Home About Browse Search
Svenska


Liljegren, Madeleine, 2017. Utemiljö som vårdmiljö : hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
49MB

Abstract

Denna kvalitativa studie utvecklar, genomför och utvärderar en process för hur en fallpreventiv utemiljö
kan bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön för att främja fysisk aktivitet, vid vård- och omsorgsboenden
för personer med demenssjukdom. Utgångspunkten är dels att många personer boendes på Vellinge
kommuns vård- och omsorgsboenden råkar ut för fallolyckor och dels att fysisk aktivitet som
fallprevention inte genomförs som åtgärd i någon större omfattning. Utemiljöerna vid vård- och
omsorgsboendena uppfattas idag inte utgöra en del av den befintliga vårdmiljön. Metoder som används i
studien är aktionsforskning och utvärderingsforskning. Komponenterna forskning, aktion och utbildning
möts i ett samspel. Studiens målgrupp är personer med demenssjukdom och studiens deltagare utgörs
av representanter för Vellinge kommun, aktivitetsledare vid vård- och omsorgsboendena i Vellinge
kommun samt verksamhetschefer vid vård- och omsorgsboendena. Genom att utveckla, genomföra och
utvärdera en process där aktivitetsledarna har bidragit med kunskap i delmomenten workshop, gåturer
och platsanalyser, har ny kunskap om utemiljöns potential att bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön
erhållits. För att få en sammanhållen process har förutom aktivitetsledarna, även representanter för
Vellinge kommun samt verksamhetschefer för vård- och omsorgsboendena involverats i delmomenten
föreläsningar och resor. Studiens resultat redovisar processutvecklingen, processgenomförandet och
processutvärderingen för hur utemiljön kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention.
Studiens slutsatser är: 1.) en process kan utvecklas genom komponenterna forskning, aktion och
utbildning, 2.) en process kan genomföras genom delmomenten: beskrivning av organisation,
inspirationsresa, identifiering av teoretiskt ramverk, inspirationsföreläsning, identifiering av målgruppens
behov i kontakt med utemiljön, workshop, gåturer, platsanalyser, återkopplingsresa och
återkopplingsföreläsning, 3.) de delmoment som nämndes ovan kan sammantaget bidra med kunskap
om hur utemiljön kan bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön för att främja fysisk aktivitet och
fallprevention, 4.) den process som har beskrivits i studien, kan utvärderas genom muntliga och skriftliga
frågor, genom att reflektera över fördelar och nackdelar samt genom SWOT-analys samt 5.) för att
utemiljön ska kunna bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön vid vård- och omsorgsboenden i Vellinge
kommun för personer med demenssjukdom, bör både utemiljöer och verksamheter utvecklas utifrån
studiens resultat. Tidigare studier har fokuserat på fallpreventiva effekter av fysisk aktivitet samt
hälsofrämjande fördelar med utevistelse. Denna studie har adderat en ny aspekt att överväga vid
utformning av utemiljöer som vårdmiljöer samt kring verksamheters fortsatta arbete med fysisk aktivitet
och fallprevention.

,

This qualitative study develops, implements and evaluates a process for how fall preventive outdoor
environment can be an asset in the current health care environment to promote physical activity and fall
prevention, at nursing and care homes for people with dementia. The point of reference is that many
people living in Vellinge municipality's nursing and care homes have falls and that physical activity as fall
prevention is not undertaken as an action to any great extent. The outdoor environments at the nursing
and care homes is not perceived to be a part of the current health care environment. The methods used
in the study are action research and evaluation research. The components of research, action and
education meet in an interaction. The study's target group is people with dementia and the study's
participants are representatives of Vellinge municipality, activity leaders at nursing and care homes of
Vellinge municipality and managing directors of the nursing and care homes. Through developing,
implementing and evaluating a process where the activity leaders have contributed with knowledge in
practical workshops, walking interviews and location analyses, a new knowledge of the outdoor
environment as a potential asset for physical activity and fall prevention has been obtained. To achieve a
coherent process, in addition to the activity leaders, representatives of the municipality of Vellinge as well
as managing directors for nursing and care homes have been involved in the partial methods of lectures
and trips. The study's results show the process development, the process implementation and the
process evaluation, for how the outdoor environment can be an asset to promote physical activity and fall
prevention. The study's conclusions are: 1). a process can be developed through the components of
research, action and education. 2). a process can be carried out through the parts: organization
description, inspirational trip, identification of theoretical framework, inspirational lecture, identification of
the target group's needs in contact with the outdoor environment , workshop, walking interviews,
location analyses, feedback trip and feedback lecture, 3.) the parts mentioned above can together
provide knowledge about how the outdoor environment can become an asset in the existing healthcare
environment to promote physical activity and fall prevention, 4). the process that has been described in
the study can be evaluated through oral and written questions by reflecting on the pros and cons as well
as by SWOT-analysis and 5.) for the outdoor environment to be an asset in the existing health care
environment at the nursing and care homes in Vellinge municipality for persons with dementia, both
outdoor environments and activities should develop according the outcome of the study. Previous studies
have focused on fall prevention effects of physical activity and health promotion benefits of the outdoors.
This study has added a new aspect to consider in the design of outdoor environments as healthcare
environments and about the operation´s continued work with physical activities and fall prevention.

Main title:Utemiljö som vårdmiljö
Subtitle:hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention
Authors:Liljegren, Madeleine
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:Grahn, Patrik and Von Essen, Elisabeth
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:demenssjukdom, demensvänlig utemiljö, evidensbaserad hälsodesign, fallprevention, fysisk aktivitet, processgenomförande, processutveckling, processutvärdering och vårdmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9157
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9157
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2017 11:32
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 12:40

Repository Staff Only: item control page