Home About Browse Search
Svenska


Alupo, Caroline, 2017. PTSD hos hund : en enkätstudie om psykiskt trauma hos hund. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
564kB

Abstract

Canine post-traumatic stress disorder (PTSD) is a subject in need of scientific attention, as dogs suffer greatly from traumatisation. Previous animal studies prove the disorder not only to be a human phenomenon. This study investigates canine symptoms of PTSD, and if the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition (DSM-V) can be used as a guideline when diagnosing dogs. Another aim was to research the characteristics of the traumatising incidents, the so called stressor. Furthermore, sleep disturbance and gastrointestinal issues were studied as well as the dog owners’ perception on the effectiveness of training methods and the use of punishment. Data was collected via an online questionnaire.
The results are based on 57 cases of dogs, the dog owners state their dogs to have experienced a potentially traumatising incident, subsequently developing symptoms such as; increased reactivity, vigilance, self-destructive behaviour, sleep disturbance, startle responses, fear induced behaviours, general stress symptoms, avoidance, withdrawal, avoidance of triggers and aggression. Both active and passive coping strategies were detected. These symptoms resemble the key criteria required when diagnosing PTSD in humans.
The traumatising experiences catalysing PTSD symptoms in dogs had humans as a common denominator; harsh handling, domineering training attempts, attacks, abuse and/or neglect. Being attacked by other dogs, accidents and experience of fireworks were other recurrent incidents. In regards of training, tattling and BAT were perceived effective and very effective by the dog owners. Methods such as positive punishment and CAT were often perceived as ineffective or even stated to have a bad effect.
The reported use of punishment, attempted to control extrovert symptoms, was alarming and strongly advised against when dealing with dogs in general, and in PTSD dogs in particular, since harsh handling and domineering was a common stated stressor leading to the onset of PTSD. The suffering experienced by PTSD dogs is extensive and in many cases easy to prevent. The strongest preventive tool being the understanding of dogs´ emotional life.

,

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos hund är ett ämne i behov av vetenskaplig uppmärksamhet då trauma som orsak till aggression och rädsla hos hund är vanligt. Diagnosen är i dagsläget sparsamt tillämpad vid utredning och beteendeterapeutisk behandling av hundar. Dock är risken vid feldiagnostisering att hundar utsätts för inadekvat behandling som riskerar att förvärra prognos och symptom. Detta kan i sin tur resultera i än mer lidande. Ökad kunskap om bakomliggande orsaker till aggression och rädsla, samt ett relevant diagnosticeringsverktyg för PTSD är av stor vikt för angripa problemet. Syftet med denna studie var att undersöka PTSD hos hund, ringa in relevanta psykiska symptom, undersöka förekomsten av fysiska symptom och se över möjligheten att kliniskt diagnostisera PTSD hos hund. Av intresse var även att hitta gemensamma nämnare inom de händelser som traumatiserat hundarna. Allt för att bidra till reducering av ett allvarligt syndrom med psykiska så väl som fysiska hälsoskadliga konsekvenser.
Fenomenet PTSD är välkänt hos människa och studier visar att även övriga djur kan utveckla PTSD efter att ha upplevt en allvarlig stressor. Denna studie undersökte DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5e utgåvan av American Psychiatric Association) som riktlinje vid diagnosticering. Redskapet anpassades till arten genom att kriterier innefattande tankar och minnesbilder togs bort, då vi i dagsläget inte kan bevisa förekomsten av dessa hos hund. De händelser som initierat utvecklingen av PTSD undersöktes, samt förekomsten av rubbad sömn och mag- och matsmältningsproblem, då det visat sig vara vanliga bieffekter hos människor som lider av PTSD. Vidare studerades hundägares uppfattning om olika träningsmetoders effekt på hundarnas utlopp samt nyttjandet av bestraffning.
Data samlades in via ett frågeformulär, av 78 inkomna enkätsvar uppfyllde 57 fall kriterierna för diagnosen PTSD. Dessa hundägare redogjorde för hur deras hundar upplevt en grav stressor, en händelse som mycket väl kan ha upplevts som en livsfara. Därefter har de enligt ägarna utvecklat symptom som enkäten bekräftade var PTSD indikationer. Symptom såsom ökad vaksamhet och reaktivitet, skyggande, självdestruktiva beteenden, stress- och ångestrelaterade beteenden, rädsla och aggression, reaktion på och undvikande av triggers, nedstämdhet och oro påträffades. Både aktiv och passiv stresshantering noterades. Dessa symptom överensstämmer med viktiga kriterier för PTSD hos människa, enligt DSM-V. Återkommande orsaker till traumatisering och därmed utvecklandet av PTSD hos hund var hårdhänt hantering och dominansbaserad hundhållning eller träning, misshandel eller vanvård. Att attackeras av en annan hund (inom eller utom familjen), olyckor och upplevelser av fyrverkerier var även vanliga orsaker.
42
Gällande träning ansåg hundägare att skvallerträning och BAT var effektiva respektive väldigt effektiva. Metoder såsom positiv bestraffning och CAT ansågs ineffektiva samt att ha dålig effekt. Vi fann även att bestraffning användes i försök att kontrollera utåtagerande beteenden såsom aggressions- eller rädsloinducerade utfall. Förekomsten är alarmerande då aversiva metoder bör undvikas i relation till hundar i allmänhet, vid hantering av PTSD hundar i synnerhet. Eftersom en återkommande orsak till traumatisering är just hårdhänt hantering och dominerande, kommer detta förhållningssätt riskera åter-traumatisering och är därmed troligt att förvärra symptombilden och öka lidandet hos hunden.
Av djurvälfärds-skäl är det av stor vikt att belysa ämnet, då PTSD-hundars lidande är omfattande och i många fall enkelt att förebygga. En viktig faktor i förekommande åtgärder är att sprida kunskap om hundars känsloliv och effekten av psykiskt trauma. Därutöver behöver hund-yrkesverksamma adekvata, etiska och moderna redskap att hantera hundar i allmänhet, aggressiva och rädda hundar i synnerhet. Vidare behöver hundpsykologer ett konkret diagnostiskt redskap för PTSD hos hund samt holistiska och orsaksorienterade rehabiliteringsåtgärder för dessa hundar.

Main title:PTSD hos hund
Subtitle:en enkätstudie om psykiskt trauma hos hund
Authors:Alupo, Caroline
Supervisor:Loberg, Jenny
Examiner:Anderson, Claes
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:721
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:canis familiaris, ethology, canine PTSD, post-traumatic stress disorder, dog psychology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9151
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9151
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:English
Deposited On:06 Dec 2017 13:07
Metadata Last Modified:06 Dec 2017 13:07

Repository Staff Only: item control page