Home About Browse Search
Svenska


Linnersten, Ida, 2017. Att ge en plats ny mening : ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
29MB

Abstract

Syftet med arbetet har varit att utifrån fysiska, immateriella och dynamiska strukturer undersöka en befintlig kaj i Malmö, för att sedermera ge platsen förutsättningar till en ny mening i staden genom ett gestaltningsförslag. Med stöd i ett analytiskt ramverk och samtida stadsutvecklingsteorier undersöks platsens kvaliteter och problem. Det analytiska ramverket baseras på en egenhändigt sammanställd matris utifrån teoretiska resonemang om sambandet mellan plats och kontext.

I uppsatsen används olika metoder i närmandet av platsen och dess kontext för att skapa en förståelse för vad som är problematiskt med platsen och vilka förutsättningar som finns. Några exempel på problem är otydliga anslutningar från platsen till sin kontext, det finns en avsaknad av identitetszoner, att gränsen mellan privat och offentlig sfär är alltför skarp, att platsen inte skyddad mot havets fluktuationer och att det kan uppstå känsla av otrygghet kvällstid. Styrkor visade sig vara att platsen ligger i en dynamisk kontext och att den är en rekreativ plats i en relativ urban miljö som tillsammans med vattnets variationer ger platsen en unik karaktär. Analyserna och platsbesöken pekade tyldigt tre övergripande problemområden på platsen som var intressanta att arbeta vidare med i gestaltningen:
• otydliga anslutningar mellan plats och omgivning samt monotomt rörelseflöde över platsen
• osammanhängande gestaltning vilket medför en förvirring vilka aktiviteter som får äga rum
• avsaknad av 'kontakt' med havet från vissa delar på platsen

Den förslagna gestaltningen utgick från resultaten från kontext- och platsanalysen. Platsens grönskande struktur blev viktig att förstärka genom en mer parkliknade uttryck. Platsens nya gestaltning är tänkt stärka det publika rummet som den faktiskt är och erbjuda platser för olika typer av människor, behov och aktivitet. Gestaltningsförslaget omfatta ett program för skydd mot vattenfluktuationer med tanke på att platsen ligger invid havet.

Avslutningsvis diskuteras att tid är avgörande för att lära känna en plats och dess kontext för att förstå dess olika lager av dynamiska system och strukturer. Det är en av grundstenarna för att lära känna en plats. Fördelar med att tillbringa mycket tid på en plats och genomföra platsanalys:
• möjlighet att skapa förbindelser genom kontextanalys och att olika skalor studeras
• möjlighet att mycket tidigt i processen identifiera kvaliteter, både fysiska och sensoriska
• anpassningsbar struktur grundad på landskapets föränderlighet och naturlig fluktuation vilket kan ledsaga utvecklingen av bebyggelsen (före, samtidigt och efter)
• meningsfull gestaltning baserad på existerande fysiska och immateriella värden

Jag kommer också fram till att det är svårt att veta om man som landskapsarkitekt förstått en plats med alla dess lager och avsikter rätt, det kanske inte ens går. Eftersom metoderna jag använder grundar sig på subjektiva upplevelser blir preferenserna för gestaltningsförslaget baserade på mina erfarenheter, perceptioner och känslor. Antagligen hade gestaltningsförslaget sett annorlunda ut om någon annan gjort det, men det finns också möjligheter att man hade kommit fram till liknande beröringspunkter.

I den första delen av arbetet presenteras platsens omgivning, varpå följer en fördjupande del med en presentation av själva platsen. Därpå redovisas gestaltningsförslaget. Avslutningsvis diskuteras förslaget och arbetsprocessen i en sammanfattande del.

,

The aim of this essay has been to investigate a quay in Malmö based on physical, immaterial and dynamic structures, to subsequently give the site possibilities for a new meaning in the city through a responsive design. Supported in an analytical framework and contemporary urban theories the qualities and problems of the site are investigated. The analytical framework is based on a self-compiled matrix based on theoretical reasoning about the relationship between site and context.

In the approach to the site and its context, I have gained knowledge of problematic conditions as well as qualities. I am identifying some disadvantages with the site such as lack of distinct connections to its context, ambiguous identity zones on site, an incisive division between private and public sphere, lack of sufficient protection against sea level rise and that the site conveys a sense of insecurity at dawn throughout the night. Advantages were found in its dynamic location and that the site itself is green sphere in a relative urban environment by the sea which generates an unique atmosphere to the area. The analyzes and site visits pointed out three main problem areas on the site that are interesting to work on in the formulation:
• unclear connections between location and environment as well as monotomous motion flow across the site
• unconventional gesture which causes confusion which activities may take place
• lack of 'contact' with the sea from

The proposed design is based on the results from the context and site analysis. To me, the green structure of the site became important to reinforce through a more park-like expression. The site aims also to strengthen social justice into the public space and offer spaces for different types of people, needs and activity on site. Furthermore, the proposal provides space for protection against water fluctuations as the site is located near the sea and is likely to be affected by heavier storms or elevated water levels.

In summary, beyond the design proposal, I find out that time is crucial when approaching a site and its context. It takes a long period to understand the various intertwining layers of dynamic systems and structures. To experience this is somehow the basis to getting as close as one can get to a site. Benefits of spending a lot of time in one place and performing site analysis:
• Ability to create connections through context analysis and to study different scales
• The ability to early in the process identify physical and sensory qualities
• Flexible structures based on natural fluctuation within a landscape, which can accompany the development of the design (before, simultaneously and after)
• Meaningful design based on existing physical and immaterial values
As a landscape architect, it can be hard to know whether you have understood a site and its intentions right, maybe impossible. Since the applied methodologies are founded on subjective experiences, the preferences for the design proposal are based on my perceptions and feelings. The redesign of the quay of this work would presumably look different if someone else was to research the site. Nevertheless, there is also a possibility that one had come to touch upon similar points. Initially, the site's context is presented in the first segment of this work. The segments that follow present a detailed exploration of the site and its character. The later sections respond to the site by presenting the design proposal. The work of the essay is compiled in a summarizing part towards the end.

Main title:Att ge en plats ny mening
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö
Authors:Linnersten, Ida
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Wingren, Carola and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kaj, stråk, plats, Kaj 24, platsspecifik design, platsanalys, hamnomvandling, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9222
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Feb 2018 11:52
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics