Home About Browse Search
Svenska


Sattar Panahi, Mina, 2018. Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan : ett växande problem i svensk rapsodling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan räknas till två av de alvarliga skadegörarna i raps runt om i Europa. Tidigare har betydande angrepp endast skett enstaka år i Sverige men under de 3 senaste växtsäsongerna har höstrapsen i södra Sverige drabbats hårt av angrepp. Syftet med denna litteraturstudie är att utreda de båda skadegörarnas biologi och livscykel, vilka faktorer som påverkar deras förekomst och antal, vilka kontrollåtgärder samt prognosmetoder som används idag och hur de kan tänkas se ut i framtiden, samt varför dessa två skadegörare blivit ett växande problem i svensk rapsodling. Rapsen är en viktig gröda i svenskt jordbruk. Förutom det ekonomiska värdet, har rapsen bra förfruktseffekter och är en bra avbrottsgröda i annars relativt spannmålsdominerade växtföljder. I Sverige växer rapsarealen och kommer troligen fortsätta öka då användningsområdena för raps blir fler och klimatet förändras. I takt med den växande rapsarealen har dock problemen med den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan ökat i södra Sverige. Båda skadegörarna flyger in under höstrapsens blomning i maj – juni och den blygrå rapsviveln möjliggör sedan skidgallmyggans äggläggning genom sitt näringsgnag. Larverna skadar sedan skidor och frön. Skidgallmyggans andra generation kan även attackera vårraps. Myggan gynnas av en lugn och stilla väderlek samt av korta avstånd till föregående år rapsfält, vilka de använder för övervintring. Det kanske största problemet idag är de bristande prognosmetoderna vilket försvårar en tillfredställande bekämpningsstrategi. En bekämpningströskel finns för den blygrå rapsviveln och den vanligaste direkta åtgärden är kemisk bekämpning med pyretroider eller neonikotinoider. Detta används även för att bekämpa skidgallmyggan men med varierande resultat. De odlingsåtgärder som finns idag är att odla rapsen på mer vindexponerade fält och att avstånden mellan föregående års rapsfält och pågående rapsodling är minst 2 km, för att försvåra skidgallmyggans inflygning. Varmt stilla väder i maj – juni under de senaste 3 växtsäsongerna, höstarealens ökning och att rapsfält ligger närmare varandra, tros vara 3 anledningar till att problemet med de både skadegörarna har ökat, då detta gynnat skidgallmyggan inflygning. Klimatförändringarna kan leda till att den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan blir ett problem även lägre norrut. Samtidigt som problemet fortsätter öka där de finns idag. Det är därför viktigt med fortsatt forskning om både indirekta och direkta åtgärder för att kontrollen ska fungera. Forskning om feromonbaserade inventeringssystem av skidgallmyggan pågår, vilket i framtiden kan utgöra en grund för en bättre bekämpningsstrategi. Detta tillsammans med fler förebyggande åtgärder och gynnandet av naturliga fiender kan vara en möjlig framtida bekämpningsstrategi för integrerat växtskydd.

,

The Cabbage seedpod weevil and brassica pod midge are considered two of the more serious pests of oilseed rape (OSR) in Europe. Previously these pests were only occasionally a problem in Sweden but during the last couple of years the problem has increased in southern Sweden. This report has the following objectives: To investigate the biology and lifecycle of both pests and determine which factors contributes to their abundance, determine how the pests are managed today and explore possible future management strategies and forecasting methods, and investigate why the two pests have become an increasing problem in OSR crops in Sweden. OSR is an important crop in Swedish agriculture that has good economic value and it is a break crop in otherwise cereal dominated crop rotations. In Sweden the OSR area is expanding. Both pests colonize the flowering winter rape crop usually around MayJune. The cabbage seedpod weevil facilitates oviposition of the brassica pod midge through its feeding and egg laying holes. The larvae of both pest then feeds on the pod wall and seeds, resulting in loss of seeds. The second generation of brassica pod midge can attack summer rape if winter- and summer OSR are grown in close proximity to each other. The brassica pod midge requires calm weather for the migration to be successful. Difficulties with forecasting the brassica pod midge has made it hard to develop satisfying management strategies. Currently threshold values for the cabbage seedpod weevil are used to manage both pests. Pesticides containing pyrethroids or neonicotinoids are the most common way to control the pests but with varying results. There are some cultivation measures to restrict the migration from overwintering sites, include growing OSR crop on wind exposed fields and keeping a large distance (at least 2 km) between the previous and now growing OSR fields. The warm and calm weather in May – June during the last 3 growing seasons, the expanding OSR area and the increasing density of OSR field has benefited the colonization of the brassica pod midge and is believed to be the reason why the problem has increased. The climate change can cause the migration of both pest to other parts of Sweden as well as increasing the problem in the areas they exist today. It is therefore important that research regarding preventing and control methods is continued. There is today ongoing research about pheromone-based forecasting methods. In the future this forecasting method can together with more preventing measures, such as benefiting the predators and parasitoids of the two pests could be the base of a future control strategy for integrated pest management.

Main title:Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan
Subtitle:ett växande problem i svensk rapsodling
Authors:Sattar Panahi, Mina
Supervisor:Jonsson, Mattias
Examiner:Bommarco, Riccardo
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2018:12
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:blygrå rapsvivel, skidgallmygga, Ceutorhynchus assimilis, Dasineura brassicae, raps
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9513
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9513
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2018 12:07
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics