Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Martin, 2018. Bankers beslutsprocess vid kreditgivning avseende jordbruksmark. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
525kB

Abstract

För att kunna göra investeringar krävs kapital. Hur kapital tillgängliggjorts för den som varit i behov av att låna pengar för att kunna köpa något har skiljt sig åt genom åren. I och med att behovet av kapital ökade föddes det moderna bankväsendet. Genom att bevilja lån mot en summa har banker gjort det möjligt för människor att göra investeringar.

Priset på jordbruksmark är något som stigit kraftigt under en längre period. Detta har bidragit till att banker fått en allt viktigare roll när någon varit intresserad av att investera i jordbruksmark. Av denna anledning är det av intresse att veta hur bankers beslutsprocess går till vid en kreditgivning mot jordbruksmark. Det är även av intresse att undersöka vilka faktorer det är som spelar in och vad som krävs av en kredittagare för att ett lån skall bli beviljat.

Studien som gjorts i denna uppsats har haft som syfte att klargöra hur den beslutsprocess ser ut som kreditinstitutioner inom bankväsendet använder sig av samt vilka faktorer som spelar in vid ett beviljande av en kredit. Detta gjordes med hjälp av Harrison & Pelletier beslutsmodell från 2000 och de fyra faktorerna: risk, kassaflöde, säkerhet och sociala faktorer. Detta applicerades som ett analysverktyg på beslutsprocessen vid kreditgivning mot jordbruksmark.

En utökad kreditmodell skapades utifrån en analys av empirin för att öka förklaringsgraden vid bankers beslutsprocess vid kreditgivning mot jordbruk. Vidare utkristalliserade sig fyra faktorer som visade sig vara viktiga aspekter vid beslutsprocessen vid kreditgivning.

Uppsatsens empiriska material bygger på halvstrukturerade livsvärdsintervjuer med tre personer som arbetar inom bank med kunskap kring just ämnet kreditgivning mot jordbruksmark. Respondenterna har varit stationerade i Stockholm och innehaft kunskap kring kreditgivning mot jordbruksmark i Svealands slättbygd som studien berört. En litteraturstudie har gjorts för att ge den grundläggande empirin kring ämnet.

Studien har visat att de viktigaste faktorerna för att en kreditgivning skall beviljas ligger vid de ekonomiska värdena. Kredittagarens möjligheter att uppfylla återbetalningen är den absolut viktigaste faktorn. En annan mycket viktig faktor är säkerheten som kredittagaren erbjuder, denna är nödvändigt för att banken skall kunna utforma en kredit.

Sammanfattningsvis har den utökade kreditmodellen visat sig ha en hög förklaringsgrad. Även om alla de steg som existerade i modellen även visar sig ske i verkligheten så var modellens utformning något övergripande. För en mer nyanserad och ökad förståelse av beslutsprocessen skulle den utökade kreditmodellen kunna kompletteras med flera detaljer under varje steg. Dock skulle modellens nuvarande utformning troligtvis kunna användas som analysverktyg för att förstå beslutsprocessen vid kreditgivning inom andra sektorer än just jordbruksmark. Detta då modellens utformning är så generaliserbar att den går att applicera inom bankers beslutsprocesser i stort.

,

The need of being granted a loan has soared as farmland has become more expansive. The purpose of this study was therefore, to research the decision-making process of banks specialized for loans towards farmland and which factors that play in to the decision-making. This was done by the help of Harrison & Pelletier’s decision-making model from 2000 and a specific focus on the four factors: risk, cash flow, security, and social aspects. The model was used as an analytical tool applied on the empirical material to research the decision-making process of banks when granting a loan and its explanatory value was evaluated. The empirical material of this thesis was collected through semi-structured life-skills interviews with employees of the bank. A new decision-making model was created based on the analysis of the empirical material to enhance the understanding of bank’s decision-making process when granting a loan. The study has shown that the most important part of granting a loan depends on the economic values of the debtors. The debtors’ ability to repay the loan is the most important factor for a bank when granting a loan. Furthermore, the four factors: risk, cash flow, security, and social aspects turned out to be of specific importance during the decision-making process.

Main title:Bankers beslutsprocess vid kreditgivning avseende jordbruksmark
Authors:Nordström, Martin
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1134
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:beslutsprocess, jordbruksmark, kreditgivning, kreditprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9335
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2018 10:43
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics