Home About Browse Search
Svenska


Bergqvist, Erik, 2018. Tillväxtmönster och kvalitet i trädslagsblandade bestånd på höga boniteter : en fallstudie i Snogeholms landskapslaboratorium. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
738kB

Abstract

Historiskt har intresset för trädslagsblandningar i Sverige varierat kraftigt och olika positiva fördelar har framhävts under olika tider. På senare tid är den högre artrikedomen i trädslagsblandade bestånd och en möjlighet att delvis bryta granens dominans i södra Sverige ökat intresset för trädslagsblandade bestånd. Ett flertal olika interaktioner som förekommer i blandskogar är svåra att separera från varandra och detta gör försöksupplägg komplicerade och dyra. Ett tidigare ointresse för trädslagsblandade bestånd gör att det idag finns få försök att studera. Framförallt gäller detta på goda boniteter. Snogeholms landskapslaboratorium är ett område med försök som innehåller en rad trädslagsblandningar och ligger på mycket produktiva ståndorter. Försöket anlades 1994 Försöken saknar upprepningar och inga statistiska analyser kunde därför göras. Syftet med det här arbetet var att, med hjälp av landskapslaboratoriet på Snogeholm, studera vilka trädslagsinteraktioner som förekom på goda boniteter. Detta gjordes genom att jämföra hur utvecklingen av höjd, diameter och volym samt kvaliteten i bestånden utvecklats. Till detta ändamål valdes bestånd med gran, bok och vårtbjörk i blandning med varandra ut, där blandningarna jämfördes med sina trädslagsrena motsvarigheter. Även al studerades i blandning med bok och glasbjörk togs även med i jämförelse med vårtbjörk.

I de flesta fall uppvisade trädslagen liknande tillväxtmönster som i trädslagsrena bestånd. Granen var hämmad i blandning med björk, annars växte den som förväntat i de andra fallen. Boken uppvisade i två fall något oväntade tillväxtresultat. I blandning med al hade boken producerat nära mer än 75 % i det trädslagsrena beståndet. I blandning med gran hade boken också producerat en hög volym, trots lågt planterat förband. Vårtbjörken var i princip opåverkad av att växa både med bok och gran sett till tillväxten.

Bland bokbestånden hade boken sämst kvalitet i blandning med al. Både i blandning med björk och gran visade boken bättre kvalitet än det rena beståndet. Granblandningarna hade producerat likvärdig kvalitet som bara gran, björkbestånden likaså.

Bokens höga volymproduktion i blandning med al kan bero på att alen fixerar kväve. Detta är oväntat eftersom det inte brukar förekomma där kväve finna lättillgängligt i marken. Att bok i blandning med gran verkar växa bättre har antagligen att göra med att de uppför sig som de dominerande bokarna i bokbeståndet. Slutsatsen av den här studien var att det förväxande trädet sällan påverkas särskilt mycket varken i kvalitet eller i tillväxt medan det efterväxande trädslaget uppvisar allt från negativ tillväxt till positiv tillväxt i förhållande till det trädslagsrena alternativet. Framtida studier bör fokusera på varför de positiva tillväxteffekterna uppstår och hur de skall ta till varas i ett framtida skogsbruk.

,

The interest in mixed species forests has been variable in an historical context, with different advantages pointed out over time. Recently, the higher biodiversity in mixed species forests and the possibility to break the total dominance of Norway spruce (Picea abies) in southern Sweden has increased the interest for mixed species forests. A range of interactions that occur between tree species in a mixture and these interactions are sometimes complicated to separate from each other. This makes research in species mixed forests complicated and expensive. This fact, together with a former low interest in mixed species forests has led to few established trials, especially on fertile sites. One such place exists though, the Snogeholm landscape laboratory, situated in Scania in southern Sweden. It was established 1994 and contains a wide range of different mixtures. The aim of this study was to examine the different interactions occurring on fertile sites by comparing development of height, diameter and volume in mixed species stands with single species stands on the Snogeholm area. The trial contains no replicates and the study is therefore a case study. Mixtures between silver birch (Betula pendula), Norway spruce and beech (Fagus sylvatica) where selected for further studies. Beech in mixture with alder (Alnus glutinosa) as well as a pure stand of downy birch (Betula puberscens) where included in the study.

The trees showed mostly similar growth patterns in mixtures as in single species stands. The Norway spruce where restrained in mixture with birch. In mixture with alder, the beech produced 75 % more than the pure beech stand, which was unexpected. In mixture with spruce, the beech had produced a high volume, regarding the low number of plants in the mixture. The silver birch was unaffected by growing with Norway spruce and beech, regarding the volume. Downy birch had produced 2/3 of the volume of the silver birch.

Among the beech stands, the beech in mixture with alder showed the lowest quality. In mixture with Norway spruce and silver birch, the beech showed better quality than the pure stand. The spruce stands showed similar quality in al stands. The silver birch showed similar quality in al stands, except in mixture with beech.

The increased volume production of beech in mixture with alder might have been caused by nitrification. Nitrification is not supposed to occur on fertile sites, where nitrogen is easily accessible. Therefore the increase is unexpected. The high volume production of beech in mixture with Norway spruce is probably a result of the beach behaving as the dominant trees in the pure beech stand. The conclusion made from these observations was that the dominant trees in the mixtures is sparsely affected regarded production or quality from the other tree in the mixture. The dominated tree in the mixture shows al from negative to positive response due to the mixture. Future studies should focus on processes that are governing the positive growth response in the mixtures and how these effects could be used in a future forestry.

Main title:Tillväxtmönster och kvalitet i trädslagsblandade bestånd på höga boniteter
Subtitle:en fallstudie i Snogeholms landskapslaboratorium
Authors:Bergqvist, Erik
Supervisor:Ekö, Per-Magnus and Johansson, Ulf
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:289
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:blandskogar, tillväxtmönster, trädslaginteraktioner, virkeskvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9385
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2018 13:03
Metadata Last Modified:26 Feb 2019 12:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics