Home About Browse Search
Svenska


Ivehag, Arvid, 2018. Spill vid timotejtröskning : hur mycket spills vid olika körhastigheter?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
634kB

Abstract

Målet med detta examensarbete har varit att göra praktiska tester för att ta reda på vad tröskans hastighet har för betydelse för spillet vid timotejtröskning. I Sverige har det inte tidigare gjorts några omfattande försök just på detta. Under sommaren 2017 har försök gjorts på tre gårdar. Två skakartröskor och en rotortröska har ingått i försöket och spillet har varierat stort mellan trösktyperna, vid olika körhastigheter. Spillet har legat mellan 16 kg/ha som lägst och 238 kg/ha som högst.
I Sverige är timotej det mest odlade frögräset med en areal på nästan 4000 hektar. Det är i främst de södra delarna av landet som odlingen dominerar kring slättbygderna, men odlingar sträcker sig ända upp till Gästrikland. Fröråvaran som produceras används mest inom landet för att etablera nya slåtter- och betesvallar. All fröodling kräver stort engagemang och odlaren måste vara insatt i sin odling för att lyckas. Allt timotejfrö är på kontraktsodling och innebär att odlingen besiktigas under odlingssäsongen av Jordbruksverkets utsädeskontroll.
Timotej är ett flerårigt gräsfrö som kan skördas flera år efter varandra. Vanligast är att man skördar två till tre år, därefter avtar skörden såpass att det inte längre är motiverat att ha kvar gräsfrövallen. Timotejfrö skördas i vanliga fall på två sätt, direkttröskning eller efter strängläggning. Efter skörd så finns det risk för att fröpartiet blir varmt om man inte avslutar andningsprocessen med kylluft. Det beror på en stor andel omogna frön och gröna växtdelar med hög vattenhalt som finns med i partiet, vilket skyndar på andningsprocessen. Ett parti med timotejfrö är lagringsdugligt först när vattenhalten är under 12 %.
Mina försök gjordes under skörden 2017. Under skördeperioden var vädret mycket ostabilt. Detta påverkade när timotejen kunde skördas och alla gårdar fick anpassa skördetidpunkt efter vädret. En gård som var tänkt att vara med i försöken kunde inte medverka på grund av vädret. Ute hos lantbrukarna har försöken gjorts i tre olika led, skillnaden mellan leden har varit hastigheten. Hastigheten har bestämts efter vilken hastighet som lantbrukaren själv har kört i (led 2). Sedan har (led 1) valts till lämplig lägre hastighet och (led 3) en högre hastighet. Tröskans inställningar har inte ändrats mellan de olika leden för att se hur hastigheten påverkat spillet. Varje led har haft fyra upprepande provtagningar av spillet, vilket har samlats upp med provdukar. Försöken har placerats i fältet där odlaren uppskattat att grödan varit jämn och representativ för hela fältet. Spillet i försöken har samlats från skakare/rotor och sållhus. Inget övrigt spill har kontrollerats t.ex. drösning i strängen eller läckage från tröskan.
I försöken har två skakartröskor och en rotortröska använts. Resultaten visar att när framkörningshastigheten ändras så påverkar detta även spillet. På gård 1 och gård 2 där man använde sig av skakartröskor ökade spillet när man ökade hastigheten. Spillet minskade när man minskade hastigheten, sett i kg/ha. Gård 1 hade en skillnad i spill på 24 kg/ha mellan led 1 och 3. Spillet i den egna valda hastigheten var 33 kg/ha. Gård 2 hade bara en skillnad i spill på 7 kg/ha mellan led 1 och 3. I den egna valda hastigheten spillde man 17 kg/ha. På gård 3 använde man sig av en rotortröska. Det är bara på denna tröska som det uppmättes ett högre spill när hastigheten sänktes. Detta är dock ett typiskt mönster för en rotortröska, när materialflödet blir för litet. I lantbrukarens egna valda hastighet spilldes 33 kg/ha. När framkörningshastigheten ökades (led 3) respektive minskades (led 1) så ökade spillet till över 200 kg/ha. Svårigheten när man tröskar småfröiga fröer som just timotej är att veta hur mycket man spiller när fröna är små och försvinner ner på backen. Sållens inställning och fläktens varvtal är viktiga att justera under dagens olika förhållanden. Man har använt sig av större slagskoavstånd än vad som är rekommenderat. Om detta har haft betydelse för spillet är svårt att veta. I försöket har det inte gått att skilja på spillet från urtröskningsprocessen och rensverket.
Av en uppskattad totalskörd av timotej på 800 kg/ha så har spillet vid den egna valda hastigheten (led 2) varit mellan 2 och 4 % för alla tre gårdar.

