Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Johan, 2007. Kontrollerad trafik i fält : ett odlingssystem för Sverige?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
440kB

Abstract

Dagens jordbruksmark är till olika grad onödigt packad till följd av tunga maskinsystem. För att återskapa odlingsjordens optimala porositet måste jorden årligen luckras. Jag ville i mitt arbete undersöka om åkerjordens normala porositet kan återskapas om den generella jordpackningen begränsas och den optimala växtplatsen uppnås med hjälp av ny precisionsodlingsteknik och hur det i så fall påverkar den totala energiförbrukningen och lönsamheten under svenska förhållanden. Controlled Traffic Farming eller Kontrollerad trafik i fält innebär en minimering av den generella skadliga jordpackningen som verkar skördenedsättande. Odlingssystemet bygger på att man inrättar fasta spår i fälten dit all maskintrafik härleds. Jordpackningen koncentrerades på så vis enbart till själva körspåren i fältet. För att kunna praktisera odlingsmetoden anpassas alla maskiner till samma spårvidd och jordbruksredskapens arbetsbredd anpassas i moduler som är udda multiplar av varandra. För att minimera andelen spår som ger lägre skörd lämpar sig ett odlingssystem med fast körspår bäst i plöjningsfri odling av tröskgrödor som ger möjlighet till stora bearbet¬ningsbredder. För att kunna återkomma till exakt samma spår vid varje tillfälle år efter år måste man ta hjälp av någon form av satellitnavigeringsutrustning på sina lantbruks¬maskiner, företrädesvis automatisk styrning. I Sverige finns en gård (Lydinge Jordbruk AB, Bjuv) som anammat odlingssystemet tillsammans med en övergång till plöjningsfri odling. På gården kan man efter två år se positiva konsekvenser: jorden reder sig lättare inför sådd och insatserna i form av diesel och arbetstimmar i fält har reducerats starkt. För att bedöma lönsamheten i odlingssystemet användes information från min litteraturstudie. Alla beräkningar gjordes på fiktiva gårdar som kom att omfatta 200, 600 och 900 hektar. Maskinbredderna på de olika gårdarna antogs till 6, 8 respektive 9 meter efter driftsomläggningen till kontrollerad trafik. För att bedöma skillnaden mellan odlings¬systemen gjordes parallella beräkningar på övergång från plöjd respektive plöjningsfri odling Från respektive gårds skördevärde justerades förändringar och konsekvenser till följd av omläggning till kontrollerad trafik. Skördeökning på icke packade delar av fältet fastställdes till 4,2 procent. Spårbredden antogs till 50 centimeter samt att grödan kompenserar skördebortfallet med 50 procent i de osådda spåren. Körspåren antogs varken jordbearbetas eller besås. En effektivitetsbesparing till följd av automatisk styrning via RTK- satellitnavigerig bestämdes till 10 procent för vissa körslor. När skördevärdet korrigerats visar det sig att kostnaden för skördebortfall som är ett resultat av osådda spår inte kan uppvägas av ökad skörd på grund av minskad mark¬packning samt minskad energiförbrukning för etablering av ny gröda. Inget utrymme för modifieringar och nyinvesteringar finns på någon av gårdarna. Per hektar blir förlusten 253 kr för gården på 200 hektar, 99 kr för gården på 600 hektar och 50 kr för gården på 900 hektar. Om skördeökningen istället antas till 10 procent blir det ekonomiska resultatet per hektar och år positivt för samtliga gårdar. Per hektar blir vinsten 192 kr för gården på 200 hektar, 356 kr för gården på 600 hektar och 409 kr för gården på 900 hektar. Vid bedömningen av mitt resultat måste man ha i åtanke att ett flertal försök och undersökningar sammanställts i samma kalkyl. Resultatet har på så vis många felkällor och kan därför inte vara överförbart till en verklig gård. Odlingssystemet med fasta körspår kan troligtvis ge många andra fördelar och nackdelar som inte innefattas i detta arbete. Resultatet bör därför ses som en vägledning.

,

The cropping of today is different extent unnecessary packed because of heavy farm- machinery system. To recover the topsoil to optimal pore the soil normally need to be loosen every year. In my job I like to examine if the farm- soil normal pore recover if the general soil- packing can be limited and the optimal plant-place achieve in help of new precision- growing- technology and how that will affect the total energy use and economy for Swedish farmers.
Controlled Traffic Farming means that you reduce the generally soil-compaction witch results in increase yield. This growing system concentrates all traffic in field to certain wheel tracks in the field, in that way the soil- compaction concentrate just to the wheel tracks. To be able to practice this method you need to modify all the farm machinery to same axel width and give all farm equipment the same width or a width that is multiply with each other. To make the area of tramlines as small as possible the controlled traffic system is best then using reducing tillage in combination with a crop rotation with cereals and other crops that’s possible to harvest with a combine- harvester. That’s make the space between tracks wider. To be able to come back to the same tramline for every operation it is necessary use some kind of satellite- guides and auto steer of farm machinery. Different price and precision are available on the market.
In Sweden there is one farm (Lydinge Jordbruk AB, Bjuv) that has adapted the system with controlled traffic in field together with changeover to reducing tillage. After two years with the cropping- system there is positive effects of the soil. It is easier to prepare the soil for sowing and input of diesel and labour has been strongly reduced.
To estimate the profitability for controlled traffic farming I used information from my litterateur studies. All calculations have been made on fictitious farms, 200, 600 and 900 hectares of cropping. The width of the machinery suppose to 6, 8 and 9 meters after the changeover to controlled traffic. As a ground to the calculation I decided field operations, and capacity for every machine. Parallel calculations were made to see the difference between plough and reduced tillage. Some of the operations were calculate with reducing of overlap because of using satellite navigation.
Adjustments were then made from the yield- value as a consequence of changeover to controlled traffic for every fictitious farm.
Track wide set to 50 centimetre, compensation of yield lose to 50 % in the track and
4,2 % increase yield for non- trafficked area. The tramline area wasn’t tilled or sown.
When the calculations were done, money for modification and investment as a consequence of changeover to controlled traffic farming remind.
My result appear that yield lose as consequence of non sown tramlines wasn’t big enough to compensate for increase of yield based on the non- traffic area and drop of manpower and energy. The income per hectare drop -253 SEK for the 200 hectare farm, -99 SEK for the 600 hectare farm and -50 SEK for the 900 hectare farm. The changeover from plough to reduced tillage and controlled traffic gave increase of the
returns for all three farms. Calculation with 10% increase yield for non- traffic area instead of 4% give increase of income from all three farms.
My result is a compilation of many different research results putting together in one calculation. From that point of view my result got lots of source of error and can’t be used on real farms. There are probably plenty of benefits and challenges in this way of cropping. See this document just as guidance.

Main title:Kontrollerad trafik i fält
Subtitle:ett odlingssystem för Sverige?
Authors:Eklund, Johan
Supervisor:Nilsson, Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:14
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:jordbruksmark, porositet, odlingssystem, odlingsmetoder, jordpackning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9043
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9043
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 11:58
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 11:58

Repository Staff Only: item control page