Home About Browse Search
Svenska


Brantemar, Ida, 2018. Bakterier och svampar påvisade i ögonprover från svenska hästar samt bakteriernas antibiotikakänslighet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ocular infections are a frequent encountered condition in horses and veterinarians in both field and hospital practice are involved in therapy decisions. Before treatment of a suspected ocular infection, cytology along with culture and susceptibility testing is recommended to guide the choice of appropriate topical therapy. However, treatment can be required before results from these tests are available and the choice of treatment strategy is therefore often empiric. Empiric choice of antibiotics relies on the knowledge of the normal and pathogen microbial flora in horse eyes. The prevalence of these bacteria has, however, been shown to differ in multiple aspects, for example in geographic location.

The purpose of this study was to describe the bacterial and fungal isolates recovered from ophthalmologic samples in Swedish horses. The study was retrospective and descriptive, consisting of previous sample results collected from the register of the Swedish National Veterinary Institute (Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA). The study material consisted of sample results from microbial culture performed at SVA between the years 2012 and 2016. The sample material was collected from horses’ eyes in association with veterinary examination. The microbial results and MIC values are described and interpreted for the isolates that was tested. These MIC values were interpreted with breakpoints to establish if the bacteria was wild type or resistant, the wild type was classified as a treatable bacteria.

A total of 329 horses were included in this study, and as sample-taking was performed in more than one occasion for several horses there were 385 samples overall. A total of 331 aerobic bacterial isolates were recovered. The most frequently encountered aerobic bacterial species were Streptococcus spp. (24 %), Moraxella spp. (7 %) and Staphylococcus spp. (6 %). No specific infection could be detected for 160 samples and no bacterial growth was detected in 59 samples. Anaerobic bacterial culture was performed in 88 samples but there were no anaerobic bacteria detected in these samples. A majority (75 %) of the samples yielded a mixed growth. Fungal culture was performed in 45 samples, either in combination with aerobic bacterial culture (n = 34) or fungal culture alone (n = 11). Yeast was most frequently encountered (n = 14) and only one sample of Aspergillus spp. was detected.

The majority of the susceptibility tested bacterial isolates were found to be mainly of wild type. Streptococcus spp., the most prevalent group of bacterial species recovered, were in general of wild type in tests of all included antibiotics (77-100% wild type). On the other hand Staphylococcus spp. differed as when tested against fusidic acid it showed only 27 % (3/11) were wild type, whereas when testing against penicillin there were 75 % (15/20) wild type and for the rest of the antibiotics 85-100% were wild type.

This study describes microbial isolates from ophthalmologic samples from horses in Sweden, as well as some of their anticipated antibiotic sensitivities. However, there is a need of further studies to evaluate if the microbes recovered were related to ocular disease or merely a reflection of the normal microbial flora. The findings from this study, along with further studies, may provide guidance in the empirical choices of therapy and potentially improve treatment outcomes and as well as reduce inappropriate use of antibiotics.

,

Ögoninfektioner är vanligt förekommande hos hästar och behandlingsbeslut tas av både fältpraktiserande och klinikveterinärer. Inför behandlingen av misstänkt ögoninfektion rekommenderas i tidigt skede cytologi tillsammans med odling och känslighetstestning för vägledning av lämplig topikal terapi. Behandling kan dock krävas innan svar på dessa tester och valet av behandlingsregim blir då ofta empirisk. Empiriska val av antibiotikum byggs på kunskap om den normala och den patogena floran i hästögon. Förekomsten av dessa bakterier har dock visats skilja i flera aspekter såsom geografisk lokalisation.

Syftet med denna studie var att beskriva vilka bakterier och svampar som påvisats vid prover från svenska hästars ögon. Studien är retrospektiv och deskriptiv, bestående av tidigare provresultat inhämtade från Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) register. Studiematerialet bestod av provresultat från mikrobiologisk undersökning utförd på SVA mellan åren 2012 till 2016. Provmaterialet var insamlat från hästögon i samband med veterinärundersökning. Mikroberna har sammanställts och för de isolat där MIC-värden fanns kunde även en beskrivning och tolkning utföras. Dessa MIC-värden tolkades gentemot brytpunkter för att bedöma om vildtyp eller resistens förekom hos bakterien, där vildtyp klassades som en behandlingsbar bakterie.

Totalt inkluderades 329 hästar i studien, då provtagning skedde vid mer än ett tillfälle på ett flertal av hästarna gav detta 385 prover från hästögon. Totalt ingick 331 aeroba bakteriella isolat från hästögon. Mest frekvent förekommande aeroba bakteriespecies var Streptococcus spp. (24 %), Moraxella spp. (7 %) och Staphylococcus spp. (6 %). Ingen specifik infektion påvisades för 160 prover och ingen växt av bakterier påvisades i 59 prover. Anaerob bakteriologisk undersökning utfördes för 88 prover. Ingen anaerob bakterie kunde påvisas i något av fallen. En stor andel (75 %) av isolaten förekom i blandflora. Mykologisk undersökning skedde för 45 prover, antingen kombinerat med bakteriell undersökning (n = 34) eller enbart mykologisk undersökning (n = 11). Jästsvampar var mest frekvent förekommande (n = 14) och enbart ett prov av Aspergillus spp. påvisades.

Majoriteten av de känslighetstestade bakteriella isolaten uppvisade en hög andel vildtyp. Streptococcus spp., som var den största species-gruppen, visade på en generellt hög andel vildtyp för samtliga testade antibiotikum (77-100 % vildtyp). Staphylococcus spp. visade varierande resultat av vildtyp, vid testning för fusidinsyra påvisades 27 % (3/11) vildtyp, vid testning för penicillin påvisades 75 % (15/20) vildtyp och för resterande antibiotikum påvisades 85-100 % vildtyp hos bakterierna.

Denna studie beskriver vilka mikrobiella isolat som påvisats från hästögon under svenska förhållanden samt bakteriernas antibiotikakänslighet. Dock krävs ytterligare studier för att tolka huruvida dessa mikrober är relaterade till ögonsjukdom eller snarare avspeglar den mikrobiella normalfloran. Förhoppningen med denna sammanställning av bakterier och deras antibiotikakänslighet, tillsammans med ytterligare studier, är att ge vägledning i de empiriska valen av behandling och i förlängningen resultera i ett förbättrat behandlingssvar samt minska felaktig antibiotikaanvändning.

Main title:Bakterier och svampar påvisade i ögonprover från svenska hästar samt bakteriernas antibiotikakänslighet
Authors:Brantemar, Ida
Supervisor:Pringle, John and Bengtsson, Björn and Ström, Lena
Examiner:Hansson, Ingrid
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:28
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, okulär flora, bakterier, svampar, mykos, antibiotika, antimikrobiell känslighetstest, equine, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9515
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9515
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2018 08:08
Metadata Last Modified:30 Sep 2019 23:33

Repository Staff Only: item control page