Home About Browse Search
Svenska


Hernefur Persson, Johan and Olsson, Mattias, 2017. Inagringsteknikens påverkan inom skalkvalitet för matpotatis : en pilotstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Inledning

Lagring av potatis spelar stor roll för att kunna säkra en konstant försörjning av potatis även under delar av året då odling inte är möjlig. Valen av lagringssystem utgörs av två huvudgrupper med flera underkategorier. Lagringsperiodens längd kan ha stor påverkan på vilket slags system man väljer att använda sig av och hur man går tillväga för att hålla potatisen vid rätt temperatur. Faktorerna som påverkar potatisens kvalitet är många och inte enbart koncentrerade till odlingen. I litteraturgenomgången hittar vi ett antal sjukdomar som kan påverka skalkvalitén samt några ”blinda fläckar” i analyserna av potatisen som ligger till grund för klassningen.

Många producenter upplever ett ökat problem med att uppnå kvalitetskraven för matpotatis som i sin tur leder till att mängden kasserad potatis ökar. Detta väcker frågan om lagringstekniken kan ha en påverkan av skalkvalitén. Vårt arbete syftar till att undersöka om olika lagringssystem kan ha en större eller mindre inverkan på skalkvalitén under lagringsperioden. Vi vill även undersöka om sårläkningsperioden innan inlagringen av potatis har någon inverkan på lagringsdugligheten och kvalitén hos potatisen.

Vi har valt att använda oss av tre olika system nämligen uteluftstkylning, våtkylning och artificiell kylning. Uteluftkylning använder sig bara av friskluft för att kyla. Våtkylning använder sig av evaporativ kylning för att kyla luften och den artificiella kylningen använder sig av en vanlig kylmaskin för att skapa kyla. I alla tre kylsystemen placerades sex olika prover. Tre av dessa provsäckar placerade direkt in i lagret efter att sorteringen gjorts. Resterande tre provsäckar genomgick en sårläkningsperiod innan inlagringen. Provsäckarna skickades för analys vid tre olika tillfällen därav tre provsäckar i varje led.

Resultat, diskussion och slutsats

Ingen signifikant skillnad mellan lagringssystemens påverkan på potatisens kvalité kunde påvisas. Det fanns en antydan till skillnad mellan systemen i inledningsfasen av lagringen, men skillnaden minskar sedan över tiden. Sårläkningsbehandlingen tycks inte kunna minska kvalitetsproblemen. Valet av system kan vara viktigt beroende på hur lång lagringsperiod man har och vilka kvalitetsproblem man har och som man vill råda bot på.
- I studien fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan de olika lagringssystemen.
- Sårläkning visade sig inte ge någon minskning av potatisen skador

,

Introduction

Storage of potatoes plays a major role in ensuring a constant supply of potatoes also during parts of the year when cultivation is not possible. The selection of storage systems consists of two main groups with several subcategories. The length of the storage period may have a major influence on the type of system you choose to use and how to keep the potato tubers at the right temperature. The factors affecting the quality of the tubers are many and not only related to cultivation. In the literature review we found a number of diseases that can affect the periderm of the tuber. We also found some “blind spots" in the analyzes of the potato tubers that are the basis for the classification.

Many producers experience an increased problem of meeting the quality requirements for potatoes, which in turn leads to an increase in the amount of discarded potatoes. This raises the question of how the storage technology may have an effect on the quality of the tubers. Our work aims at investigating whether different storage systems can have a greater or lesser impact on the quality of the potato tuber during the storage period. In our study we also want to confirm whether the wound healing period prior to the long-term storage of potatoes improve the storage quality of the potatoes or not.

We have chosen to use three separate systems, namely outdoor air cooling, wet cooling and artificial cooling. Outdoor air cooling only uses fresh air to cool. Wet cooling uses evaporative cooling to cool the air, and the artificial cooling uses a common cooling machine to create lower temperature. In all three cooling systems six different samples were placed. Three of these sample bags were placed directly into the storage after the sorting was done. The remaining three sample bags had a wound healing treatment prior to going into the storage. All test bags were later sent for analysis on a total of three different occasions, therefore three samples (bags).

Results, discussion and conclusion

No significant difference between the cooling systems concerning the quality of the potatoes, could be detected. A tendency of a difference between the systems was found in the initial phase of the storage. The difference decreases over time in the storage. The wound healing treatment did not seem to decrease the skin finish problems. The choice of systems can therefore be important depending on how long the storage period is, and what quality problems one has to deal with and should therefore be adapted to farm need.
- In the study there was no statistically significant difference between the different cooling systems.
- Wound healing did not improve the tuber quality.

Main title:Inagringsteknikens påverkan inom skalkvalitet för matpotatis
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Hernefur Persson, Johan and Olsson, Mattias
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Nimmermark, Sven
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:skalkvalité, matpotatis, potatislager, lagringssystem, kylsystem, skalmissfärgning, lagringsskador, klimatisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9259
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9259
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of plant products
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2018 10:40
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics