Home About Browse Search
Svenska


Norén, Linda, 2017. Konnektivitetsanalys i Piteälvens avrinningsområde. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Olika markanvändningar har under en lång tid format dagens skogslandskap och ekosystem. Skogsbruket är den mest omfattande markanvändningen och har alltid varit av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Sedan det moderna skogsbruket infördes har naturskogarna fragmenterats i allt större omfattning. Detta har påverkat många arters livsmiljöer och möjlighet till spridning. Myndigheter arbetar idag med att ta fram metoder för att förbättra den gröna infrastrukturen i landskapet och därmed säkerställa arters långsiktiga överlevnad, naturliga ekologiska processer och ekosystemtjänster. I detta arbete analyserades konnektiviteten mellan kända skogliga värdekärnor inom Piteälvens avrinningsområde, genom en känslighetsanalys med tre olika spridningsavstånd. Spridningsavstånden användes som approximation för arters spridningsförmåga. I analysen ingick även att analysera om nyligen kartlagda kontinuitetsskogar kan förbättra konnektiviteten mellan värdekärnorna och vilka kontinuitetsskogar som har störst betydelse för arters spridningsmöjligheter. Hypotetiskt bör konnektiviteten öka vid längre spridningsavstånd samt vid ett tillägg av kontinuitetsskogarna. Kontinuitetsskogarna med störst betydelse borde finnas i fjällregionen och de med minst betydelse vid kusten, med en viss variation vid olika spridningsavstånd.
Resultatet visade att det generellt inom Piteälvens avrinningsområde finns god konnektivitet mellan värdekärnorna, speciellt för de längre spridningsavstånden. De tillagda kontinuitetsskogarna kunde knyta samman vissa värdekärnor vilket ökade konnektiviteten. Kontinuitetsskogarna som hade störst betydelse för spridning mellan värdekärnorna fanns, med vissa undantag, nära fjällen och i norra delarna av inlandet. Dessa kan ha en nyckelroll vid en planering av naturvårdsanpassad skötsel och framtida avsättningar inom arbetet med grön infrastruktur, för att bättre kunna bevara den biologiska mångfalden.

,

For a long time, many different land users and uses has shaped the boreal forest landscapes and ecosystems. Forestry is the dominating land use and has always been of great economic importance for Sweden. Since modern forestry was introduced, natural forest fragmentation has increased. This has affected the habitats of many species and the ability to disperse between them. In the work with the green infrastructure concept, several authorities are currently developing methods to improve connectivity in the landscape to ensure long-term survival for species and maintenance of ecosystem processes and services. In this study, the connectivity between known forest nature conservation core areas in the Pite River watershed was evaluated, through a sensitivity analysis with three different dispersal distances. The dispersal distances are used as a proxy for species ability to move between forest habitats. The study included an analysis of whether recently mapped continuous cover forests could improve the connectivity between already known nature conservation core areas, and of which of the continuous cover forests that are the most important for species dispersal opportunities. Hypothetically, the connectivity should increase with longer dispersal distances and with the contribution of continuous cover forests. The continuous cover forests that are most important should be found near the mountains and the least important near the coast, but with some variation at different dispersal distances.
The result showed generally good connectivity between the nature conservation core areas in the Pite River watershed, especially for longer dispersal distances. Continuous cover forests linked some of the nature conservation core areas and thus improved connectivity. The continuous cover forests that had the most importance for species dispersal opportunities were, with a few exceptions, located near the mountains and the northern parts of the interior. These should have a key role in the planning of conservation oriented management and future set asides within the green infrastructure planning, to better preserve biodiversity.

Main title:Konnektivitetsanalys i Piteälvens avrinningsområde
Authors:Norén, Linda
Supervisor:Svensson, Johan and Andersson, Jon
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:24
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:ArcMap, grön infrastruktur, kontinuitetsskog, MatrixGreen, värdekärnor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9175
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9175
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Dec 2017 08:46
Metadata Last Modified:21 Dec 2017 08:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics