Home About Browse Search
Svenska


Refsbäck, Maja-Lena, 2017. Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Hur kan S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö utvecklas i en historisk och samtida kontext? Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i platsens kulturhistoria samt dess utvecklade funktion som viktig grönyta i staden, utveckla ett konceptuellt gestaltningsförslag som kan påvisa potentialen i S:t Pauli kyrkogårdars framtida användning.

Med utgångspunkt i platsens kulturhistoria och nutida gestaltning är målet att presentera ett övergripande koncept för framtidens S:t Pauli kyrkogårdar - Norra, Mellersta och Södra samt att ge ett mer detaljerat designförslag för kvarter 12 och 14 på S:t Pauli Södra. S:t Pauli kyrkogårdar är beläget i området Sorgenfri i Malmö där tillgången till gröna närområden för invånarna i dagsläget är begränsad. I framtiden skall ännu ett bostadsområde, Norra Sorgenfri, byggas intill kyrkogårdarna. Grönområden är inkluderade i planeringen av området men trycket och intresset för kyrkogårdarna, både som rofylld vistelseplats så väl som begravningsplats, kommer att finnas kvar.

I uppsatsens undersökande del används referens- och inspirationsobjektet Assistens kirkegård i Köpenhamn. Tillsammans med litteratursökningar kring historik och kulturmiljöer samt studier att fallstudieplatsen blev resultatet ett konceptförslag, Tidevarv - Dåtid, Årstid och Framtid, som knyter samman kyrkogårdarna med varandra.

Konceptet ska ge helhet åt platsen och skall vara en representant för vad själva begravningsplatsen innebär. Det är en plats för tid. För mig som landskapsarkitekt är det som representerar tid en självklarhet, det är växtligheten som berättar om tid på bästa sätt. Kvarter 12 och 14 på S:t Pauli södra kyrkogård får ett fördjupat designförslag, Kontrast och Motsats. Designen av dessa kvarter tillför nytt men med hjälp av element som redan finns och känns igen från de andra delarna av S:t Pauli kyrkogårdar. Min tanke är att gestaltningen skall inbjuda alla besökare såväl sörjande som av rekreativa skäl att finna en vilsam vistelseplats. Möjligheterna för rörelse i den nya gestaltningen uppmanar till ett långsamt tempo och uppehåll.

Kontrast och Motsats representeras i designförslagets naturliga, ”vilda” rum och i det kultiverade, formstarka rummet. Det grandiosa, det minimalistiska och naturromantiska bland de historiska formspråken används och tolkas vidare i designförslaget. Tiden reflekteras i växtmaterialet på kvarter 12 respektive 14 på olika sätt. Tidens rörelse blir tydlig i de naturligt växande perennplanteringarna som också vissnar ner varje säsong. I de tuktade växterna står tiden nästan still. Det storskaliga formklippta växtmaterialet förflyttar besökaren till en annan värld.

,

How can the St. Pauli Cemeteries in Malmö develop in a historical and contemporary context? The aim is to present a comprehensive concept for the future St. Pauli cemeteries - North, Central and South - and to provide a more detailed design proposal for blocks 12 and 14 at St. Pauli South.

The St. Pauli Cemeteries are located in the Sorgenfri area of Malmö, where access to green areas for residents is currently limited. In the future, another residential area, Norra Sorgenfri, will be developed next to the cemeteries. Whilst green areas are included in the area’s plans, the pressure on and the interest in the cemeteries, both as a tranquil place for visitors and as a burial site, will remain. In the research section, the Assistens Cemetery in Copenhagen is drawn on as a source of inspiration. Literature searches on historical and cultural environments together with studies of the case study site combined to produce a conceptual proposal. The concept intends to give a complete picture of the place and should be a representative of what the burial site itself means. It is a place for time – the past, present and future linking the cemeteries together. As a landscape architect, I believe vegetation is the best representation of time.

Quarters 12 and 14 at St. Pauli Southern Cemetery receive an in-depth design proposal, Constrast and Opposition. The design of these quarters adds something new to the cemeteries, but does so with the help of already existing elements and recognized from the other parts of St. Pauli's cemeteries. My idea is that the design should appeal to all visitors, both those in mourning and those visiting for recreational reasons and provide a place for a restful stay. Contrast and Opposition are represented in the design’s natural, "wild" space and in the cultivated, topiary space. The grandiose, minimalistic and natural romantic traditions of landscape architecture are used and interpreted in the design proposal.

Time is reflected in the choice of plants in blocks 12 and 14 in opposing ways. The movement of time becomes evident in the naturally growing perennial plantations that reappear every season. In the topiary plants time stands almost still. The large-scale moulded plant material takes the visitor to another world

Main title:Tidevarv
Subtitle:hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö
Authors:Refsbäck, Maja-Lena
Supervisor:Wingren, Carola and Ahrland, Åsa
Examiner:Bergsjö, Ann and Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban cemetery, cultural heritage, design, landscape architecture, historical context, contrast, future cemetary
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9228
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9228
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Feb 2018 10:00
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics