Home About Browse Search
Svenska


Dahl Sturedahl, Emme-Li, 2018. Diarré hos spädkalvar : hur man förebygger och behandlar spädkalvsdiarré. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
954kB

Abstract

Spädkalvsdiarré är en vanlig dödsorsak hos kalvar världen över. Behandlingsmetoderna är många och målet med detta arbete är att kunna förstå sjukdomen och därmed på bästa sätt kunna behandla och förebygga diarréproblem ute i besättningarna.
Detta examensarbete är en litteraturstudie är gjort för att ta del av forskning om spädkalvsdiarré och olika behandlingsmetoder. Tillvägagångssättet har varit att söka på internet, främst genom databasen PubMed.
Spädkalvsdiarré är en mycket komplex sjukdom och det kan finnas många olika bakomliggande orsaker. Detta arbete har tagit upp och beskrivit de fyra vanligaste orsakerna till diarré; bakterien Echerichia coli, Rota- och Coronavirus samt parasiten Cryptosporidium parvum. De olika patogenerna fungerar på olika sätt men har alla diarré som följd. Det är viktigt att veta vad som ligger bakom diarrén för att kunna behandla och förebygga på rätt sätt.
Det förebyggande arbetet är den viktigaste bekämpningen mot diarrésjukdomar, där goda råmjölksrutiner och rutiner för att säkerställa en god hygien ingår. Råmjölken är jätteviktig för kalven eftersom den saknar eget immunförsvar vid födseln. Därför måste kalven få i sig en tillräcklig mängd råmjölk av god kvalité som innehåller mycket antikroppar inom fyra timmar efter födseln. Den första urmjölkningen ska ske inom två timmar efter att kon kalvat för att råmjölken ska innehålla så mycket antikroppar som möjligt.
God hygien vid urmjölkning och utfodring är mycket viktigt samt att kalvarna har det rent hos sig för att undvika smittspridning. Sjuka kalvar ska isoleras så att de inte smittar andra kalvar.
Vätskeersättning ska alltid ges till kalvar med diarré. Den sjuka kalven förlorar mycket vätska och elektrolyter och riskerar att bli uttorkad. Vätskeersättningen innehåller också elektrolyter och ämnen för att förhindra försurning i kalven. Mjölkgivan ska behållas under behandlingstiden och vätskeersättning ges mellan mjölkgivorna.
Antibiotika behövs i de flesta fall inte och är dessutom många gånger verkningslöst. Därför används antibiotika endast till mycket sjuka kalvar.
Kalvar med diarré innebär en ekonomisk förlust för bonden med både extra arbetstid och veterinärkostnader. Kalven tappar dessutom många gånger i tillväxt och studier har visat att en kviga som haft diarré som kalv mjölkar mindre i första laktationen.
Slutsatser från detta arbete:
•Råmjölken är väldigt viktig för att kalven ska få en bra motståndskraft motsjukdomar.
•Det bästa för kalven ur smittosynpunkt är att ta bort den från kon direkt för att fåi den ordentligt med råmjölk och skydda den mot smittor från kossan ochkalvningsplatsen.
•Hygienen är viktig i allt arbete med kalvar, från att de har det rent hos sig till attman är noga med hygienen när man mjölkutfodrar.
•Vid diarré behöver kalven vätska och elektrolyter. Mjölkgivan ska behållas föratt ge kalven energi och det räcker därför inte med vätskeersättning.
•Nya metoder för att behandla diarréer hos kalvar är intressanta men det behövsmer forskning på det området.

,

Neonatal calf diarrhea is a common cause to death in calves all around the world. The ways of treating calf diarrhea are many and the aim of this work was to collect facts from research to understand the disease and how it can be treated and prevented in the herd.
This essay is a literature study where research articles about neonatal calf diarrhea and various treatment methods has been used. The approach has been to search relevant information on the internet mainly using the database PubMed.
Neonatal calf diarrhea is a very complex disease and there are many causes. In this work the focus has been on the four main causes; the bacteria E. coli, rota- and corona virus and the parasite Cryptosporidium parvum. These pathogens acts in different ways but they all lead to diarrhea. It is important to know the cause of the diarrhea to know how to treat and prevent it.
The preventive work, including routines for colostrum administration and hygiene are the most important tools to control calf diarrhea. The colostrum is very important for calves because they have no immune system at birth. Within four hours after birth the calf therefore needs enough amount of high quality colostrum with a lot of antibodies. The first milk-out should be done no later than two hours after calving in order to ensure as much antibodies as possible.
Good hygiene at milking and feeding is very important as well as clean and dry housing conditions. Diseased calves should be isolated to prohibit infection to other calves.
Rehydration liquids should always be administered to calves with diarrhea. The sick calf lose a lot of fluid and electrolytes and the calf is at risk of being dehydrated. The rehydration liquids also contains electrolytes and substances to prevent acidosis.
Antibiotics are in most cases not necessary and also often ineffective. Antibiotics should therefore only be used to very sick calves.
Neonatal diarrhea cause economic losses for the farmer with extra work and veterinary costs. The calf also often loses in growth and studies have shown that heifers that had diarrhea as a calf produce less milk during their first lactation.
The conclusions of the study are:
•It is very important to feed the colostrum to give the calf resistance againstdiseases.
•It is best to remove the calf from the cow as soon as possible, to ensure that itgets enough colostrum and to protect the calf from infections.
•The hygiene is very important in all work with calves, from dry and cleanhousing to clean milk feeding routines.
•In case of diarrhea the calf needs fluid and electrolytes. The milk ration shouldbe kept to give the calf energy, rehydration liquids are not enough.
•New methods for treating diarrhea are interesting, but more research is needed.

Main title:Diarré hos spädkalvar
Subtitle:hur man förebygger och behandlar spädkalvsdiarré
Authors:Dahl Sturedahl, Emme-Li
Supervisor:Magnusson, Madeleine
Examiner:Bergsten, Christer
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:kalvdiarré, kalvhälsa, behandling kalvdiarré, vätskeersättning, råmjölk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9283
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9283
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2018 11:23
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics