hjärtrelaterad sjukdom och/eller övriga sjukdomsprocesser samt avseende överlevnad och orsak till död. För detta syfte utfördes en enkätundersökning, som skickades elektroniskt till djurägare till katter som screenats i hälsoprogrammet mellan starten av programmet 2004-01-01 till och med 2015-12-31. Enkätsvar erhölls för ungefär 10 % (1 133) av de 14 000 katter som screenats under denna period. Av den totala studiepopulationen var 5 % av katterna diagnosticerade med HCM eller RCM, där HCM var den övervägande vanligaste kardiomyopatidiagnosen (94 %).

Gruppen av katter som vid avelsscreening hade klassificerats med HCM/RCM hade ett åldersspann för diagnos mellan 1 och 11 år, med en medelålder på 3,8 år (median 4 år). Detta är en lägre medelålder jämfört med i tidigare studier. Många av dessa var prekliniskt sjuka. Bland de katter klassificerade med HCM eller RCM hade 27 % haft minst en normal avelsscreening innan de erhöll sin sjukdomsdiagnos. Det finns därmed en stor risk att många katter med kardiomyopati missas genom att undersökningen inte upprepas samt att prevalensen för HCM (3-4 %) enligt PawPeds data sannolikt är lägre än i verkligheten. Merparten (60 %) av katterna angavs då enkäten fylldes i vara fria från sjukdomstecken vilket innebär att många av diagnosticerade katter hade preklinisk sjukdom. Endast 35 % av katterna hade behandlats medicinskt. Största delen av djurägarna till de katter som behandlades medicinskt upplevde ingen eller endast en liten förbättring av behandlingen. Överlevnad efter diagnos varierade mellan 0 till 6 år, där medelöverlevnaden efter diagnos var 3 år (median 3 år) för katter med HCM och 1,5 år (median 1,5 år) för katter med RCM. Mer än hälften (54 %) av katterna diagnosticerade med HCM/RCM hade släktingar med samma diagnos. Mortaliteten i hela studiepopulationen var 17 %, och av katterna diagnosticerade med HCM/RCM var 53 % (33 katter) avlidna när enkäten besvarades. Merparten (68 %) av katterna drabbad av kardiomyopati var hankatter och även merparten (61 %) av de avlidna katterna var hankatter. Av avlidna katter screenade med HCM eller RCM angav 58 % avlidit av hjärtsjukdom. Även om många av de katter som screenats med HCM eller RCM avled av sin hjärtsjukdom, var även andra orsaker till död vanligt förekommande. Näst vanligast var njursjukdom/annan sjukdom i urinvägarna. 9 % av avlidna katter med HCM/RCM utvecklade tecken på kongestiv hjärtsvikt, vilket var den vanligaste dödsorsaken hos dessa katter

Denna studie visade att diagnosticerad hjärtsjukdom kan påverka katters liv, såväl med avseende på medicinsk behandling som dödsorsak. Studien visade vidare att katter kan utveckla sjukdomarna efter initial screening, vilket visar vikten av att fortsätta screeningen även vid högre ålder för att optimera avelsplaneringen.

Main title:Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats sjuka avseende felin kardiomyopati
Authors:Pettersson, Anna
Supervisor:Bersås Ljungvall, Ingrid and Häggström, Jens
Examiner:Rönnberg, Henrik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:13
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:HCM, RCM, diagnos, kardiomyopati, avelsscreening, överlevnad, uppföljning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9621
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9621
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2018 13:21
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics