Home About Browse Search
Svenska


Lovén, Sofia, 2017. Fysisk aktivitet och träning hos valpen och den växande unghunden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
990kB

Abstract

I Sverige finns nästan 859 000 registrerade hundar. Ett omdiskuterat ämne är hur mycket en valp eller växande unghund bör röra på sig under uppväxten. En del påstår att hunden bör undvika träning och hårdare fysisk aktivitet innan den är tio månader eller fullvuxen, samt att aktiviteter som trappgång bör undvikas. På humansidan däremot är hälsofördelarna av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar välkända, likaså är det välkänt att fysisk aktivitet hos unga hästar är hälsobefrämjande. Målet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka vetenskapliga studier som gjorts gällande hur fysisk aktivitet och träning under valp- och unghundstadiet påverkar hundens nuvarande och framtida hälsa. Hur påverkas olika delar av kroppen hos vuxna respektive växande individer och vilka långsiktiga effekter fås? Går det att dra slutsatser kring hur valpar och växande unghundar bör aktiveras utifrån forskningsläget idag?
Organisationer som Svenska Kennelklubben (SKK) anser att motion och långpromenader bör hållas till ett odefinierat minimum under hundens första levnadsår. Andra, exempelvis Englands motsvarighet The Kennel Club, rekommenderar den så kallade ”fem-minuters-regeln” där promenadens längd utökas med fem minuter för varje månad som hunden åldras, dock saknas det vetenskaplig referens till den rekommendationen. Ofta anges osteochondros som en anledning till försiktigheten gällande träning och motion hos valpar och växande unghundar.
Fysisk aktivitet och träning påverkar många delar av kroppen positivt. Exempelvis kan muskelstyrka öka, vilket bland annat visats i forskning på barn, och muskelfibertypernas sammansättning anpassas efter den typ av arbete muskeln utför. Fysisk aktivitet ökar hjärtats storlek och pulsen minskar under vila och vid arbete. Hos hundar är det visat att blodvolymen kan öka med upp till 40 % och att åldersrelaterad försämring av kärlväggarnas elasticitet kan minskas. Träning och fysisk aktivitet kan också resultera i ökad benmineraldensitet, minskad deformationsrisk av ben på växande föl och öka halten proteoglykaner (PG) i hundars ledbrosk. För hård belastning kan i förlängningen leda till degenerativa skador, vilket kan ses som minskad mängd PG i ledbrosket (liksom vid tidiga skeden av osteoartrit). Avsaknad av belastning kan leda till försvagade strukturer som senor och ligament, samt försämrade elasticitet i ben och minskad mängd glukosaminoglykaner i brosk.
Forskning tyder på att fysisk aktivitet kan ha en positiv inverkan på intervertebral diskhälsa. Det visar en populationsstudie på taxar i åldern 24–29 månader, där djurägarna klassificerade den typ av träning och fysisk aktivitet hunden utförde, därefter röntgades hundarna. Resultaten visade att när motionen ökades med en timme per dag halverades oddsen för förekomst av kalcifierade diskar. Ovan nämnda studie visade också att de hundar som fick gå i trappor hade lägre förekomst av kalcifierade diskar. En annan studie visar istället att kraftig löpträning i tidig ålder kan leda till lägre halter proteoglykaner (PG) i vissa delar av diskarna samt ökad PG-syntes, vilket kan tyda på uppkomst av degenerativa skador.
Fysisk aktivitet och träning påverkar många delar av kroppen, inklusive ligament och senor. Studier visar att dessa ökar i vikt och storlek vid regelbunden träning men försvagas vid avsaknad av belastning. Proprioception och balans förbättras vid träning och fysisk aktivitet vilket minskar risken för uppkomst av skador. Träning förebygger också den proprioceptiva försämring som normalt ses vid ökande ålder.
Många frågor förblir obesvarade, till exempel hur dagens ökande problem med övervikt bland våra hundar påverkas av frånvaron eller förekomsten av fysisk aktivitet under uppväxten, samt hur hundens psykiska välmående och relationen mellan hunden och dess ägare påverkas. Sammantaget anser jag att mer forskning behövs med fokus på unga, växande hundar där både kortsiktiga och långsiktiga fysiska och psykiska effekter tas i beaktande.

