Home About Browse Search
Svenska


Hahne, Sara, 2017. Antinukleära antikroppar och immunoglobulin A hos tollare och schäfer : Antinuclear antibodies and immunoglobulin A in NSDTRs and German shepherd dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
641kB

Abstract

Novia scotia duck tolling retriever (tollare) och tysk schäferhund (schäfer) är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. Schäfer är en av de mest förekommande raserna att drabbas av systemisk lupus erythematosus (SLE) medan tollare har en påtagligt högre incidens jämfört med de flesta andra raser att drabbas av den SLE-liknande sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD). Antinukleära antikroppar (ANA) är en sensitiv markör för SLE och SLE-liknande sjukdomar. Standardmetoden för att påvisa ANA är indirekt immunofluorescens (IIF). IIF-ANA positiva hundar brukar delas in i två grupper beroende på fluorescensmönster; kornigt (utan kromosomreaktivitet) samt homogent (med kromosomreaktivitet). Andra typer av analysmetoder kan användas för att ytterligare kartlägga antinukleära antikroppar. En sådan teknik är till exempel immunodiffusion. Det är tidigare visat att endast hundar med kornigt IIF-ANA mönster ger utslag på immunodiffusion.

Förutom IMRD har tollare även visat sig vara överrepresenterade för steroid-responsiv meningit arterit (SRMA). En förhöjd koncentration av immunoglobin A (IgA) i cerebrospinalvätska (CSF) och serum kan observeras hos de flesta hundar som drabbas av SRMA. Både friska tollare och friska schäfrar har i tidigare studier haft relativa låga IgA-serumkoncentrationer jämfört med andra raser. Låga IgA-koncentrationer har tidigare associerats med andra immunmedierade sjukdomar såsom autoimmunitet och allergi.

Studien hade främst två syften. Det ena var att med immunodiffusion undersöka ANA-specificitet hos schäfer och hos tollare med misstänkt SLE eller SLE-liknande autoimmun sjukdom. Det andra var att med ELISA undersöka IgA-koncentrationerna i serum hos friska schäfrar och tollare samt hos tollare med SRMA och IMRD.

I ANA-undersökningen ingick 32 IIF-ANA positiva hundar med kornigt mönster (21 schäfrar, tre tollare och åtta individer av sju andra raser). Trettioen stycken var positiva på immunodiffusion. Tjugonio av dessa kunde vidare delas in i tre skilda undergrupper utifrån deras identitetsreaktioner på immunodiffusion. Grupp 1 (n=4) och grupp 2 (n=16) hade okända antigenreaktiviteter. Grupp 3 (n=9) hade antikroppar mot RNP. Två individer kunde inte placeras i någon av dessa tre grupper. En av dessa individer hade RNP-reaktivitet och den andra hade SSA/SSB-reaktivitet. En rasbunden ANA-specificitet uppmärksammades hos både tollare och schäfer då samtliga tre tollare tillhörde grupp 1 medan grupp 2 utgjordes av enbart schäfrar (80% av de immunodiffusionspositiva schäfrarna).

IgA-koncentrationen i serum analyserades hos 74 hundar varav 40 stycken tollare (elva friska, tolv med akut obehandlad SRMA, tio med SRMA under behandling och sju med IMRD), 28 stycken friska schäfrar samt tio kontrollhundar av tio olika raser. Tjugofem utvalda serumprover analyserades även externt vid Laboklin (Bad Kissingen, Tyskland). Schäfrarna hade ett statistiskt signifikant lägre IgA-medelvärde jämfört med de friska kontrollhundarna av olika raser. Hos tollarna (friska respektive sjuka) kunde ingen sådan signifikant skillnad av IgA-medelvärde ses. Bara två av åtta tollare med akut SRMA hade IgA-koncentrationer över referensintervaller, till skillnad från tidigare studier där förhöjda IgA-koncentrationer har observerats hos de flesta hundar med SRMA. Man kan spekulera i huruvida tollare kan ha en genetiskt annorlunda variant av SRMA jämfört med andra raser.

,

Novia Scotia duck tolling retrievers (NSDTRs) and German shepherd dogs are both overrepresented in some immune mediated diseases. German shepherd dog is one of the most common breeds to be affected by systemic lupus erythematosus (SLE), while compared to most breeds NSDTR has a substantially higher risk for developing the SLE-related disease immune mediated rheumatic disease (IMRD). Antinuclear antibodies (ANA) are a sensitive marker for SLE and SLE-related diseases. Indirect immunofluorescence (IIF) is the standard method for ANA analysis. IIF-ANA positive dogs are usually divided into two subgroups depending on their fluorescence pattern. Speckled pattern with no chromosomal reactivity and homogenous pattern with chromosomal reactivity. Other methods can be used to analyse and map antinuclear antibodies, immunodiffusion is such a method. Previous studies have shown that only dogs with a speckled pattern are positive on immunodiffusion.

Apart from IMRD, NSDTR has also shown to be clearly overrepresented in steroid responsive meningitis-arteritis (SRMA). Most affected dogs have an elevated concentration of immunoglobulin A (IgA) in both serum and cerebrospinal fluid (CSF). Healthy NSDTRs and German shepherd dogs have previously been shown to have relatively low IgA serum concentrations compared to most other breeds. Low IgA concentrations have previously been associated with other immune mediated diseases such as autoimmunity and allergy.

This study had two major aims. One was to examine ANA-specificity with immunodiffusion in German shepherd dogs and in NSDTRs with suspected SLE or SLE-related autoimmune disease. The other was to analyze serum IgA concentrations with ELISA, in healthy German shepherd dogs and NSDTRs, and in NSDTRs with SRMA and IMRD.

Thirty-two IIF-ANA positive dogs with speckled fluorescence pattern were part of the immunodiffusion study (21 German shepherd dogs, three NSDTRs and eight dogs of seven different breeds). Thirty-one of these were positive on immunodiffusion. Twenty-nine of the positive dogs could be further divided into three separate groups based on their reactions on immunodiffusion. Group 1 (n=4) and group 2 (n=16) had reactivity to unknown antigens. Group 3 (n=9) had antibodies directed to RNP. Two individuals could not be placed in either of the groups. One had RNP-reactivity and the other had SSA/SSB-reactivity. A breed associated ANA specificity was observed in both NSDTRs and German shepherd dogs. All NSDTRs belonged to group 1 and group 2 consisted only of German shepherd dogs (80% of immunodiffusion positive German shepherd dogs).

IgA concentration was analyzed in 74 dog sera; 40 NSDTRs (eleven healthy, twelve with acute untreated SRMA, ten with SRMA under treatment and seven with IMRD), 28 healthy German shepherd dogs and ten control dogs of various breeds. Twenty-five chosen sera were also analyzed at Laboklin (Bad Kissingen, Germany). German shepherd dogs had a statistically lower IgA mean value compared to the healthy control dogs. NSDTRs (healthy and ill) had no such statistical difference in IgA mean value. Only two out of eight NSDTRs with acute SRMA had IgA concentrations over the reference value, apart from previous studies where high IgA concentrations have been observed in most dogs with acute SRMA. One can speculate if NSDTR have a genetically different form of SRMA than other breeds.

Main title:Antinukleära antikroppar och immunoglobulin A hos tollare och schäfer
Subtitle:Antinuclear antibodies and immunoglobulin A in NSDTRs and German shepherd dogs
Authors:Hahne, Sara
Supervisor:Hamlin, Helene
Examiner:Gustås, Pia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:32
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:antinukleära antikroppar, Immunoglobulin A, nova scotia duck tolling retriever, tollare, schäfer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9193
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2018 12:28
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics