Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Sophie, 2018. Första identifieringen av felint morbillivirus hos svenska katter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
785kB

Abstract

Att hundar kan få valpsjuka orsakad av ett morbillivirus är något många känner till, men att katter skulle drabbas av motsvarande virus är relativt nyupptäckt. Felint morbillivirus upptäcktes först år 2012 hos katter i Hongkong och förekomsten har sedan undersökts i ett fåtal länder men inga studier har än så länge gjorts i Sverige. Syftet med det här examensarbetet var att utföra en screening för felint morbillivirus på katter från Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala och att studera ett eventuellt samband mellan virusförekomst och riskfaktorer för virusspridning. Urinprover samlades in från 76 katter på Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala. RNA extraherades och realtids-PCR användes för att amplifiera och detektera RNA från felint morbillivirus. Prover som blev positiva efter realtids-PCR analyserades vidare med konventionell PCR och fragmenten sekvenserades med Sanger sekvensering. För att sekvensera hemagglutinin (H), fosfoprotein (P) och fusionsprotein (F) designades primers för respektive gen. cDNA syntetiserades för att sedan kunna analyseras med konventionell PCR. Resultaten från sekvenseringen jämfördes med redan kända nukleotidsekvenser och deras inbördes släktskap visades i ett fylogenetiskt träd. Efter realtids-PCR uppvisade 4 prover positivt resultat men efter konventionell PCR kunde endast ett tydligt band observeras för ett av proverna. Efter sekvensering kunde stor likhet med tidigare upptäckta FeMv-stammar påvisas. Vid användning av fyra primerpar som tillsammans täckte F-genen kunde band observeras vid korrekt storlek för respektive primer och efter sekvensering kunde även här likhet ses med andra upptäckta stammar. I det fylogenetiska trädet för F-genen hamnade det svenska viruset på samma gren som några stammar från Japan och en stam från Hongkong medan stammar från Italien hamnade på en annan gren, vilket talar för en genetisk diversitet inom Europa. Precis som i tidigare studier bildade alla felina morbillivirus en egen grupp avskild från övriga morbillivirus och frågan hur felint morbillivirus ska klassificeras är oklar. Resultatet från den här studien visar på att felint morbillivirus förekommer hos katter även i Sverige. Att vi endast hittade ett positivt prov gör det svårt att hitta samband mellan virusförekomst och riskfaktorer för virusspridning och förekomsten av viruset i Sverige behöver undersökas vidare. I många tidigare studier har ett samband mellan virusförekomst och kronisk njursjukdom påvisats men även detta behöver undersökas vidare för att få en klarare bild av virusets patogenes och om det kan förebyggas med exempelvis vaccin.

,

Many people know that dogs may suffer from canine distemper caused by a morbillivirus but the fact that cats can suffer from a corresponding morbillivirus is newly discovered. Feline morbillivirus was discovered in cats in Hong Kong in 2012 and after that its occurrence has been studied in a few countries but no studies have so far been made in Sweden. The aim of this master thesis was to do a screening for feline morbillivirus in cats at the University Animal Hospital at SLU in Uppsala and to study an association between the presence of the virus and different risk factors. Urine samples were collected from 76 cats at the University Animal Hospital at SLU in Uppsala. Viral RNA was extracted and a real time PCR was performed to detect feline morbillivirus. Conventional PCR was performed on positive samples and the PCR product was sequenced using Sanger sequencing. New primers were designed to sequence the phosphoprotein (P), hemagglutinin (H) and fusion protein (F). cDNA was synthesized and a conventional PCR was performed. The result from the sequencing was compared with other nucleotide sequences from related viruses and a phylogenetic tree was constructed. Four samples were positive after real time PCR but only one stayed positive after conventional PCR. After sequencing, similarity to other previously characterized feline morbilliviruses was observed. Using primers that together covered the gene coding for the F protein, bands were observed at the correct sized and similarity to other feline morbilliviruses could be observed after sequencing also in this case. Phylogenetic analysis demonstrated that the sequence from the Swedish virus was closely related to Japanese strains and a strain from Hong Kong but not as closely related to for example a strain from Italy, proving a genetic diversity in Europe. All the feline morbilliviruses in the tree formed a distinct group separate from other viruses of the genus Morbillivirus, as already described in previous studies. It is thereby uncertain how feline morbillivirus should be classified. The result of this study shows that feline morbillivirus exist in Swedish cats. The fact that it only was one positive sample makes it difficult to find an association between existence of the virus and risk factors and more studies in Sweden are needed. In previously studies they found an association between feline morbillivirus and chronic kidney disease but this also needs further investigation to get a clearer picture of the pathogenesis and how virus infections can be prevented with vaccines.

Main title:Första identifieringen av felint morbillivirus hos svenska katter
Authors:Dahl, Sophie
Supervisor:Berg, Mikael and Torsson, Emeli
Examiner:Malmberg, Maja
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:16
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:felint morbillivirus, paramyxovirus, screening, urin, katter, Sverige, kronisk njursjukdom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9500
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2018 08:59
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics