Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Hannah, 2018. Histiocytära neoplasier hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
465kB

Abstract

Den här litteraturstudien ämnar undersöka om de olika histiocytära neoplasierna har ursprung i olika celltyper och om det kan förklara skillnaderna i malignicitet hos tumörerna. Histiocyter är ett gemensamt namn för makrofager samt de flesta dendritiska celler. De har en viktig funktion för att immunförsvaret ska fungera korrekt. De känns bland annat igen immunohistokemiskt genom sitt uttryck av MHC II. De olika typerna av histiocyter kan skiljas från varandra genom att varje celltyp har utmärkande ytmolekyler. Langerhans celler uttrycker E-cadherin och makrofager uttrycker CD11d. Det har ännu inte hittats någon tydlig markör för interstitiella dendritiska celler. Dessa skillnader i uttryck av ytmolekyler kan användas för att diagnosticera histiocytära tumörsjukdomar korrekt. I denna litteraturstudie har det visat sig att kutant histiocytom och kutan Langerhans cell-histiocytos uttrycker E-cadherin, vilket tyder på att de har ursprung i Langerhans celler. Hematofagocytära histiocytära sarkom är positiva för CD11d, vilket gör det troligt att de har utvecklats ur makrofager. Histiocytära sarkom har visats ha ursprung i dendritiska celler genom sitt uttryck av MHC II, CD11c, CD1 och CD45. Däremot kan inte exakt undergrupp av dendritisk cell bestämmas.

Skillnaderna i malignicitet för de olika tumörsjukdomarna kan sannolikt förklaras av att de har olika cellulära ursprung. Kutant histiocytom och kutan Langerhans cell-histiocytos har den lägsta dödligheten, vilket skulle kunna förklaras av att de har ursprung i den celltyp som har mest begränsad utbredning i kroppen. Histiocytära sarkom utvecklas ur någon typ av dendritiska celler som finns i de flesta organ. Dessa tumörer stör livsviktiga funktioner och drabbade hundar har därmed låg chans till överlevnad. Den allvarligaste av histiocytära tumörer, som ger kortast överlevnad hos individen, är det hematofagocytära histiocytära sarkomet med sitt ursprung i makrofager. Detta beror inte så mycket på tumörens lokalisering utan snarare på tumörcellernas förmåga att fagocytera erytrocyter. Detta leder till en kraftig anemi, vilket troligen är den mest bidragande faktorn till den snabba och dödliga utgången.

,

This literature study aims to investigate whether the different histiocytic neolpasias originates from different cell types and if that can explain the differences in malignancy in the tumors. Histiocytes is a common name for macrophages and most of the dendritic cells. They have an important role for the correct function of the immune defense. They can be recognized immunohistochemically by their expression of MHC II. The different types of histiocytes can be differentiated from each other through the unique expression of surface molecules for each cell type. Langerhans cells express E-cadherin and macrophages express CD11d. A clear marker for interstitial dendritic cells has not yet been found. These differences in expression of surface molecules can be used to correctly diagnose histiocytic tumors. In this literature study it has become clear that cutaneous histiocytomas and cutaneous Langerhans cell histiocytosis express E-cadherin, which implies that their origin is in Langerhans cells. Hemophagocytic histiocytic sarcomas are positive for CD11d, which makes it likely that they have originated from macrophages. Histiocytic sarcomas have been shown to originate from dendritic cells through their expression of MHC II, CD11c, CD1 and CD45. However, the exact subpopulation of dendritic cells can not be determined.

The different tumors have slightly different origins, which could probably explain the differences in malignancy for the different diseases. Cutaneous histiocytomas and cutaneous Langerhans cell histiocytosis have the lowest mortality rates, which could be explained by them originating from the subpopulation with the most limited distribution in the body. Histiocytic sarcomas develop from dendritic cells which are present in most organs. These tumors disturb essential functions and affected dogs therefore have a low chance of survival. The most serious of these tumors, with the shortest survival time, is the hemophagocytic histiocytic sarcomas. The localization of the tumors is not the most important aspect for this, but rather the fact that the tumorcells can phagocyte erythrocytes. This leads to excessive anemia, which probably is the most contributing factor to the quick and lethal end result.

Main title:Histiocytära neoplasier hos hund
Authors:Olsson, Hannah
Supervisor:Södersten, Fredrik
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:65
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:histiocytärt sarkom, histiocytom, hematofagocytärt histiocytärt sarkom, Langerhans cell-histiocytos, tumör, histiocyt, dendritisk cell, makrofag, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9406
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9406
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2018 13:06
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics