Home About Browse Search
Svenska


Forslund, Louise, 2017. Histopatologisk karakterisering av restriktiv kardiomyopati hos katt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Restriktiv kardiomyopati (RCM) är en primär myokardiell sjukdom som karakteriseras av en vänster- eller dubbelsidig förmaksdilation, utan tydliga ekokardiografiska tecken på hypertrofi eller dilatation av kamrarna. Histologiskt ses en endomyokardiell eller myokardiell fibros i hjärtmuskelvävnaden, vilket ger upphov till en diastolisk dysfunktion till följd av minskad elasticitet i kammarväggen. De strukturella och funktionella förändringarna i hjärtmuskulaturen leder så småningom till utveckling av kongestiv hjärtsvikt hos majoriteten av katterna.

Restriktiv kardiomyopati benämns i litteraturen som den näst vanligaste kardiomyopatin hos katt. I de flesta fall ses ett akut insjuknande, där grava sjukdomstecken på kongestiv hjärtsvikt alternativt arteriell tromboembolism uppkommer plötsligt utan tidigare tecken på sjukdom. Etiologin till sjukdomen är okänd. Endast ett fåtal studier baserade på relativt små studiepopulationer finns publicerade inom RCM hos katt.

Huvudsyftet med denna studie var att göra en histopatologisk karakterisering av sjukdomen med fokus på förändringar i extracellulärt matrix i kammarvävnaden.

Material i form av journaler, ultraljudsundersökningar, obduktionsrapporter och histologiska vävnadssnitt samlades in från katter som diagnostiserats med RCM under perioden 2004 till 2016 vid Universitetsdjursjukhuset på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Endast katter med bekräftad diagnos via ekokardiografisk och/eller makroskopisk och histopatologisk undersökning inkluderades i studien. Tillgängligt histologiskt material utvärderades med fokus på typ av fibros (ersättning- och/eller interstitiell fibros), fibrosdistribution, fettinfiltration samt förändringar i intramurala kärl (arterioskleros). Utvärderingen genomfördes av författaren med handledning av huvudhandledare (veterinär vid kardiologimottagningen vid Sveriges lantbruksuniversitet) samt biträdande handledare (veterinärmedicinska patologer vid Sveriges lantbruksuniversitet).

Totalt identifierades 54 katter med diagnosen RCM under den angivna tidsperioden. Sjutton av katterna hade genomgått en post mortal undersökning och i samtliga av dessa fall fanns tillgång till histologiskt material. Åtta av de 17 katterna hade i tillägg till obduktionen även fått diagnosen via ekokardiografisk undersökning.

Utöver en anmärkningsvärt kraftig fibros i vänster kammare hos flera katter, kunde histologiska förändringar även påvisas i höger kammare. Till skillnad från vänster kammare där fibrosen hade en endomyokardiell/myokardiell distribution kunde en övervägande subepikardiell distribution observeras i höger kammarvägg. I tillägg kunde en varierande grad av fettinfiltrat ses, i eller i anslutning till områden med fibros, hos majoriteten av katterna.

,

Restrictive cardiomyopathy (RCM) is a primary myocardial disease characterized by a left-sided or biatrial dilation, without echocardiographic signs of overt ventricular hypertrophy or dilation. Histological hallmarks are endomyocardial or myocardial fibrosis in the cardiac muscle tissue, leading to increased ventricular wall stiffness and diastolic dysfunction. The structural and functional alterations will consequently lead to congstive heart failure in the majority of the cats.

In current literature, RCM is considered as the second most common cardiomyopathy in cats. Most cases are characterized by an acute onset of severe clinical signs of congestive heart failure or arterial thrombosis appear without any previous signs of illness. The cause of the disease is currently unknown. The available literature on RCM in cats is limited to only a handful studies based on small populations published.

The main purpose of this master thesis was to conduct a histopathological characterization of the disease with a primary focus on extracellular matrix changes in ventricular tissue.

Medical records, ultrasound records, autopsy reports and histological tissue specimens were gathered from cats diagnosed with RCM between 2004 and 2016 at the University Animal Hospital at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. Only cats with diagnosis confirmed by echocardiographic- and/or macroscopic and histopathological examination were included in the study. The available histological material was examined with a focus on precense of fibrosis (replacement- and/or interstitial fibrosis), the distribution of the fibrosis, fat infiltration and changes in intramural vessels (arteriosclerosis). The evaluation was conducted by the author under supervision from the main supervisor (veterinarian at cardiology clinic at Swedish University of Agricultural Sciences) and assistant supervisor (pathologists in veterinary medicine at Swedish University of Agricultural Sciences).

In total, 54 cats were diagnosed with RCM during the given time period. Seventeen of the cats had undergone a post-mortem examination. For all these cases, histological material was also available. Eight of the 17 cats had, in addition to the autopsy, also been diagnosed with RCM by an echocardiographic examination.

In addition to the remarkably prominent fibrosis in the left ventricle in several cats, histological changes were also present in the right ventricle. However, contrary to the endomyocardical/myocardial distribution of fibrosis in the left ventricle a predominantly subepicardial distribution was observed in the wall of the right ventricle. Additionally, a varying degree of fat infiltration could be seen in or adjacent to fibrotic areas in the majority of the cats.

Main title:Histopatologisk karakterisering av restriktiv kardiomyopati hos katt
Authors:Forslund, Louise
Supervisor:Bersås Ljungvall, Ingrid
Examiner:Höglund, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:54
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:restriktiv kardiomyopati (RCM), felin, hjärta, histologi, fibeos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9187
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9187
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2018 08:12
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics