Home About Browse Search
Svenska


Moxstad, Torbjörn and Svärd, Wictor, 2017. Förändringsprocess med fokus på ledarskap : en fallstudie av EHB. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
341kB

Abstract

Förändringsprocesser är vanligt förekommande inom företag och det är något som organisationer ständigt arbetar med. En förändring tar tid att implementera i ett företag, det krävs tydliga och väl förklarade direktiv för att som anställd vilja delta aktivt i en förändringsprocess. Det blir alltmer viktigt i företag att ledaren har kompetens inom förändringsområden och att ledaren ständigt arbetar med en förändringsprocess för att aktivt delta i utvecklingen. Det gäller att ledaren tillfredsställer medarbetarnas inre motivation och skapar en egen övertygelse hos medarbetarna till att vilja förändras.

Syftet med studien är att undersöka hur en VD leder en förändringsprocess och motiverar medarbetarna för att lyckas med förändringsprocessen. Studien undersöker hur en ledare anpassar sitt ledarskap under en förändringsprocess och hur ledaren försöker motivera sina medarbetare under förändringsprocessen. Studiens fallföretag är Enköpings Hyresbostäder(EHB), ett kommunalt fastighetsbolag som ägs av Enköpings kommun. År 2015 tillsattes en ny VD i EHB, de genomgår därför en betydande förändringsprocess.

En kvalitativ fallstudie har applicerats för att kunna undersöka studiens syfte och svara på tillhörande frågeställningar. I studien används en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats, genom den induktiva ansatsen samlas empiri in för att tolkas och sammanlänkas med utvalda teorier. Ett kvalitativt angreppssätt är mest lämpat för studien då författarna tolkar respondenterna subjektiva uppfattningar. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts för att samla in användbar empiri, respondenterna i studien är EHB:s VD, ordförande och vice ordförande. Resultat framställs genom att koppla samman empirin och de utvalda teorierna, Kotters åtta steg rörande förändring används som en kärna i teoriavsnittet för att undersöka de olika stegen som ingår i en förändringsprocess. Golemans sex ledarskapsstilar används för att studera vilka ledarskapsstilar en ledare använder sig av under en förändringsprocess och Maslows behovsteori tillämpas i teoriavsnittet för att undersöka hur ledarskapet påverkar medarbetarnas motivation till att vilja förändras.

Genom intervjuerna framgår det tydligt att VD:n har det yttersta ansvaret under denna förändringsprocess. VD:n har sedan tillträdandet investerat mestadels av sin tid i att förändra företagets värdegrund. Studien visar att en ledare ständigt måste anpassa sitt ledarskap under en förändringsprocess och det krävs stor förändringsbenägenhet från ledarens sida för att lyckas med förändringsprocessen. Medarbetarnas motivation ökar i takt med hur mycket ledaren involverar dem i förändringsprocessen. Studiens resultat visar att ledarskapet blir mindre styrande utefter att de olika stegen avklaras inom förändringsprocessen.

,

ions are constantly working on. It is becoming increasingly important in companies that the manager has competence in areas of change. It is important that the manager satisfies the employees' internal motivation and creates their own conviction among the employees to want to change. The purpose of the study is to investigate how a CEO manages a change process and motivates employees to succeed in the change process. Enköpings Hyresbostäder(EHB) is a municipal property company that undergoes a significant change process when the company appointed a new CEO in 2015 and thus underwent a CEO's change. In order to best answer the essay's questions, a qualitative research strategy with an inductive approach is used. Empirical data is collected through three semi- structured interviews, CEO and two board members. Combining empirical data and the chosen theories produces results. Kotter's eight-step model is used as a core in the theory section to clarify the parts of a successful change process.

Through the interviews it’s clear that the CEO has the ultimate responsibility during this change process. The CEO has invested most of the time in changing the company's values. The result of this study shows that a leader must constantly adapt his leadership during a change process and therefore it requires a great need of changeability from the leader in order to succeed in the change process. Employee motivation increases as the leader involves them in the change process.

Main title:Förändringsprocess med fokus på ledarskap
Subtitle:en fallstudie av EHB
Authors:Moxstad, Torbjörn and Svärd, Wictor
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1128
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:förändringsprocess, ledarskap, motivation, styrelse, VD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9174
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Dec 2017 08:43
Metadata Last Modified:21 Dec 2017 08:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics