Home About Browse Search
Svenska


Stål, Gustav, 2018. Carbon budgets in northern Swedish Forests, 1800-2013. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
979kB

Abstract

Forests and forest management can mitigate increased carbon dioxide (CO2) concentrations in the atmosphere through sequestration of carbon and/or substitution. A major question has been whether it is better to use or conserve forests, with some claiming that European forests carry a huge carbon debt as a result of forestry.

The overall aim of this study was to quantify a baseline for the total carbon stock in the pre-industrial forest (PIF) (1800-1850) for the two northernmost counties in Sweden, Västerbotten and Norrbotten, and the carbon stock development until 2013. The total carbon storage in the forest was divided into three carbon pools, including above and below-ground biomass, soil, and deadwood. Also, the carbon sequestered in the harvested wood product (HWP) pool was estimated and added to the analysis. The estimated pre-industrial forest state was based on existing studies of forest history and inventory data from areas with no or limited impact of forestry. From 1923, inventory data from the national forest inventory (NFI) were used. The concept of climate change mitigation efficiency (CCME) was applied to describe the total effect of forest use, i.e. the average avoided and reduced CO2-emissions per cubic meter of harvested biomass. A sensitivity analysis was conducted on different levels of wood storage in the pre-industrial forest and altered soil carbon accumulation rate and substitution effects were analyzed.

The results showed that a carbon debt had occurred largely during the 19th century and had been repaid in 2001. The carbon debt payback time was almost 100 years but could have been faster with a product use strategy resulting in higher CCME. The sensitivity analysis shows that the above ground carbon stock in the PIF, had the largest impact on the size of the carbon debt. It also confirms that the carbon debt was of a temporary character and has most likely been repaid. The present trajectory of the forest sectors carbon balance in the study area outlines that active forest management increases carbon stocks in the forests and forest-based products. While allowing for substitution of fossil-based products and energy-intensive materials. Consequently, climate change is mitigated since the buildup of CO2 concentration in the atmosphere is countered due to the carbon sink in the forest, HWP and the substitution effect from the use of forest products.

,

Skogen och skogsbruket kan motverka ökande koncentrationer av koldioxid i atmosfären genom att lagra kol i skogen och i skogsprodukter eller genom substitution. En återkommande fråga har varit huruvida det är bättre att använda eller spara skogar för att motverka klimatförändringar. Vissa menar att europeiska skogar har bidragit till klimatförändringen genom stora nettoutsläpp av koldioxid till följd av skogsbruk.

Det övergripande syftet med denna studie var att försöka bestämma storleken på kollagret i den förindustriella skogen (1800–1850) i de nordligaste delarna av Sverige samt hur kollagret har förändrats över tid, fram till 2013. Det totala kollagret i skogen var uppdelat i tre kolpooler levande trädbiomassa, död ved och mark. Upplagringen av kol i avverkade träprodukter samt mängden undvikna utsläpp till följd utav substitution av fossila produkter och energiintensiva material analyserades också. Det uppskattade förindustriella skogstillståndet var baserat på befintliga studier i skogshistoria samt inventeringar i avsatta områden i studieområdet. En känslighetsanalys på det uppskattade levande virkesförrådet samt analyser på förändrad substitutionseffekt och kolupplagringshastighet i marken utfördes.

Resultatet visar att en kolskuld hade skapats under 1800-talets senare hälft men blivit helt eller i det närmast helt återbetald under 2000-talet. I studiens grundscenario återbetalades kolskulden på 96 år vilket kunde ha minskat om en produktanvändningsstrategi mot mera långlivade träprodukter samt mindre pappersmassa hade använts. Känslighetsanalysen visade att kolförrådet i levande biomassa hade störst betydelse för kolskuldens storlek och styrker samtidigt ett antagande om att kolskulden har blivit återbetald helt eller nästan helt fram till dags dato.

Denna studie tyder på att skogen och skogssektorn i norra Sverige ökar kollagren i skogen samt i träprodukter och tillåter substitution av fossila bränslen och mera energiintensiva material. Följaktligen motverkas klimatförändringen eftersom uppbyggnaden av koldioxid i atmosfären motverkas på grund av upplagring av kol i skogen, skördade träprodukter och inte minst till följd av de undvikna utsläppen som uppstår när trä används istället för fossila material och cement.

Main title:Carbon budgets in northern Swedish Forests, 1800-2013
Authors:Stål, Gustav
Supervisor:Lundmark, Tomas and Nordin, Annika
Examiner:Lundqvist, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2018:6
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:climate change mitigation, northern Swedish forests, carbon dept, substitution, harvested wood products, klimatförändringar, norra Sveriges skogar, kolskuld, substitution, träprodukter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:18 Jun 2018 08:07
Metadata Last Modified:18 Jun 2018 08:07

Repository Staff Only: item control page