Home About Browse Search
Svenska


Wilén, Elin, 2018. Namibiska vildhästar : faktorer som påverkat övergången från domesticerad till feral ökenhäst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Arbetet syftar till att undersöka de namibiska vildhästanas ursprung och vilka faktorer som bidragit till att de överlevt i Namibias öken i mer än 100 år. Vidare har även hästarnas behov av människan, populationens livsvillkor samt hur populationen vidare bör förvaltas undersökts. Trots att teorierna om hästarnas ursprung är många har genetiska studier visat att den ferala flocken av namibiska vildhästar härrör från domesticerade hästar av arab-typ, eventuellt med sitt ursprung från ett stuteri en gång drivet av Emil Kreplin. Genom historiens förlopp har hästarna utvecklats i ett isolerat område under hårt selektionstryck från miljön, såsom påverkan av perioder av torka, svält och predatorer. Detta i kombination med deras genetiska bakgrund anser jag vara det som gett dem deras ökenadapterade beteende och fysiologiska mekanismer. På grund av sin unika bakgrund har hästarna blivit en populär population att studera på hög nivå, men även ett attraktivt turistresemål som generar ekonomiska intäkter till Namibias turistindustri. Idag finns hästarna att beskåda i Naukluft Park i Namibia och besöks årligen av tusentals turister.

De senaste fem åren har det område i Namibia som hästarna lever i utstått en svår period av torka, vilket medfört att naturliga vattenkällor torkat ut och vegetationen försvunnit. Då hästarna stängslats in av staket och öken kan de inte heller vandra ut från nationalparken. Torkan har, i kombination med att antalet hyenor uppförökats i parken, orsakat en drastisk nedgång av antalet hästar, vilket fått till följd att en ny genetisk flaskhals i populationen inte längre går att undvika. Då problemet diskuterats under lång tid av olika grupper i samhället har lösningen blivit mer eller mindre komplicerad. De namibiska vildhästarnas egen officiella organisation, Namibia Wild Horses Foundation, vill flytta hästarna till säker betesmark till dess att regnet återkommit och hästarna har möjlighet att klara sig själva igen. Organiserade grupper från turistindustrin vill istället flytta antingen hästarna eller hyenorna från området, då inträde av nya flockar av hyenor skulle vara lättare att kontrollera samt påverka turismen i lägre grad.

Den ansvariga myndigheten Ministry of Environment and Tourism, står i limbo med ambitionen att fatta ett beslut som innebär det bästa för såväl hästarna som turistindustrin. Som en kortsiktig lösning har man stödutfodrat hästarna såväl som hyenorna för att minska predationstrycket, vilket gett en viss positiv effekt. Beslutsfattandet för vad som skall göras för att rädda hästarna har dock dragit ut på tiden till den grad att läget idag är kritiskt och att antalet hästar är nere på cirka 80 individer med inte ett enda överlevande föl på fem års tid.

Den lösningen jag ser på problemet är att populationen av namibiska vildhästar behöver ett starkt stöd på myndighetsnivå för att ta sig ur denna svåra situation. Den behöver övervakas rent genetiskt och ha en god praktisk planering för den fortsatta överlevnaden. Flocken kommer också att behöva fortsätta stödutfodras eller flyttas till bra betesmark för att kunna återhämta sig på populationsnivå.

Arbetet pryds även av bilder tagna av den professionella naturfotografen Scott Hurd som tillåtit mig att använda hans bilder.

,

The purpose of this thesis is to investigate the origin of the feral wild horses of Namibia and the factors that have contributed to their survival in the Namib desert for more than a century. Even the horses need of human help, their living situation and further management of the population have been studied. Even though the theories of the horses origin are many, genetic studies have concluded that they origin from domesticated horses of arab-based breeds, eventually from the stud once owned by Emil Kreplin. Through the history of time, the horses have developed in an isolated area under difficult circumstances due to the environment, as periods of thirst, starving and predation. This, with the combination of their genetic background, is what I think have contributed to their desert adaption in a behavioral and physiological way. Because of their unique background the horses have for many years been a popular population for studies on a high level of science, but also a very popular tourist attraction that delivers economical profits to the tourist industry. Today the horses are to be seen in Naukluft Park in Namibia and is visited by thousands of tourists every year.

During the last five years the living area of the feral horses has gone through a severe drought, which has caused natural water sources to desiccate and the vegetation to disappear. Since the national park is surrounded by fences and desert, the horses can’t migrate from the area of drought. This, with the combination of an increased amount of hyenas in the park has caused a drastically decreased number of horses, which now makes it impossible to prevent a genetic bottleneck of the population. As the problem has been discussed for a long period of time by different groups in the society, it is now clear that the solution is more or less complicated. The Namibian Wild Horses Foundation wants to relocate the horses to better grazing areas until the rain has fallen and the horses can take care of their own again. Organized groups from the tourist industry wants to relocate either the horses or hyenas, since it is easier by their opinion to manage new packs of hyenas entering the park and would affect the tourism in a lesser degree.

The responsible authority, Ministry of Environment and Tourism, has been stuck in limbo with their ambition to make a decision that will be the best for both horses and the tourist industry. As a short term solution they have started to feed both hyenas and horses to reduce the pressure on the horses, which has given a positive effect. But - the decision making about what has to be done to save the horses has taken too long. Today the situation is critical and there’s only about 80 horses left, with no surviving foals in a five years period of time.

The solution as I see the problem is that the population of the feral horses of Namibia needs a resilient support on authority level due to the situation we see today. It needs to observes genetically and be provided with a suitable practical planning for further existence. The population will however need to be supplemented with feed or be relocated to better grazing areas to rehabilitate on a population level.

The thesis also contains photographs taken by the professional nature photographer Scott Hurd who kindly has given me permission to use his pictures.

Main title:Namibiska vildhästar
Subtitle:faktorer som påverkat övergången från domesticerad till feral ökenhäst
Authors:Wilén, Elin
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:86
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Namibia, ferala hästar, bevarandearbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2018 08:49
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics