Home About Browse Search
Svenska


Gyllemark, Caroline, 2008. Färre och färre händer : intervjuer om morgondagens landskapsförvaltare i det småskaliga odlingslandskapet. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

This degree project is based on my personal relation and engagement to the small-scaled cultural landscape. My viewpoint is the village Torpa in Östergötland. My observations of the changes and development together with the stories of the village people has lead me to the questioning about the future prospects of the small-scaled cultural landscape. The rationalization of the society and our urban culture has lead to big changes in the cultural landscape and the people have reduced to a small crowd. Fewer and fewer hands are managing the small-scaled cultural landscape and fewer and fewer young people have connection to this kind of landscape and its management. The cultural landscape is reducing and grows over, the agricultural companies get bigger, fewer and more specialized and soon there will be many pension retirements in the agricultural sector. Many of today's Swedish farms have no heir or heiress. Sweden operates its environmental issues on the basis of sixteen environmental goals and one of those is Ett rikt odlingslandskap. The small-scaled cultural landscape has many great values and its future existence is completely dependent on the younger generation taking over and managing the landscape. The question is if enough of today's youth, who has more choices and opportunities than yesterday's youth, will choose to go on managing the small-scaled cultural landscape? By searching for contextual knowledge and meet and talk with the people out in the field I have tried to get clarity in my own questioning about the future prospects of the small-scaled cultural landscape and tomorrow's landscape managers.

The interviews that took place in the river valley of Bräkneån in Blekinge and Bråbygden in Småland points to that the small-scaled landscape will continue reducing and that there will be too few people to continue managing it. The probable overgrowing is a development in the opposite direction of the Swedish environmental goal Ett rikt odlingslandskap. The overgrowing can be reduced by more landscape managers, but the time is running out.The middle age of the managers is high and the older generation of farmers is getting too old to maintain the management of the small-scaled cultural landscape. To make the future of this kind of landscape possible we have to wake an interest among the younger generation and facilitate and make it possible for them to take over. We also have to increase the awareness of the broad mass. The interviews points out that cooperation and good development of the countryside are keystones for the future of the small-scaled cultural landscape. The strategies and purposes of the European Landscape Convention have clear similarities with what the interviews suggests as important conditions for the small-scaled cultural landscape survival. This shows that the convention can come to get great importance for this kind of landscape when it ratifies and carries out in Sweden. The development towards fewer and fewer managers of the cultural landscape increases the need for landscape planners with views and ways of working tied locally and with an overall view. Here we landscape architects have an important role to play. The environmental threats make us more and more reminded in our ways of living and a development for a sustainable world is needed. This could benefit a living small-scaled cultural landscape again!

,

Detta examensarbete har sin grund i min personliga relation till och engagemang för
det småskaliga odlingslandskapet. Min utgångspunkt är byn Torpa i Östergötland. Mina
iakttagelser av byns förändringar och utveckling tillsammans med vad människor i byn
har berättat för mig har lett fram till ett ifrågasättande kring framtidsutsikterna för det
småskaliga odlingslandskapet. Rationaliseringen i samhället och vår urbana kultur
har lett till att odlingslandskapet genomgått och genomgår stora förändringar och att
människorna i landskapet har reducerats till en liten skara. Färre och färre händer brukar
det småskaliga odlingslandskapet och färre och färre unga människor har koppling till
den här typen av landskap och dess förvaltning. Odlingslandskapet minskar och växer
igen, jordbruksföretagen blir allt större, färre och mer specialiserade och inom kort väntas
stora pensionsavgångar inom lantbrukarkåren. Många av dagens svenska lantbruk har
ingen arvtagare. Sverige bedriver sitt miljöarbete utifrån sexton miljömål och däribland
Ett rikt odlingslandskap. Det småskaliga odlingslandskapet har mycket stora värden och
dess fortsatta existens är helt beroende av att den yngre generationen tar vid och brukar
vidare. Men frågan är om tillräckligt många av dagens unga människor, som har helt
andra valmöjligheter i livet än vad unga människor hade förr, kommer att välja att vårda
och bruka vidare det småskaliga odlingslandskapet? Genom att söka upp kontextuell
kunskap och möta och samtala med människor ute i praktiken har jag försökt nå klarhet
i mitt eget ifrågasättande om det småskaliga odlingslandskapets framtidsutsikter och om
morgondagens landskapsförvaltare.
Intervjuerna som är genomförda i Bräkneåns dalgång i Blekinge och Bråbygden i Småland
tyder på att odlingslandskapet i Sverige kommer att fortsätta att minska och att det
kommer att vara för få människor som tar vid den fortsatta skötseln av det småskaliga
odlingslandskapet. Odlingslandskapets troliga fortsatta igenväxning är en utveckling i rak
motsats till det svenska miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Igenväxningen kan motverkas
genom fler förvaltare, men tiden börjar bli knapp. Medelåldern hos lantbrukarna är hög
och den äldre lantbrukargenerationen börjar bli för gammal för att upprätthålla skötseln av
odlingslandskapet. För att möjliggöra det småskaliga odlingslandskapets fortlevnad måste
vi tidigt väcka ett intresse hos den yngre generationen och underlätta och göra det möjligt
för morgondagens landskapsförvaltare att ta vid och bruka markerna. Vi måste även öka
medvetenheten om den här typen av landskap och dess kontext för den breda allmänheten.
Intervjuerna påvisar att samverkan och god landsbygdsutveckling är grundläggande
beståndsdelar för det småskaliga odlingslandskapets framtid. Den Europeiska
landskapskonventionens strategier och syften har stora likheter med det som har framhållits
under intervjuerna som viktiga förutsättningar för det småskaliga odlingslandskapets
fortlevnad. Detta tyder på att konventionen kan komma att få stor betydelse för den här typen
av landskap när den ratificeras och genomförs i Sverige. Utvecklingen mot färre och färre
brukare i odlingslandskapet gör att behovet av landskapsplanerare med ett lokalt förankrat
syn- och arbetssätt och med en helhetssyn ökar. Här har vi landskapsarkitekter en viktig roll
att spela. Miljöhoten gör sig allt mer påminda i vårt leverne och en utveckling mot en hållbar
värld fodras. Detta kan komma att gynna ett åter levande småskaligt odlingslandskap!

Main title:Färre och färre händer
Subtitle:intervjuer om morgondagens landskapsförvaltare i det småskaliga odlingslandskapet
Authors:Gyllemark, Caroline
Supervisor:Gustavsson, Roland
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:51
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskap, småskaligt odlingslandskap, skogsbygd, mellanbygd, kvalitativa intervjuer, småskalighet, rationalisering, landskapsvård, förvaltning, landskapsförvaltare, lantbrukare, miljömål, landsbygd, landsbygdsutveckling, samhällsförening, samverkan, Bråbygden, Bräkneåns dalgång, föryngring, generationsskifte, framtidstro, framtidsutsikter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9007
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9007
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 12:35
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics