Home About Browse Search
Svenska


Tomasson, Lina, 2017. Återinventering av Svartvikskärret, Öland : naturvärden och kartering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Arealen rikkärr i Sverige har minskat och fragmenterats då dess hydrologi ofta rubbas eller på grund av igenväxning. Syftet med denna studie är att belysa ett av Sveriges alla rikkärr i igenväxningsrisk och att undersöka själva igenväxningsfasen. Svartvikskärret på norra Öland ligger i ett större myrområde, Fagerums strandmyr. Året 1981 skrevs en rapport: Böda Kronopark – Naturinventering av Urban Ekstam och Ingmar Martinsson. I den rapporten ingår en särskild beskrivning av Fagerums strandmyr (s.56–58). Ekstam & Martinsson skriver i den rapporten att Svartvikskärret bör skyddas och bevaras och att åtgärder brådskar. Idag finns området med i myrskyddsplanen och norra delen är med i Natura 2000 men har ännu ingen skötselplan. Detta är ännu ett syfte med detta projekt: Att kartlägga gränsen mellan agkärr och rikkärr så att en officiell skötselplan kan skapas. Återinventering som utfördes under sommaren 2017 ger bevis på att rikkärret ännu är hotat då ytterligare igenväxning har skett. Totalt noterades 64 arter men endast 23 av de 33 arterna som nämns i rapporten från 1981 återfanns. Det lades dess utom ut fyra transekter med totalt 48 provytor var tionde meter vilket gör det möjligt för bättre jämförelser i framtida inventeringar. Den nya karteringen av området visade att nästan två hektar av det öppna kärret har vuxit igen och att naturvärdet har sjunkit sedan 1981. Trots detta finns ännu stora naturvärden kvar och att kontinuerligt slå och röja området är nödvändigt för att bevara detta en gång så artrika område. Ett förslag att restaurera det forna gladvattnet görs för att på så sätt göra det möjligt för återkolonisation av försvunna arter.

,

The area of rich fens in Sweden has been reduced due to fragmentation from disturbed hydrology and overgrowth. The focus of this study is to highlight one of Sweden's rich fens at risk of overgrowing and to investigate the actual process of overgrowing. Svartvikskärret in northern Öland is located in a larger marsh area, Fagerum strandmyr. In 1981, a report was written: Böda Kronopark – Naturinventering by Urban Ekstam and Ingmar Martinsson. This report includes a special description of Fagerums strandmyr (p.56-58). Ekstam & Martinsson write in this report that Svartvikskärret should be protected and preserved and that action is urgent. Today, the area is included in “myrskyddsplanen” (the mire protection plan) and the northern section is part of Natura 2000 but as yet has no action plan. A purpose of this project is to map the boundary between species-poor Cladium mariscus fen and rich fen so that an official action plan can be developed. The re-inventory proves that the rich fen is still threatened because further growth of shrubs and trees has taken place. A grand total of 64 species were noted during the project but only 23 of the 33 species mentioned in the 1981 report were refound. Four transects were placed with a grand total of 48 survey plots every ten metres, making better comparisons possible for future re-inventories. The new mapping of the area revealed that nearly two hectares of open marsh has been overgrown and that the natural value of the area has been reduced since 1981. Despite this, high natural values still remain. Continuous mowing and cutting down of woody species in the area is necessary in order to preserve this once so diverse area. A proposal is also made to restore the previous open water conditions to enable recolonization of lost species.

Main title:Återinventering av Svartvikskärret, Öland
Subtitle:naturvärden och kartering
Authors:Tomasson, Lina
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Redbo Torstensson, Peter
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2017:21
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:rikkärr, agkärr
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9229
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9229
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2018 09:35
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page