Home About Browse Search
Svenska


Gotthardsson, Johan, 2018. Faktorer som påverkar antalet ungskogsröjningar i tallbestånd. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Röjning är en av de viktigaste åtgärderna för att forma framtida skogsbestånd. Röjning har utförts på liknande sätt under de senaste 50 åren och har inte gynnats av samma tekniska utveckling som drivning. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk är det viktigt att skogsvården utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Syftet med denna studie är att finna de ståndortsfaktorer och skogsvårdsfaktorer som påverkar antalet röjningar i ungskogar planterade med tall på Holmens skogsmarker vid Rimbo, Delsbo och Vindeln. I studien har både röjda och och oröjda bestånd undersökts.

De oröjda bestånden där första röjningen behöver utföras tidigt fanns främst på marker med långvarigt rörligt markvatten som indikerade god bonitet enligt denna studie. Kortare hyggesvila ledde till en ökad höjddifferens mellan huvudstammar och röjstammar vilket minskade risken för mer än en röjning.

Resultatet från de röjda ytorna visade att tidiga röjningar på fuktiga marker ökade risken för fler röjningar genom konkurrens från stubbskott av björk. Ifall höjdkonkurrensen från röjstammar är låg bör man undvika att röja bestånden innan 2,5 m för att undvika mer än en röjning. I många bestånd finns variationer vad gäller markfuktighet och en del bestånd bör avgränsas vid röjningen, detta går att genomföra med hjälp av exempelvis markfuktighetskartor och IR-ortofoton.

,

Cleaning (PCT) is one of the most important aspects of shaping future forests. PCT has been done in a similar manner over the last 50 years and has not been benefited from the same technological development as harvesting and forwarding. In order to maintain sustainable forestry, it is important that forest management is carried out in a correct and cost-effective way.

The purpose of this study was to find site and forestry factors that affect the number of PCTs in young forests planted with pine at Holmen's woodland in the areas around Rimbo, Delsbo and Vindeln. In the study, both cleaned and uncleaned areas have been investigated.

In the un-cleared areas where the first PCT needed to be carried out early, it was mainly found on fields of long-term, variable groundwater table that indicated good site-quality. Shorter logging rest lead to a reduced risk of having to perform more than one PCT since the height difference between main stems and stems that should be cleaned increased.

The result showed that early cleaning on damp fields increased the risk of more PCTs by competition from stump shoots from birches. If the height competition from stems that needed to be cleaned was low, the recommendation would be to avoid cleaning the stand before 2.5m in height to avoid more than one PCT. In many stocks there were variations in soil moisture and some stocks should be delimited in the PCT, based on soil moisture maps and on IR orthophotos.

Main title:Faktorer som påverkar antalet ungskogsröjningar i tallbestånd
Authors:Gotthardsson, Johan
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Lundqvist, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2018:7
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsvård, röjning, ungskogsröjning, tall, ståndort, stubbskott, röjstammar, markfuktighet, forestry, cleaning, precommercial thinning (PCT), young forests, pine trees, habitat, stump shoots, PCT-stems, soil moisture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9396
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9396
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2018 08:15
Metadata Last Modified:18 Jun 2018 08:15

Repository Staff Only: item control page