,

There are almost 859,000 registered dogs in Sweden. A topic often discussed is whether a puppy or young, growing dog should exercise during its first year, and if so how much. Some sources claim that young dogs should not be exposed to exercise or strenuous physical activity before the age of at least 10 months, or before they are even fully grown, and that stairways should be avoided altogether. Health benefits gained from physical activity in children and adolescents are well known, as well as benefits in young horses’ wellbeing and health.
The aim of this study was to investigate what scientific studies has shown regarding the impact of physical activity and exercise on puppies’ and young growing dogs’ health, both short- and long-term. How does different parts of the body react in adults and growing individuals respectively? Is it possible to draw conclusions regarding the optimal way to activate and exercise puppies and young growing dogs from the studies of today?
Organizations like the Swedish kennel club, SKK, recommend avoiding long walks and exercise during the dogs first year, however, no definition of “long” and “exercise” is given. Others, such as the English Kennel Club, indorse the so-called “five-minute-rule”, where five minutes is added to the length of the walk for every month the puppy ages. No references or scientific evidence is given to support this recommendation. Osteochondrosis is often named the reason behind the cautious advises regarding exercise and physical activity in puppies and growing dogs.
Physical activity and exercise has a positive effect on many parts of the body. Muscle strength may increase which, amongst others, is shown in children, and the composition of muscle-fibre types are shown to adapt to the type of work the muscle is performing. The heart increases in size and a lower pulse during rest and work is ensued. It has been shown that the volume of the blood may increase with up to 40% in dogs due to exercise and physical activity, and that age-related loss of elasticity in the arterial walls may be decreased. Physical activity and exercise may also lead to increased bone mineral density, decreased risk of bone-deformation in growing foals and increased levels of proteoglycans in articular cartilage in dogs. However, strenuous load may instead lead to degenerative changes in articular cartilage similar those seen in the early stages of osteoarthritis. A lack of load is prone to result in weakened structures like tendons and ligaments, as well as impaired bone-elasticity and decreased levels of glucose-aminoglycans in cartilage.
It has been shown, in a cohort-study made on Dachshunds, that intervertebral discs benefit from physical activity. In the study, the owners classified the type of exercise and physical activity their dogs partook in before the dogs were subjected to radiography. The results showed an interesting positive correlation between reduced risk of calcified discs and exercise: the odds were halved when the exercise was increased with one hour per day. The same study also found a correlation, although not as strong, between stairway-walking and lower prevalence of calcified discs. Another study implies that strenuous treadmill-running from an early age may lead to decreased levels of proteoglycans (PGs) in parts of the intervertebral discs and an increased PG-synthesis, which may be an early sign of degenerative damage.
Other parts of the body, including tendons and ligaments, are also effected by physical activity and exercise. Studies show that these increase in weight and size when subjected to
4
regular load, while being weakened if regular load is withheld. Proprioception and balance improves with exercise and physical activity which in turn decrease the risk of injury. Exercise also helps prevent the decrease of proprioception normally seen with ageing.
Many questions remain unanswered, such as how the increasing problem with obesity in our dogs is connected to the occurrence or absence of physical activity during the puppy’s growing phase, as well as how our dogs’ mental health and wellbeing and the relationship between owners and dogs are affected.

Main title:Fysisk aktivitet och träning hos valpen och den växande unghunden
Authors:Lovén, Sofia
Supervisor:Pettersson, Kjerstin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:56
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:fysisk aktivitet, träning, växande/unga hundar, valpar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8201
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8201
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 09:53
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 09:53

Repository Staff Only: item control page