Home About Browse Search
Svenska


Behrenfeldt, Rasmus, 2018. Vindens inverkan på höjdtillväxten i ett tallbestånd (Pinus sylvestris) längs en sluttning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Höjdboniteringen är det vanligaste sättet att mäta ett bestånds bonitet i Sverige idag. Höjdbonitering baseras på beståndets ålder och dess höjd vid inmätning. För att kunna få en bra uppskattning krävs det därför att beståndet är homogent vad gäller ålder, trädslag och höjd. En variation i höjdtillväxt på grund av yttre påverkan ex vind kan inverka på höjdboniteringen.

I studien har utsattheten för vindpåverkan på tall (Pinus. sylvestris L) i ett bestånd beläget i en sluttning undersökts. Tidigare studier har visat att vinden har en påverkan på trädens höjdtillväxt. I denna studie undersöktes vindpåverkan längs en sluttning på ett tallbestånd i förstagallringsålder. Beståndet är beläget på Svartbergets försökspark utanför Vindeln i Västerbotten. Genom att jämföra insamlat data från tre olika provytor kunde skillnader i tillväxt på träden urskiljas. Höjd, grönkrongräns, diameter och kronradie samlades in för samtliga träd över 5 meter på provytorna. Med hjälp av insamlat data beräknades den teoretiska vindbelastningen för samtliga träd. Hypotesen för studien var att tillväxten av tall i sluttningen har en variation i höjd och diametertillväxt med vindstyrka samt att variationen i vindpåverkan uppstår genom att ytorna ligger på olika höjd i sluttningen med olika vindpåverkan.

Resultatet visar att den teoretiska vindstyrkan korrelerar med höjdtillväxten. Diametertillväxten korrelerar inte lika bra, mittenytans värden är mindre än för de två övriga provytorna. Ingen statistisk signifikans kan beräknas därför att träden inom provytorna inte kan anses som oberoende av varandra.

,

Site index by height is the most common way of measuring a stand's site index in Sweden today. Site index by height is based on the age of the stock and its height at measurement. To get a good estimate, it is therefore necessary that the stock is homogeneous in terms of age, species of trees and height. A variation in height growth due to external impact such as wind can affect the site index.

In the study, the exposure to wind on Scots pine (Pinus. Sylvestris L) stock along a slope has been investigated. Previous studies shows that the wind has an impact on the tree's height growth. In this study, wind impact was investigated along a slope with a pine stand in first thinning age. The stand is located in Svartbergets experimental forest near Vindeln in Västerbotten. By comparing field measurements from three different test areas, differences in tree growth could be distinguished. Height, green crown boundary, diameter and crown radius were collected for all trees over 5 meters on the sample areas. Using collected data, the theoretical wind load was calculated for all trees. The hypothesis for the study was that the growth of Scots pine in the slope has a variation in height and diameter growth with wind force and variation in wind impact since the sample areas was on different heights in the slope.

The result shows that the theoretical wind force correlates with the height growth. The diameter growth does not correlate as well, the middle surface value is less than for the other two sample areas. No statistical significance can be calculated because the trees within the sample areas cannot be considered independent of each other.

Main title:Vindens inverkan på höjdtillväxten i ett tallbestånd (Pinus sylvestris) längs en sluttning
Authors:Behrenfeldt, Rasmus
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Ottosson Löfvenius, Mikaell
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2018:8
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:höjdbonitering, tillväxt, lutning, diameter, vindbelastning, site index, growth, slope, diameter, wind load
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9431
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9431
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2018 11:57
Metadata Last Modified:27 Jun 2018 11:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics