Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Karl and Jansson, Fredrik, 2018. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige.

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka den ekonomiska skillnaden mellan två typer av odlingssystem i ekologisk odling, dels traditionell ekologisk etablering men också no-till etablering. No-till fungerar precis som direktsådd, men vid etablering i ett ekologiskt system sår man in en mellan- eller fånggröda mellan såraderna, vilka sedan fungerar som ogräsbekämpning. Dessa två etableringsmetoder skall sedan jämföras med dagens konventionella odlingssystem (strip-tillage). Det innebär kortfattat att marken endast bearbetas i den rad där utsädet ska placeras. Ytan mellan såraderna lämnas därmed orörd. Detta var en fallstudie som genomfördes på uppdrag av AB Gårdstånga Nygård, en växtodlingsgård i Flyingebygden, strax norr om Lund.

Kalkylering har genomförts med största fokus på de två ekologiska etableringsmetoderna med växtföljden Vårkorn – Åkerböna – Höstvete – Raps – Höstvete. Sedan har de två växtföljdernas ekonomiska netto jämförts med gårdens nuvarande konventionella växtföljd netto.

De två ekologiska etableringsmetoderna skiljer sig en del från varandra. Den för Sverige traditionella etableringen med flera jordbearbetningar för att utarma ogräset visade sig ha en högre etableringskostnad/hektar samt ett något lägre netto på samtliga grödor. No-till (direktsådd) som är tänkt att användas på AB Gårdstånga Nygård visade på ett högre netto, mycket tack vare en lägre etableringskostnad än det traditionella systemet. Med ett no-till system körs det mindre timmar i fält vilket dels ger en lägre bränsleåtgång, dels är mer miljövänligt. Det gör också att odlingen blir mindre känslig för ett högre bränslepris.

Den goda prisbilden för ekologisk produktion möjliggörs genom att avsalupriset inte är direkt bundet till den internationella marknaden utan tillgång och efterfrågan inom Sverige styr prisbilden. Även miljöstöden bidrar till en större intäkt för ekologiskt producerade varor, exempelvis ger rapsen 2200 kronor/hektaret och år.

I litteraturstudien beskrivs no-till systemet med dess för- och nackdelar, som är ett obeprövat system i Sverige. Det har inte tagits med någon känslighetsanalys gällande extra kostnader för att använda detta system som etableringsmetod. I litteraturstudien framgår att systemet ska kunna fungera väl i södra Sverige och författarna har därför utgått från det i kalkyleringen. Skördenivåer som används i kalkylerna är beräknat till 70 procent av en konventionell skörd i området vilket styrks genom efterforskning i litteraturstudien. Enligt Ulrik Lovang kan skördenivåerna uppgå till 90 procent av konventionell nivå vid en väl etablerad gröda vilket uppnåtts på gårdar i Östergötland.

Målet med fallstudien är uppnått, kalkylerna visar på ett positivt netto vid omläggning av produktionen från konventionell till ekologisk odling. Både no-tillsystemet och det mer traditionella visar på att alla ekologiska grödor hade ett bättre ekonomiskt netto än AB Gårdstånga Nygårds konventionella system. Den enda grödan som inte kunnat jämföras är sockerbetor vilket i dagsläget inte kommer odlas ekologiskt.

,

Demand for organic raw material and products are increasing annually, while domestic demand is increasing above supply (Ryegård CR, 2014). The research the report shows a continuing rise for organic food in Sweden.

The aim of this thesis was to investigate the economic difference between the two types of cropping systems in organic farming, in comparison to today's conventional cropping systems (strip-tillage). This was a case study that was conducted on behalf of AB Gårdstånga Nygård, an arable farm in the Flying district, just north of Lund.

Calculation Rings have been conducted with the greatest focus on two ecological establishment methods of crop rotation Spring barley - Field beans - Winter wheat - Rape - Winter wheat. After that the two rotations ' financial net are compared with the farm's current conventional crop rotation net.

The two organic establishment methods differ somewhat from each other. The traditional establishment in Sweden with several soil processing to deplete the weed showed a higher establishment cost / hectare, and a slight decrease in net for all crops. No-till (direct sowing) that is meant to be used on AB Gårdstånga Nygård showed a higher net, thanks largely to a lower establishment cost than the traditional system. With a no-till system there will be less driving in the field and that resulting in lower fuel consumption. This system is both more environmentally friendly and to be less sensitive to higher fuel price. The favorable pricing of organic production in Sweden is made possible by a price not directly tied to the international market, but in Sweden the price is controlled by supply and demand. Also environmental support contributes to greater revenue for organically produced products, for example rape gives 2200 SEK / hectare and year.

In our literature study the no-till system and its pros and cons are described, since it is an untested system in Sweden .We have not made any sensitivity analysis regarding additional costs for using this system as a production method. In the literature, it appears that the system can function well in southern Sweden and we have therefore assumed this in the calculation. Crop yields are estimated to be 70 percent of a conventional harvest in the area as evidenced by reading literature. According to the Swedish advisor, Ulrik Lovang who is famous for his work whit organic farming, harvest levels can reach 90 percent by conventional level for a well- established crop which farmers in Östergötland achieved.

The calculations in this study show a net positive to shift production from conventional farming to organic. The new system they will try, and the more traditional shows that all organic crops had a better economic net than AB Gårdstånga Nygårds conventional systems. The only crop we have not been able to compare is sugar-beets which will not be grown organically in the current situation at AB Gårdstång Nygård farm.

Main title:Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne
Authors:Gustafsson, Karl and Jansson, Fredrik
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Ekologisk växtodling, reducerad jordbearbetning, ekonomisk kalkyl, kalkyl etableringsmetod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9297
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9297
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2018 12:14
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics