Home About Browse Search
Svenska


Strid Bozac, Helen, 2018. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i
Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att
skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. På gården finns även en byggfirma
som tar stora delar av marken i anspråk. Dessa delar behöver tonas ned och de privata delarna behöver
förstärkas. Familjen har önskemål om en relativt låg skötselnivå samtidigt som de gärna spenderar mycket
tid i trädgården när de har möjlighet. De betonar vikten av att bevara utsikten över sjön, möjlighet att slå sig
ner i olika delar av trädgården och utrymme för att odla ätbara växter.

Frågeställningen i det här arbetet fokuserar dels på hur trädgården kan ha sett ut för runt 150 år sedan och
vilka tidstypiska drag den kan ha haft. Vidare fokuserar arbetet på hur man kan man formge en trädgård som
har tydliga influenser från 1800-talets andra hälft samtidigt som den är funktionell och passar in i 2000-talets
livsstil.

Fördjupande litteraturstudier med fokus på 1800-talets andra hälft har gett den teoretiska grunden i detta
arbete. De har visat att skiftesreformen och hushållningssällskapens kunskapsspridning är två parametrar
som har haft stor betydelse för trädgårdarnas utformning. Även de två inflytelserika personligheterna Charles
Emil Löfvenskiöld och Daniel Müller har satt en tydlig prägel på landsbygdens trädgårdar. Trädgårdarnas
struktur kunde vara symmetrisk och trädgårdarna var ofta inramade av läplanteringar, stengärdsgårdar eller
klippta häckar. Trädgårdarna var ofta naturlika med böljande gångar och inhemskt växtmaterial även om det
var under 1800-talets andra hälft som många exotiska växtsorter gjorde intåg i de svenska trädgårdarna som
en följd av bland annat förbättrade kommunikationer. Vanliga element i trädgårdarna var vårdträd, bersåer,
kaffegrottor, trädgårdskonst och köksodlingar.

För att leta ledtrådar till hur just den aktuella gården och dess trädgård kan ha sett ut har platsen inventerats
med fokus på växlighet, position, byggnader, hårda material, linjer och former. Även studier av historiskt
kartmaterial och fotografier har utförts. En gårdsmålning från 1918 har haft stor betydelse i det här arbetet.
I denna kan man tydligt se hur gården och dess trädgård avbildades för 100 år sedan. Tidstypiska 1800-
talselement så som vårdträd, läplanteringar, gångar, fruktträd, köksodling, berså, klippta gräsmattor och
planteringar har identifierats. Detta har resulterat i en beskrivande plan över trädgården.

I gestaltningsförslaget har gården delats upp i fyra olika delar med olika funktioner. Dessa delar är entrén,
gårdsplanen, den bakre trädgården och arboretet. Entréns viktigaste funktion är att lyfta fram gårdens
privata infart och tona ner byggfirmans prägel på gården. Inne på gårdsplanen finns prydnadsplanteringar
och plats för umgänge. Den bakre trädgården är den grönaste delen av gården, med sina odlingsytor, sin
fruktträdäng och sina prydnadsplanteringar. Arboretet har kompletteras med ett antal inhemska och exotiska
träd.

Som sista bilaga i det här arbetet finns det kompletta gestaltningsförslag, så som det kommer att redovisas
för gårdens ägare.

,

The modern 19th century garden is about a farm located in Ormanäs, north of Västra Ringsjön in the middle
of Skåne. The family living at the farm would love to have a garden with a lot of character of the 1900th
century which also work with their modern lifestyle. On the property there is also a construction company
claiming a lot of space. These areas need to be partly hidden and the private parts need to be reinforced. The
family spend a lot of time in the garden and they emphasize the importance of retaining the view of the lake,
several sitting areas and space for cultivating edible plants.

The questions discussed in this thesis partly focus on the design of the garden 150 years ago and the
characteristic design elements of that time. Furthermore, the thesis is focused on how to design a garden
with clear influences from the second half of the 19th century while being functional and fitting into the 21st
century lifestyle.

Literature studies focusing on the second half of the 19th century have given the theoretical foundation of
this thesis. One of the conclusions is that the shift reform and the knowledge sharing of the agricultural
societies are two parameters of great impact of the garden design. Another conclusion is that the two
influential personalities Charles Emil Löfvenskiöld and Daniel Müller have put a clear mark on the countryside
gardens. The structure of the gardens could be symmetrical and the gardens were often framed by wind
breaking trees, stone walls or hedges. The gardens had often a natural style with gravel paths and domestic
plant material, although during the second half of the 19th century many exotic plant varieties made entry
into the Swedish gardens as a result of, among other things, improved communications. Common elements
in the gardens were nursery trees, framing hedges, garden art and kitchen gardens.

In order to find clues about the historical garden and its design the site has been invented with focus on
plants, position, buildings, hard materials, lines and shapes. Historical maps and photographs have been
studied. A farm painting from 1918 has been of great importance in this work. It shows clearly the garden
100 years ago. Typical elements such as nursery trees, hedges, path ways, fruit trees, kitchen gardens, lawns
and borders have been identified. This investigation resulted in a plan of the garden.

In the design proposal the garden has been divided into four different sections with different functionality.
These are the entrance, the courtyard, the rear garden and the arboretum. The main function of the entrance
is to reinforce the private part and to tone down the areas used by the company. In the courtyard there are
borders and areas for social activities. The rear garden is the greenest part with a kitchen garden, a meadow
with fruit trees and borders with ornamental plants. The arboretum has been supplemented with a number
of native and exotic trees.

Attached to this thesis is the complete design proposal as delivered to the garden owner.

Main title:Den moderna 1800-talsgården
Subtitle:dagens behov i kombination med 1800-talets charm
Authors:Strid Bozac, Helen
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa and Andersson, Julia
Examiner:Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:1800-tal, trädgård, stilideal, Ormanäs, Skåne, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9400
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9400
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2018 10:23
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics