Home About Browse Search
Svenska


Nordkvist, Erik, 2017. Prispåverkande faktorer på skogsfastigheter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mycket har hänt på fastighetsmarknaden för skogsfastigheter sedan avregleringen av lant- och skogsbruksfastigheter år 1990. Priserna har sedan dess gått uppåt och börjar nu sakteliga stabilisera sig (2017). Kunskapen om vad som påverkar priserna är viktiga för mäklare, skogsägare och olika institutioner. Avkastningen från skogen i form av försäljningen timmer och massaved har historiskt varit viktiga för att beskriva fastighetspriserna. Allt eftersom kunskapen på området ökat har andra faktorer än de knutna till avkastning fått större betydelse.

Huvudsyftet med detta arbetet var att stärka kunskapen kring värdepåverkande faktorer på skogsfastighetens marknadspris. Hur påverkar exempelvis skogsfastighetens pris av volymen gallringsskog? Resultatet från studien syftar till att ligga till grund för förbättrade värderingsmetoder. Faktorerna har studerats genom ett definierat geografiskt område i Sverige. Variablerna som undersöktes var bilväg, strandlinje mot vatten, volymen gallringsskog under slutavverkningsålder, volymen skog över lägsta slutavverkningsålder, antal skiften, bonitet, storlek och den produktiva arealen på skogsfastigheten i förhållande till hela arealen.

Studien undersöker med hjälp av vedertagen teori på området några variabler som antas påverka priset på skogsfastigheter. Multipel regressionsanalys har använts för att undersöka variablernas påverkan och storlek. En statistisk modell har sedan tagits fram som kan användas för att beskriva fastighetspriset utifrån de variablerna med statistik säkerställd påverkan på priserna.

Resultatet från studien visade att antal skiften, volymen gallringsskog över lägsta slutavverkningsålder, volymen slutavverkningsskog över lägsta slutavverkningsålder och storlek hade statistik påverkan på priserna. Studien visade att enskilda faktorer kan ha stor påverkan på priserna beroende på hur stora de är.

,

Much has happened in the market for forest properties in recent years. Prices have only been rising since the 1990s and are now beginning to stabilize. Knowledge of what affects prices is important for brokers, forest owners and institutions. The yield from the forest in terms of sales timber and pulpwood has historically been important for determining property prices. As knowledge in the area has increased, other factors than those linked to returns have gained more importance.

The main purpose of this work was to strengthen the knowledge of value-influencing factors on the forest property's market price. How is for example, the value of forest property affected by the volume of forest in thinning age? The result of the study aims at laying the foundation for improved valuation methods. The factors have been studied through a defined geographical area in Sweden. The variables investigated were car road access, waterline frontage, the volume of thinning forests not yet in harvesting age based on the legislation, the volume of forests over the lowest age based on the law, the number of shifts, the site productivity, size and the productive area of the forest property in relation to the entire area.

The study, with the help of established theory in the field, examines some variables that are believed to affect the price of forest properties. Multiple regression analysis has been used to investigate the impact and size of variables. A statistical model has then been developed that can be used to describe the property price based on the variables with statistically guaranteed impact on prices.

The results from the study showed that the number of shifts the volume of thinning forests not yet in harvesting age based on the law, the volume of forests over the lowest age based on the law and size had statistical impact on prices. The study showed that individual factors can have a major impact on prices depending on their size.

Main title:Prispåverkande faktorer på skogsfastigheter
Authors:Nordkvist, Erik
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:197
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:fastighetsvärdering, hedonisk prismodell, implicita priser, marknadsvärde, skogsfastigheter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9199
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9199
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2018 12:43
Metadata Last Modified:15 Jan 2018 12:43

Repository Staff Only: item control page