,

The goal of this project has been to do practical field tests at Swedish farms. To find out what speed is important and how much the combine loss is of timothy threshing. In Sweden, no extensive attempts have been made in this regard. During the summer of 2017 trials have been made on three farms and the losses has varied between the farms. With a lowest measured loss 16 kg/ha to 238 kg/ha where the highest loss was measured.
In Sweden, timothy is the most cultivated perennial grass with an area of almost 4000 hectares. It is mainly the southern parts of the country where cultivation dominates around the plain, but cultivation extends right up to Gästrikland. The grass material produced is mostly used in the country to establish new mowing and grazing fields. All seedlings require a great deal of commitment and the growers must be involved in their cultivation to succeed. All timothy seeds are contract cultivation and mean that the crop is inspected during the cultivation season of the farm plant seed control.
Timothy is a perennial grass that can be harvested several years after each other. The most common thing is that you harvest for two to three years, after which the harvest decreases so that they are no longer motivating to retain grass crops. Timothy seeds are usually harvested in two ways, direct harvest or with strings. After harvest, there is a risk that the seed will get warm if you do not finish the breathing process with cooling air. They are due to a large proportion of unhealthy seeds and green plant parts that are present in the high-water portion that hurries the breathing process. Timothy seeds can be stored in storage when the water content is below 12%.
My attempts were made during the harvest in 2017, during the harvest period the weather was very worrying. This affected when the timothy could be harvested and all farms had to adapt harvest time after the weather. A farm that was thought to be part of the trial could not close due to the weather. Out at the farms, trials have been made in three different stages, the difference between the ranks has been the speed. The speed has been determined according to the speed that the farmer himself has driven (point 2). Then (point 1) has been selected at the appropriate lower speed and (point 3) a higher speed. Combine settings have not been changed between the different joints to see what speed is affecting. Each joint has then had four repeated sampling with tablecloths. The trials have been placed in the field where the grower estimated that the crop was even and representative for the whole field. The lost in the trials has been collected from the straw walker/rotor and cleaning shoe, no other losses have been checked.
Two conventional and one rotary combine were used in the trials. The results show that when the driving speed rate changes, this also affects the losses. In farm 1 and farm 2, using conventional combine, the losses increased as speed increased and the losses decreased when the speed was reduced in kg/ha. Farm 1 had a difference of 24 kg/ha loss between point 1 and 3. The loss at the chosen speed was 33 kg/ha. Farm 2 only had a difference of 7 kg/ha between points 1 and 3. At the chosen speed losses was 17 kg/ha. On farm 3 a rotary combine was used. This was the farm that measured a higher loss when the speed was lowered. What is often a typical pattern for a rotor combine when the material flow becomes too small. At the chosen speed losses was 33 kg/ha. Then when the driving speed was increased and decreased, the losses increased to over 200 kg/ha. The difficulty in threshing small-seeded seeds, like timothy, is to know how much your losses are when the seeds are small and disappear on the ground. The sieve setting and fan speed are important to adjust under today's different conditions. The farms have used greater concaves distances than recommended. If this has had a bearing on the losses is difficult to know. Because in the experiment, the losses have not been able to distinguish between the threshing process and the cleaning shoe. At an estimated total harvest of timothy, 800 kg/ha, the losses at the chosen speed (point 2) was between 2 and 4% at the three farms.

Main title:Spill vid timotejtröskning
Subtitle:hur mycket spills vid olika körhastigheter?
Authors:Ivehag, Arvid
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Dahlqvist, Tore
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Timotej, Gräsfrö, Vallfrö, Gräsfröskörd, Timothy, Skakartröska, Rotortröska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9311
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9311
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2018 06:19
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics