Home About Browse Search
Svenska


Liljenmalm, Felicia, 2017. Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer : en undersökning om djurskyddshandläggarnas kunskaper. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
415kB

Abstract

Ett klart samband har sedan tidigare kunnat ses mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Om någon utsätts för våld av en närstående är risken stor att djuren i hemmet också är utsatta och vice versa. Sällskapsdjur har fått mest fokus i tidigare forskning, men lantbrukets djur kan också utsättas för våld. En djurskyddhandläggare träffar ofta lantbrukets djur under arbetstid då deras uppgift är att kontrollera att djurägare efterlever gällande lagstiftning och behandlar sina djur väl. Chansen att våld upptäcks på en gård kan öka betydligt om handläggarna har den kunskap som krävs för detta. Syftet med den här studien var att, med hjälp av en enkät, undersöka vilken kunskap djurskyddshandläggarna i Sverige har om sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer. Enkätens 14 frågor skrevs baserat på metodlitteraturen för att hålla hög reliabilitet och validitet. Enkäten skickades därefter per mail till landets 21 länsstyrelsers allmänna epost-adresser för vidarebefordring till den tänkta målgruppen. Endast 34,5 % av de 200 djurskyddshandläggare som finns svarade på enkäten. En låg svarsfrekvens var dock väntad då detta är vanligt vid webbaserade enkäter. Handläggarnas svar på enkätens frågor visade att de har övervägande god kunskap om det generella sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Det råder dock vissa brister i deras kunskaper när det gäller att sambandet även kan förekomma bland lantbrukets djur. Djurskyddshandläggarna behöver få mer information om sambandet gällande lantbrukets djur, om hur våld kan användas mot dessa och om hur skador kan se ut och upptäckas. Handläggarna berättar att deras länsstyrelser i hög grad förmedlar information om att sambandet kan förekomma bland sällskapsdjuren, däremot visar studien att lantbrukets djur behöver involveras i den information som redan förmedlas. Handläggarna saknar i många fall rutiner för hantering av ärenden där sambandet förekommer eller misstänks förekomma. Länsstyrelserna behöver införa rutiner, eller behöver informera handläggarna om befintliga rutiner, för hantering av dessa ärenden. Handläggarna tycker även att det saknas samarbeten mellan länsstyrelser, myndigheter och organisationer. Länsstyrelserna behöver samarbeta mer med varandra och ta fram, eller dela med sig av, informationsmaterial om ämnet och modeller om hur ärenden kring detta kan hanteras. Ett samarbete mellan myndigheter och organisationer behöver upprättas för att med gemensam styrka kunna hjälpa utsatta människor och djur.

,

A connection has previously been found between violence against animals and violence in close relations. If someone is abused by a relative, the risk is high that a pet also is abused, and vice versa. Companion animals have gained the greatest attention in previous research, but farm animals can also be subjected to violence. An animal welfare officer’s duty is to check that animal owners comply with current legislation and treat their animals well, why they often meet farm animals during working hours. The chances of violence being detected on a farm could increase significantly if the animal welfare officers have the knowledge required for this. The purpose of this study was to investigate Swedish animal welfare officers’ knowledge about the connection between violence against farm animals and violence in close relations, with the help of a survey. The 14 questions of the survey were written based on literature regarding methods in order to maintain high reliability and validity. The survey was then sent by mail to the 21 county administrative boards’ general email addresses to be forwarded to the intended target group. Only 34.5% of 200 animal welfare officers responded to the survey. However, a low response rate was expected since that is common for web-based surveys. The officers' responses showed that they have predominantly good knowledge about the general connection between violence against animals and violence in close relations. However, there are some shortcomings in their knowledge regarding the fact that the connection may also occur among farm animals. The animal welfare officers need more information about the connection concerning farm animals, how violence can be used against them and how to detect injuries. The officers say that their county administrative boards give them information at a large scale about the connection concerning companion animals; the study shows that farm animals should be involved in the information already given. The officers think that there often is a lack of routines needed for handling cases where the connection occurs or is suspected to occur. The county administrative boards need to introduce routines, or need to inform the officers about existing routines, for handling these cases. The officers also think that there is a lack of cooperation between the county administrative boards, authorities and organizations. The county administrative boards need to collaborate more closely with each other and develop or share existing information on the subject. Cooperation between authorities and organizations needs to be established in order to, with unified strength, help people and animals in need.

Main title:Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer
Subtitle:en undersökning om djurskyddshandläggarnas kunskaper
Authors:Liljenmalm, Felicia
Supervisor:Röcklinsberg, Helena
Examiner:Gunnarsson, Stefan
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:715
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:lantbruksdjur, djurskyddshandläggare, våld i nära relationer, skador, sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8238
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8238
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 06:07
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 06:07

Repository Staff Only: item control page