Home About Browse Search
Svenska


Blomstrand, Hanna, 2018. Växtdynamik i ett landskap under förändring : vegetation som teknisk lösning för att avhjälpa jorderosion i slänter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

För att kunna undersöka vegetation som ett tekniskt instrument för att avhjälpa erosion ger denna uppsats grundläggande kunskap om vad erosion är samt hur vegetation påverkar platsen och markstrukturen.

Denna uppsats undersöker hur man kan avhjälpa erosion med hjälp av vegetation för situationer som är särskilt lämpliga att tillämpa tekniken på. Samt utreder situationer där erosionsrisk finns och ger exempel på vegetationssystem anpassade för den specifika situationen. Kunskapen i litteraturstudien har tillämpats i tre fallstudier där en platsspecifik lösning har utvecklats för var och en av fallstudierna.

Till grund för fallstudierna undersöks vilken vegetation som har bäst tekniska kvalitéer för att fullfölja sin uppgift som stabilisator. Vidare diskuteras vilka synergieffekterna är av metoden, som bidrag till den biologiska mångfalden likväl som upplevelsen av platsen och dess påverkan på sin omgivning.

Genom litteraturstudier ges svar på när och hur man kan använda vegetation som metod för att avhjälpa erosion. Hur vegetationssystem kan etableras, och hur detta kan komma att fungera som ett balanserat system.

Vidare diskuteras givna lösningar för föreliggande fallstudier samt vilka utmaningarna är inom tekniken till grund för dess tvärvetenskapliga kunskapskrav.

,

In order to study vegetation as a technical instrument for repairing erosion, this essay provides basic knowledge about what erosion is and how vegetation affects the site and the soil structure.

This paper examines how to remedy erosion by means of vegetation for situations that are particularly suitable for applying the technology. As well as investigating situations where erosion hazards exist and provide examples of vegetation systems adapted to the specific situation. The knowledge in the literature study has been applied in three case studies where a site-specific solution has been developed for each of the case studies.

Based on case studies, the thesis investigates which vegetation has the best technical qualities to carry out its task as a stabilizer. Furthermore, the synergy effects of the method are discussed, as contribution to biodiversity as well as the experience of the site and its impact on its surroundings.

The literature studies provide answers to when and how to use vegetation as a way to remedy erosion. How vegetation systems can be established, and how this can work as a balanced system.

Furthermore, given solutions to the present case studies are discussed, as well as the challenges in technology as the basis for its interdisciplinary knowledge requirements.

Main title:Växtdynamik i ett landskap under förändring
Subtitle:vegetation som teknisk lösning för att avhjälpa jorderosion i slänter
Authors:Blomstrand, Hanna
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Erosion, släntstabilisering, ingenjörsbiologi, vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Författarens e-postadress: hb222ix@student.lnu.se
Deposited On:24 May 2018 13:01
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics