Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Angelika, 2018. Riskfaktorer och kliniska symptom vid sjukdomen PPID hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) är en åldersrelaterad, neurodegenerativ sjukdom
hos framförallt medelålders till äldre hästar (hästar> 10 år). Prevalensen och riskfaktorerna för
PPID är långt ifrån klarlagda och detta gäller även sambandet mellan kliniska fynd och diagnos.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns några samband mellan tänkbara
riskfaktorer och symptom vid PPID. Detta har gjorts utifrån de sammanställda resultaten från
remisser, som under de senaste fyra åren fyllts i i samband med provtagning för ACTH hos
hästar som misstänks lida av PPID.
Cirka 960 remisser har ifyllts i samband med provtagning av hästar som av djurägare eller
behandlande veterinär misstänkts ha PPID. Proverna har analyserats vid Klinisk kemiska
laboratoriet, Universitetsdjursjukhuset Uppsala (UDS). Totalt analyserades 955 ACTH prov,
dexametasonhämningstest utfördes även på 4 av dessa hästar och på ytterligare 5 hästar gjordes
enbart ett dexametasonhämningstest. Under dessa fyra år provtogs 471 (49,1%) ston, 477
(49,7%) valacker samt 12 (1,2%) hingstar. I remissen ställdes frågor angående foder och bete,
foderstatens anpassning till hästens hull, fettansättning och muskelatrofi och om vilken typ av
arbete hästen användes till, pälsfällning, fång samt misstanke om andra sjukdomar.
Av det totala antalet hästar som provtogs för PPID hade 39,3% förhöjt ACTH, vilket i denna
studien tolkades som indikation på PPID. Åldersspannet bland de provtagna hästarna var mellan
1–33år, medianen var 17år. Medianåldern hos hästar med förhöjda ACTH-koncentrationer var
i denna studie 20 år, vilket överensstämmer med andra studier vilka hävdar att PPID är en
åldersassocierad diagnos. De vanligast provtagna raserna var, islandshästar (222st, 23,2%),
korsningsponnyer (136st, 14,2%), shetlandsponnyer (132st, 13,8%) och halvblod (110st,
11,5%). Flera kliniska tecken och anamnestiska punkter kunde associeras med en ökad risk för
PPID efter beräknande av Oddskvoter (OR). Utifrån resultaten i studien visade bland annat
följande faktorer en ökad OR för PPID: ponny (OR 2,98), sen pälsfällning (OR 2,69), sen
fällning av pälsen på undersidan av halsen (OR 3,49), muskelatrofi (OR 1,63) samt en lägre
prestationsnivå, medan exempelvis måttlig-hög träningsintensitet visade på minskad OR för
PPID.

,

Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) is an age-related neurodegenerative disease in
especially middle-aged to older horses (horses> 10 years). Prevalence and risk factors for PPID
are far from being established, and this also applies to association between clinical findings and
diagnosis. The purpose of this thesis is to evaluate any connections between potential risk
factors and clinical signs in diagnosed PPID. Information from request forms for ACTHsampling
in horses suspected to have PPID during the last four years were compiled and
analyzed.
Approximately 960 request forms were received. The samples were analyzed at the Clinical
Chemical Laboratory, Universitetsdjursjukhuset Uppsala (UDS). A total of 955 ACTH samples
were analyzed. A dexamethasone inhibition test was also performed on 4 of these horses. In 5
horses the dexamethasone inhibition test was the only test performed. 471 (49.1%) mares, 477
(49.7%) geldings and 12 (1.2%) stallions were tested during these 4 years. The questions asked
in the request form covered aspects of feed and pasture, fat deposition and muscle atrophy, what
type of work the horse was used for, hair coat shedding, laminitis and suspicion of other
diseases.
Of the total number of horses tested for PPID, 39.3% were diagnosed with PPID. The age range
among the sampled horses was between 1 and 33 years, the median was 17 years. The median
age of horses with elevated ACTH concentrations was 20 years, which is in accordance with
many other studies which claim that PPID is an age-associated disease. The most commonly
sampled horse breeds were Icelandic Horses (222st, 23.2%), Crossbred Ponies (136st, 14.2%),
Shetland Ponies (132st, 13.8%) and Halfblooded breeds (110st, 11.5 %). Several clinical signs
and anamnestic findings were associated with an increased risk of PPID based on Odds Ratio
(OR). Based on the results, the following factors were shown to have increased OR for PPID:
pony (OR 2,98), delayed shedding (OR 2,69), delayed shedding of the fur on the lower side of
the neck (OR 3,49), muscular atrophy (OR 1,63) and a lower performance level, while for
example moderately-high exercise intensity showed reduced OR for PPID.

Main title:Riskfaktorer och kliniska symptom vid sjukdomen PPID hos häst
Authors:Dahlberg, Angelika
Supervisor:Bröjer, Johan and Truelsen Lindåse, Sanna
Examiner:Lilliehöök, Inger
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:24
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Pituitary pars intermedia dysfunction,, PPID, fång, ACTH, dexametason
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9235
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2018 12:12
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics