Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Lotten, 2018. Förekomst och angreppsgrad av gråmögel och ”purple spot of asparagus” i skånsk sparrisproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
729kB

Abstract

Svensk sparrisodling växer, men produktiviteten, mätt som skörden i ton per hektar, är lägre än i närliggande produktionsländer. Medelskörden i Sverige var 1,6 ton per hektar år 2016, medan Tysklands preliminära medelskörd var 5,5 ton/ha år 2017. Orsaken till de lägre skördarna är inte utredd, men svampsjukdomar kan vara en del av problemet. Som en del av projektet ”Tillväxt för svensk sparrisproduktion” genomfördes en fältstudie för att undersöka förekomsten och angreppsgraden av gråmögel, orsakad av Botrytis cinerea, och ”purple spot of asparagus”, orsakad av Stemphylium sp., i skånsk sparrisproduktion. Endast angrepp på sparrisplymerna inkluderades i denna studie.
En litteraturstudie inkluderades i arbetet för att klarlägga de bakomliggande mekanismerna för sjukdomsutveckling. I fältstudien ingick sex odlarbesök som innehöll tre delmoment; semistrukturerade intervjuer med producenter, insamling av prover för identifikation av patogener samt visuella bedömningar av angreppsgraden i fält. Angreppsgraden bedömdes utifrån en skala på 0-5, där varje siffra motsvarade ett angreppsintervall i procent, som i sin tur motsvarade den andel av den fotosyntetiserande ytan som uppvisade sjukdomssymptom.
Sannolikheten för att infektion ska inträffa är högre om förhållandena är optimala för de patogena svamparnas utveckling. Optimala förhållanden för gråmögelinfektion inträffar vid temperaturer mellan 12 och 30°C med relativ luftfuktighet på över 93 % eller minst 4 timmars bladväta. ”Purple spot of asparagus” utvecklas bäst vid 20-25°C, luftfuktighet över 95 % eller ca 10 timmars bladväta. Båda patogenerna penetrerar växten genom klyvöppningar eller via sår. Skadorna som uppstår efter infektion gör att den fotosyntetiserande ytan på sparrisplantan minskar, vilket leder till att mindre mängd näring lagras i rotsystemet inför nästkommande säsong.
Fältbesöken genomfördes 18-22 september 2017; gråmögel förekom då hos alla sex besökta producenter och ”purple spot of asparagus” förekom hos fem av sex producenter. Medelvärdet i angreppsgrad för en undersökt rad med sparris varierade mellan 2–37% för gråmögel och mellan 3–60% för ”purple spot of asparagus”. Vid observationstillfället hade även 0-87% av fyllokladierna (ombildade stamdelar som funktionellt ersätter blad) fallit av från sparrisskotten, vilket var positivt korrelerat med angreppsgrad av såväl gråmögel som purple spot. Angreppsgraden av de båda sjukdomarna var också positivt korrelerad med varandra; det fanns ett linjärt samband mellan sjukdomarna. Dessa korrelationer var i linje med tidigare publicerade studier.
Den stora variationen mellan producenterna i det insamlade datamaterialet berodde troligtvis på lokal vädervariation, olika sortval, planteringstäthet, planteringsår och vissa kulturåtgärder såsom bevattning. På grund av den begränsade mängden observationer kunde inga orsakssamband klarläggas. Eftersom infektion av gråmögel och ”purple spot of asparagus” styrs av temperatur och fuktighet bör förebyggande växtskyddåtgärder fokusera på dessa faktorer. För att undvika stora skördeförluster i framtiden finns ett behov av att utveckla en integrerad växtskyddsstrategi för svampsjukdomar i sparrisproduktion.

,

Swedish asparagus production is on the rise, but productivity (measured in number of harvested tonnes per hectare) lags behind neighboring production countries. The average yield in Sweden in 2016 was 1.6 tonnes per hectare, while the preliminary yield in Germany in 2017 was 5.5 tonnes per hectare. As part of the project "Growth for Swedish asparagus production", a field study was conducted to investigate the disease incidence and severity of grey mould, caused by Botrytis cinerea, and purple spot of asparagus, caused by Stemphylium sp., in asparagus production in Scania, Sweden. In this study, only diseased fern was assessed.
A literature study was conducted to clarify the underlying mechanisms of the infection process. Six asparagus producers were included in the field study. Three elements constituted the field study; semistructured interviews with producers, identification of pathogens and visual assessments of disease severity. Disease severity was rated on a scale of 0-5, with each index corresponding to the relative area of the asparagus fern showing disease symptoms.
Infection is more likely to occur if conditions are optimal for the fungal pathogens. Optimal conditions for grey mould infections occurs when temperatures range from 12-30°C and there is at least 4 hours of leaf wetness or relative humidity above 93%. Purple spot of asparagus has an optimum of 20-25°C, approximately 10 hours of leaf wetness or relative humidity over 95%. Both pathogens enter their host through stomata or open wounds. The damage caused by the diseases reduce the photosynthetic area of the asparagus plant, resulting in crop losses due to less nutrients being stored in the root system for the harvest season.
Field observations were carried out on September 18-22 2017. Grey mould was found at all six farms and purple spot of asparagus at five out of six farms. Mean values of disease severity for a single row of asparagus ranged between 2–37% for grey mould and between 3–60 % for purple spot of asparagus. Defoliation of 0-87% was also noted, which was positively correlated with disease severity of both grey mould and purple spot of asparagus, respectively. The severity of both diseases was also positively correlated with each other, meaning that an increase in one coincided with an increase in the other. The observed correlations conformed to literature data.
The large variation of the disease assessments was probably due to local weather conditions, cultivar choice, planting density, planting year and some cultural measures such as irrigation method. However, causation was not clarified due to the limited amount of observations. Because infection of grey mould and purple spot of asparagus is highly influenced by temperature and humidity, preventive measures should focus on adjusting these factors to minimize disease. In order to avoid major crop losses in the future, there is a need to develop an integrated pest management strategy for fungal diseases in asparagus production.

Main title:Förekomst och angreppsgrad av gråmögel och ”purple spot of asparagus” i skånsk sparrisproduktion
Authors:Lundgren, Lotten
Supervisor:Liljeroth, Erland
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:sparris, Asparagus officinalis, gråmögel, Botrytis cinerea, Stemphylium vesicarium, Stemphylium botryosum, integrerat växtskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9207
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9207
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2018 08:34
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics