Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Anna-Lena, 2008. Företagsformer för lantbruksföretag : för- och nackdelar. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Lantbruksföretag kan förekomma i olika företagsformer. Då det finns ett antal olika regler, såväl skatterättsliga som civilrättsliga som gäller för olika slags företagsformer så är det viktigt att ha rätt slags företagsform.

De företagsformer som förekommer för lantbruksföretag är enskild firma, enkelt bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. De frågeställningar som jag har i arbetet är: Vilket är bästa företagsformen för lantbruksföretag, vilken betydelse har företagsformen vid ett generationsskifte samt vilken skatt det blir på uttaget vid olika företagsformer.

Det kan konstateras att skattemässigt så har man i stor utsträckning neutralitet mellan de olika företagsformerna. Detta genom att ägare till enskilda firmor, enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag har möjlighet att göra räntefördelning som innebär ett slags ränta på deras egna kapital. Vidare har de möjlighet att sätta av till expansionsfond och periodiseringsfond vilket innebär en resultatutjämning mellan olika år.

I enskild firma och enkelt bolag så är det ägaren som är skattesubjekt och som ansvarar för alla förpliktelser och åtaganden. Handelsbolag och kommanditbolag är självständiga juridiska personer men ägarna har personligt ansvar för de åtaganden och förpliktelser som bolaget har. Skattemässigt så deklarerar ägarna för bolagets inkomster medan bolaget självt svarar för moms, fastighetsskatt och arbetsgivareavgifter. Finessen med ett kommanditbolag är att det endast är en av delägarna som behöver vara obegränsat ansvarig medan resten av delägarna kan ha ett ansvar som begränsas till satsat kapital.

Aktiebolag är självständiga juridiska personer som även är skattesubjekt. Ägarna riskerar här endast sitt aktiekapital.

Vid enmansföretag är enskild firma det enklaste, men ur risksynpunkt är aktiebolag att föredra. Om det är två eller flera som driver verksamhet som inte är alltför omfattande så räcker det med enkelt bolag annars bör man ha aktiebolag. Vid ett generationsskifte så beror det på hur mycket överlåtaren vill ha ut för de lösa tillgångarna vad det gäller bästa företagsform. Om lösöret är lågt bokfört så kan man i ett aktiebolag sälja ut tillgångarna till verkligt värde och endast skatta med 28 % och sedan ta ut vinsten som lågbeskattat kapital under ett antal år.

Vad det gäller skatt på uttag är det vinsten i företaget som beskattas hos ägaren vid enskild firma, enkelt bolag, handelsbolag och kommanditbolag. I ett aktiebolag sker uttagen antingen som lön eller utdelning. Bolaget betalar skatt och arbetsgivareavgifter. Utdelning beskattas som vinst hos bolaget och inkomst av kapital hos ägaren.

,

Agriculture companies could be in different company forms. There are various rules between different company forms.
The company forms that you have in agriculture are private firm, private firm with more than one owner, trading company, limited partnership and limited company. The questions that I had was the following: What is the best company form to a agricultural company, which meaning does the company form have in a change of generation and what are the taxes on the money the owner takes out of the company in different company forms.
If you take a look on the taxes there is nearly neutrality between the company forms. In private firms, trading company and limited company the owner has the possibility to take interest which is based on the owner's capital. They also have the possibility to equalize incomes between different years by the use of tax funds.
In a private firm and in a private firm with more than one owner it is the owner who has the personally responsible for the firm's agreements and liabilities. The owner is the tax subject. A trading company and a limited partnership is a juridical person but the owners still have the personally responsibility for the company's liabilities and agreements. In a trading company and a limited partnership it is the company which have to account for the VAT, the house tax and employer's contribution but the owners have to declare the profit in the company. In a limited partnership there are two types of owners: limited partners whose liability is limited to the capital they have provided and there also is at least one general partner whose liability is unlimited.
A limited company is a juridical person. It is a tax subject. The owners have the responsibility of the capital they have provided.
In a one man company the private firm is the easiest, but to eliminate the risk the limited company is to prefer. If there is more than one person in a company which is not too big they could have a private firm with more than one owner. If the company is more extensive it is better to have a limited company. In a change of generation it depends of how much the older generation want to get paid for the assets to find out the best company form. If the assets are low entered it is possible in a limited company to sell the assets to the real value and only pay tax with 28%. After that the older generation could take out the profit as low-taxed capital during a couple of years.
Concerning tax on the money the owner takes out of the company it is the company's profit that the owner had to pay tax for in a private firm, a private firm with more than one owner, trading company and limited partnership. In a limited company the money that the owner takes out becomes salary or dividend. The limited company pays the tax and employers contribution. The dividend is taxed as profit as the company and income of capital to the owner.

Main title:Företagsformer för lantbruksföretag
Subtitle:för- och nackdelar
Authors:Jönsson, Anna-Lena
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:företagsformer, lantbruksföretag, enskild firma, enkelt bolag, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening, generationsskifte, eget uttag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8955
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8955
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 10:50
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics