Home About Browse Search
Svenska


Frisk, Camilla, 2018. Samband mellan lateralitet och vertikala rörelseasymmetrier hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
407kB

Abstract

Den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär är hältor. Eftersom att många hästar tränas för att prestera i olika tävlingssammanhang leder problem med rörelseapparaten till stora konsekvenser för både häst och hästägare. För att underlätta diagnosticeringen av hältor har olika objektiva rörelseanalyssystem tagits fram som hjälpmedel till det traditionella utredningsförfarandet. Dessa analyssystem är mycket känsliga och kan fånga upp även små asymmetrier i hästarnas rörelser. Frågan som har uppkommit är om alla asymmetrier är kliniskt relevanta och om de alltid orsakas av smärta, eller om det kan finnas andra orsaker till att hästar rör sig asymmetriskt. En möjlig sådan annan orsak är att lateralitet förekommer hos hästar. Lateralitet innebär att en individ har en preferens för hur den använder vänster och höger kroppshalva i olika situationer.

Hypotesen i detta examensarbete har varit att hästar uppvisar lateralitet i vardagliga situationer; att ryttare har en uppfattning om oliksidighet hos hästen vid ridning och att det finns en association mellan denna lateralitet och vertikala rörelseasymmetrier. I arbetet ingick ridhästar, 30 unghästar och 52 elithästar. Elithästarna delades upp i två grupper, den ena bestående av 28 hästar som hade rörelseasymmetrier inom de uppsatta gränsvärdena och den andra med 24 elithästar som hade rörelseasymmetrier över gränsvärdena tillsammans med de 28 hästarna, totalt 52 stycken. Alla hästarna mättes i trav på rakt spår med det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator. Sex av unghästarna genomgick även tre lateralitetstester efter att de gjort mätningen. Hästarna undersöktes för förekomst och utseende av hårvirvel i pannan, preferens för att placera höger eller vänster framben längst fram när de åt från marknivå och vilket framben de föredrog att initiera rörelse framåt med. Förutom att elithästarna mättes med Lameness Locator fick även ägarna fylla i ett web-baserat frågeformulär som handlade om hur de upplevde sina hästars lateralitet.

Unghästarna som genomgick lateralitetstesterna utgjorde ett mycket litet material, därför var det svårt att dra några slutsatser utifrån detta. Tre av de 6 hästarna uppvisade tendenser till lateralitet i en av testsituationerna, som var vilket framben de föredrog att initiera rörelse framåt med. Dock kunde inget tydligt samband ses mellan lateraliteten och mätningen med det objektiva rörelseanalyssystemet. Vid genomgången av svaren från elithästarnas lateralitetsblanketter konstaterades att 89 % av ägarna ansåg att deras hästar var oliksidiga i någon grad. Det var ungefär lika många hästägare som ansåg att deras hästar hade ett bakben som var svagare och de som ansåg att deras hästar inte hade ett svagare bakben. Det var mer vanligt förekommande att höger bakben upplevdes som svagare än vänster bakben, 44 % jämfört med 11 %. En överväldigande majoritet, 79 %, av elithästägarna menade att deras hästar inte hade svårigheter med att fatta den ena galoppen. Av den andel hästägare som ansåg att deras hästar hade svårare för den ena galoppen var problem med höger galoppfattning vanligare än fattning av vänster galopp. Nära 78 % av hästägarna upplevde att deras hästar var svårare att forma runt den ena sidan, där var fördelningen mellan höger och vänster sida fördelade med 39 % vardera. Svaren från elithästarnas lateralitetsblanketter jämfördes med deras rörelseasymmetrier på rakt spår. Andelen hästar som hade samma sida på lateraliteten i frågorna som sida på rörelseasymmetrin i korset, angavs i procent. Inget tydligt samband kunde ses i denna kvalitativa jämförelse av lateralitet och vertikala rörelseasymmetrier

,

The most common reason for horses to be treated by veterinarians is lameness. Because of the use of horses in training and at competitions, problems with the locomotor system lead to major consequences to both horse and owner. To make the examination of lameness easier, several objective lameness evaluation systems have been developed. The systems are meant to be used as a complement to the traditional way of investigating lameness in horses. Those objective systems are sensitive and are able to measure very small movement asymmetries in the horse. The main question to be answered is, are all asymmetries clinically relevant? Is the cause always pain or are there other reasons for movement asymmetries in horses? One possible reason is that laterality exists in horses. Laterality is the differences in how an individual use right and left part of the body in different situations.

The hypothesis in this master thesis is that horses have laterality in their behavior, in both daily situations and when ridden; and that there is a relationship between laterality and vertical movement asymmetries. This work included 30 young horses and 52 elite performing horses. The elite performing horses were divided into two groups, one group including 28 horses that matched the inclusions criteria and one group with all 52 horses. The horses were measured with the objective lameness evaluation system Lameness Locator, trotting in a straight line on a hard surface. Six of the young horses underwent three laterality tests after the measurement with Lameness Locator. The horses were examined for occurrence and appearance of hair whirls on their forehead, preference for placing left or right forelimb in front when eating from the ground and which front leg they preferred to initiate walk with. In addition to the measurement of the elite horses with the objective lameness evaluation system, the owners of the horses also filled in a web based questionnaire with questions about their horse’s laterality.

The amount of horses that underwent the laterality test were very small, therefore is it hard to make any conclusion based on this. Three of the 6 horses exhibited laterality in one of the test situations, which front leg they preferred to initiate walk with. However, there was no clear relationship between laterality and the measurement with the objective lameness evaluation system. From the laterality questionnaire of the elite performing horses, it was found that 89 % of the owners thought that their horses were unequal in one way or another. Approximately as many of the horse owners thought that their horses had one weaker hind leg as those who thought their horse had no weak hind limb. It was more common that right hind limb was experienced as weaker than the left hind limb (44 % compared to 11 %). A majority of the elite performing horse owners, 79 %, thought that their horses had no problem with striking off into right or left canter. Of those owners that experienced problem with one canter, problem with right canter off was more common than problem with left canter off. Almost 78 % of the horse owners thought that their horses were harder to bend in one side, the distribution between right and left side were equal with 39 % each. The answers from the elite performing horse’s laterality questionnaire were compared to each horse movement asymmetry when trotting in straight line. The amount of horses that hade the same side of laterality in the question as side of movement asymmetry in pelvis were presented in percent. In this qualitative analysis, there were no relationship between laterality and vertical movement asymmetries.

Main title:Samband mellan lateralitet och vertikala rörelseasymmetrier hos häst
Authors:Frisk, Camilla
Supervisor:Rhodin, Marie
Examiner:Hernlund, Elin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:17
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:lateralitet, rörelseasymmetrier, objektiv rörelseanalys, hästar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9527
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2018 08:14
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics